Gedrink. Maar dronk?

Nugterheid wat dronk lyk.

Om op die kerkraad van ʼn gemeente te dien, is maar een van baie goed wat die Heilige Gees ons help doen.

Maar niks wat die Heilige Gees ons help doen, is doodgewoon of normaal nie.  Inteendeel, dit lyk soms na malligheid.  Jy kan lyk of jy jou goeie oordeel kwyt is.  Jy slaan mense dronk.

Dronkgeslane mense het destyds van die apostels gesê húlle is dronk.

Hier in die Hervormde Kerk waar ons baie waarde heg aan nugterheid, is dit net so maklik om dié fout te maak.

Kom ons leer verstaan hoe ons kerkraadslede (en die res van ons) hulle werk doen, en wat die armes en die ellendiges daarmee uit te waai het

Spreuke 31 verse 1 tot 9

11 Augustus 2019, NHKA Kampersrus

Heilige Gees. Kerkraadsbevestiging.


Liedere in hierdie erediens

Gesang 601 strofes 4 en 5

Gesang 273 strofes 1, 2 en 4.

Gesang 295 strofes 1 en 3.

Gesang 280 49 strofes 2 en 3.

Psalm 134 strofe 2.

Gesang 487 strofes 1, 3 en 4.

Gesang 523 strofe 3.

 

 

 

VOORAF

Predikant

Skyfie: Gedrink. Maar dronk? Nugterheid wat dronk lyk.

Om op die kerkraad van ʼn gemeente te dien, is maar een van baie goed wat die Heilige Gees ons help doen.

Maar niks wat die Heilige Gees ons help doen, is doodgewoon of normaal nie.  Inteendeel, dit lyk soms na malligheid.  Jy kan lyk of jy jou goeie oordeel kwyt is.  Jy slaan mense dronk.

Dronkgeslane mense het destyds van die apostels gesê húlle is dronk.

Hier in die Hervormde Kerk waar ons baie waarde heg aan nugterheid, is dit net so maklik om dié fout te maak.

Kom ons leer verstaan hoe ons kerkraadslede (en die res van ons) hulle werk doen, en wat die armes en die ellendiges daarmee uit te waai het.

TOETREDE EN AANROEPING

Predikant

Skyfie: Staan. Toetredelied. Sing Gesang 601 strofes 4 en 5.  Kom, elkeen wat dors is, kom drink.   

Kom, elkeen wat dors is, kom kry iets te drinke.

Kom ons staan op en sing

Sing (Sit)

Projeksie: Begeleiding begin hier

Gesang 601 strofes 4 en 5

Roeping en Seëngroet (Bly staan)

Skyfie: Bly staan. Roeping en Seëngroet.  Psalm 34. Ek is een van die ellendiges wat geroep het.  Die Here het gehoor.  

Psalm 34

2        

Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees.

3        

Ek sal die roem van die Here sing; dié wat swaar kry, sal dit hoor en daaroor bly wees.

5        

Ek het die Here aangeroep en Hy het my geantwoord, Hy het my gered uit alle doodsgevare.

7        

Ek is een van die ellendiges wat geroep het.  Die Here het gehoor, uit al my benoudhede het Hy my gered.

Amen.

AANBIDDING EN LOF

Ouderling

Skyfie: Bly staan. Sing saam. Gesang 273 : 1, 2 en 4.  Laat my met U verenig lewe, Ware Wynstok.  

Kom ons sing dat die Here ons moet deurstroom, besiel en seën, sodat ons vrugbaar kan wees. Sing saam

Loof die Here met sang (Staan)

Projeksie: Begeleiding.

Gesang 273 strofes 1, 2 en 4.

Die wil van God

Skyfie: Sit gerus. Die wil van God. I Timoteus 3 : 1 tot 13.

Sit nou, dan luister ons saam na God se riglyne vir die lewe.

Riglyne vir die geloofslewe

I Timoteus 3 : 1 tot 13 vertel hoe kerkraadslede in die gemeente moet werk.

I Timoteus 3 : 1 tot 13

1        

Dit is ʼn waar woord: Wie graag ouderling wil wees, begeer ʼn voortreflike werk.

2        

ʼn Ouderling moet onberispelik wees, getrou aan ʼn eggenoot, nugter, verstandig, beskaaf, gasvry en bekwaam om te onderrig;

3        

ʼn Ouderling moenie aan drank verslaaf of ʼn rusiemaker wees nie, maar inskiklik, vredeliewend en nie geldgierig nie.

4        

ʼn Ouderling moet goeie beheer hê van ʼn eie huisgesin, en in alle opsigte op waardige wyse gesag oor eie kinders kan uitoefen.

5        

Immers, as iemand nie weet om ʼn eie huisgesin te beheer nie, hoe kan so iemand dan die sorg vir die gemeente van God opneem?

6

ʼn Ouderling moet ook nie iemand wees wat maar onlangs tot geloof gekom het nie.  So iemand kan verwaand word, en in die oordeel kom waarin die duiwel mense laat beland.

7

Ook by mense buite die gemeente moet ʼn ouderling as ʼn goeie mens bekendstaan sodat daar nie praatjies ontstaan en die ouderling in ʼn strik van die duiwel val nie.        

8

Net so moet diakens ook mense van goeie karakter wees.  Hulle moenie uit twee monde praat nie en nie aan drank verslaaf of op oneerlike winsbejag uit wees nie.

9

Hulle moet in alle opregtheid aan die geopenbaarde waarheid van die geloof vashou.

10

Vooraf moet ondersoek ingestel word na hulle geskiktheid, en as niemand beswaar teen hulle inbring nie, kan hulle as diakens dien.

11

Net so moet vroue ook van goeie karakter wees, nie skinder nie, nugter en in alles betroubaar.

12
ʼn Diaken moet aan sy/haar eggenoot getrou wees, en die kinders van die ei huisgesin goed beheer.

13

Die wat as diaken goed gedien het, verwerf vir hulleself ʼn eervolle plek in die gemeente en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus.

Genadeverkondiging (Sit)

Skyfie: Bly sit. Genadeverkondiging. Jesaja 51. Vir jou wat steier onder jou sonde en tekorte:  Luister hierna.

Wie van ons kwalifiseer regtig om in die Here se kerk ʼn ampsdraer te wees?  Nie een nie.  Ons steier onder ons sonde.  Ons skiet, almal van ons, ver tekort.  Hoor nou wat sê God in

Jesaja 51 

21      

Luister dan tog hierna, jy wat in soveel ellende verkeer, jy wat dronk is, maar nie van wyn nie.

22

So sê die Here, jou Here en jou God wat die saak van sy volk behartig: Ek gaan die beker wat jou laat steier het, uit jou hand wegvat, die beker van my toorn.  Jy hoef nie verder daaruit te drink nie.

Geloofsbelydenis (Sit)

Skyfie: Bly sit. Bely geloof. Jesus het ons gifbeker gesluk. 

Die beker waaruit ons nie verder hoef te drink nie, het ons in ʼn spons opgesuig en vir God gevoer.

 1. Ek glo in GOD die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.
 2. en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
 3. wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;
 4. wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
 5. wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
 6. wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van GOD, die almagtige Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel,
 7. dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.
 8. Ek glo in die Heilige Gees.
 9. Ek glo aan ʼn heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges;
 10. die vergewing van sondes;
 11. die opstanding van die vlees en
 12. ʼn ewige lewe.

AMEN

Skyfie: Bly sit. Sing. Gesang 295 strofes 1 en 3.  Aan die kruis dra U ons skande.

Aan die kruis drink Jesus ons gifbeker.  So vergewe God ons.  Sing saam

Sang (Sit)

Projeksie: Begeleiding.

Gesang 295 strofes 1 en 3.   

Aanbidding en lof

Predikant

Gebed

Skyfie: Gebedshouding. Kom ons praat met God.

Amen

Skyfie: Kerkraadsbevestiging.

Kerkraadsbevestiging

Predikant

Wisselformulier

Gemeente van ons Here Jesus Christus!

God gebruik mense om sy werk in die kerk en in die wêreld te doen. Daarvoor rus die Heilige Gees gelowiges met gawes vir hulle dienswerk toe.

God roep ook sekere mense om besondere dienswerk te verrig. Die Bybel getuig dat hierdie dienswerk van vroeg af in die kerk bestaan het. Hierdie bedieninge het onder andere gestalte gekry in die verkondiging, die gee van leiding en versorging. Dit het ontwikkel tot die ampte soos ons dit vandag ken, naamlik die amp van predikant, ouderling en diaken. Om hulle ampswerk te verrig, behoort ouderlinge en diakens die Woord van God ywerig te bestudeer, eredienste getrou by te woon en in toewyding aan God te lewe.

Voornemende ouderlinge en diakens word na vore geroep:

Ernst Tönsing

Henri Kriek

Kallie van Zweel

Die ouderlinge:

Soos ‘n herder, moet ouderlinge met hulle dienswerk die gemeente voorgaan in geloof, met liefde versorg en oor almal se leer en lewe opsig hou. Só begelei ouderlinge die gemeente om hulle lewe aan God te wy.

Die ouderlinge se dienswerk behels ook om die predikant te ondersteun, die gemeente te begelei en te bestuur, asook om middele te vind wat die voortgang van die evangelie in die wêreld bevorder. Deur hierdie diens van die ouderlinge rus Christus die gelowiges toe om mee te werk aan die opbou van sy liggaam.

Die diakens:

Uit dankbaarheid vir die liefde en genade van God in Jesus Christus, reik ons uit na mense. Diakens moet die gawe hê om nood in die gemeente en gemeenskap raak te sien. Hulle behoort ook middele te vind om hulp te verleen en die gemeente aan te moedig om mekaar en ander se laste te dra.

Hierdie versorging gaan altyd gepaard met die verkondiging van die evangelie van liefde en hoop. Só word God se barmhartigheid in die wêreld sigbaar.

Geliefde broers en susters, God het u deur sy gemeente geroep om die dienswerk wat aan u voorgehou is, te verrig. Voordat u as ouderling of diaken bevestig kan word, moet u eerlik op die volgende vrae antwoord:

glo u dat God u, deur die gemeente, tot hierdie dienswerk geroep het?

glo u dat die evangelie alles wat vir ons verlossing nodig is, bekend maak, soos belig in ons belydenis?

beloof u om hierdie werk getrou en met toewyding te verrig en om deurlopend daaroor verantwoording te doen?

Hierop antwoord elkeen individueel met die uitlees van sy naam:

Ja.

Daarop moet die bedienaar sê:

Mag die almagtige God u sy genade gee dat u in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam mag wees. Amen.

Verder moet hy hulle, sowel as die hele gemeente, soos volg toespreek:

Ouderlinge en diakens, verrig u dienswerk nederig, met geduld en liefde, toegewyd en afhanklik van God. Bid voortdurend dat God u deur sy Gees vir u diens-werk sal toerus, lei en bystaan.

Gemeente, ontvang, respekteer en ondersteun hierdie broers en susters as dienaars van God. Voorsien hulle met die nodige middele om hulle dienswerk te verrig. Deur dit te doen sal ons in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe – die Heer en Hoof van sy kerk!

Uit ons eie het ons nie die vermoë om dit te doen nie. Laat ons God vra om ons daarvoor toe te rus.

Gebed

Kom ons bid:

Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ons mag glo dat U self mense roep om in u diens te staan. Dankie vir die mense wat u geroep het om in hierdie gemeente te dien.

Ons bid dat U altyd aan hierdie ouderlinge en diakens die gawes vir hulle dienswerk sal gee:

versterk hulle geloof

vervul hulle met u liefde

skenk hulle wysheid

besiel hulle met die moed van oortuiging

gee hulle onderskeidingsvermoë

maak hulle mededeelsaam.

Here, gebruik hulle liefdevolle leiding, versorging en diens, sodat ons in toewyding aan U sal lewe. Gee dat ons as gemeente mekaar sal liefhê en dra.

Ons bid dit in die Naam van Jesus Christus, ons Verlosser en Here.

Amen

Skyfie: Staan op. Sing Psalm 134 : 2.  Die Here seën jou.

Kom ons staan op en sing ons nuwe ampsdraers die Here se seën toe.  Sing saam

Sing (Staan op)

Psalm 134 strofe 2.

Verkondiging

Predikant

Skyfie: Sit. Handelinge 2 verse 5 en 6; 11b tot 18.  Bladsy 161 van die Nuwe Testament, 1983.

Ons lees uit die Nuwe Testament, uit Handelinge 2, vers 5 en 6, en verse 11b tot 18.  Dit begin op bladsy 161 van die Nuwe Testament in die 1983-Afrikaanse vertaling van die Bybel.

Handelinge 2. 

5        

Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon.

6        

Toe die mense die geluid hoor, het ‘n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie.

11      

“. . . Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het.”

12      

Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra: “Wat kan dit tog beteken?”

Skyfie: Handelinge 2 vers 13.  “Hulle is dronk.”

13      

Maar party het gespot en gesê: “Hulle is dronk.”

14      

Toe staan Petrus saam met die elf ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe: “Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê:

15      

Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar nege-uur in die môre.

16      

Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het:

17      

“Só sal dit in die laaste dae wees, sê God: Ek sal my Gees uitstort op alle mense: julle seuns en julle dogters sal as profete optree; julle jongmense sal gesigte sien; julle oumense sal drome droom.

18      

Ja, op my dienaars en my dienaresse sal Ek in daardie dae my Gees uitstort, en hulle sal as profete optree.

Netnou lees ons verder uit die Bybel.

Skyfie: Bly sit. Sing saam. Gesang 280 : 2 en 3. Laat my leef soos die Woord sê.

Kom ons sing dat ons wil leef soos die Woord sê ons moet. Kom ons sing

Sang (Sit)

Projeksie: Begeleiding.

Gesang 280 strofes 2 en 3.

Skyfie: Bly sit. Preek. Gedrink. Maar dronk? Nugterheid wat dronk lyk.

Preek (Sit)

Foto: Pexels

Die dag toe die Heilige Gees kom, verwyt die toeskouers die ouens wat die Gees ontvang het, dat hulle dronk is.

Die begeesterdes se verweer was dat dit maar 09:00 in die oggend is en dat ʼn mens nie so vroeg al begin drink nie.

Maar hulle móés tog dronk gelýk het, want waarom anders sou mense hulle van beskonkenheid verdink?  Handelinge noem twee goed wat seker kon gelyk het op gedrink wees, maar dit verklap tegelyk ook iets van mense se vooroordeel.

Eerstens, die ouens het in verskillende tale gepraat, in al wat ʼn plaaslike taal is en selfs tale van ver weg in die streek.  Natuurlik sou vir diegene wat nie al dié tale kon praat of verstaan nie, dit soos ʼn sinlose gebrabbel geklink het, iets wat dronkaards goed kan doen.

Die tweede ding wat jou dronkenskap kon laat vermoed het, was dat die manne gepraat het oor die groot dinge wat God gedoen het.   Daar was dalk toe al die gevoel dat alles ʼn tyd en ʼn plek het.  Nege uur in die môre op ʼn gewone werksdag is nie die tyd vir ʼn kerkery nie, en ʼn gepreek hoort in die sinagoge, nie hier op straat nie.

Hoe dit ookal sy, almal van ons weet hoe min jy jou aan ʼn dronk mens se geteem steur.

Miskien het hulle geesdrif die apostels dronk laat lyk?  Hulle was uitgelate, skaamteloos vrymoedig, en vreesloos reguit – arrogant! – met hulle aantygings oor wat mense met God die Seun aangevang het.   Aan die ander kant, dalk was met die eerste aanhoor van die evangelie, die Goeie Nuus net te goed om waar te wees, of het dit nog net nie sin gemaak nie. Hoe dit ookal sy, met dié is daar toe ʼn beduidende deel van die skare wat kopskuddend en skouerophalend  gee pad.

Waar ampsdraers hulle werk doen, of nie, gebeur dit dikwels.  Altyd as ons aanneem dat wat mense doen, presies is wat en soos wat God dit wil hê, vloek ons vir God.  En net vir Jesus gril mense al meer as genoeg, moet dus nou nie met opset aanstoot wil gee nie.

Diegene wat tóg nog nuuskierig rondstaan, hoor toe dié oggend die eerste preek ooit: Petrus verduidelik vir hulle wat aangaan.

Die opmerking oor dronkenskap sou as terloops afgemaak kon word, as dit nie weer en weer ter sprake sou kom nie.  Ons het gelees hoe Timoteus in sy riglyne vir ʼn gelowige lewe, eers die ouderlinge en dan die diakens vermaan om nie aan drank verslaaf te raak nie.  En vroue, sê Timoteus, moet ook nugter bly.

Hoekom?  Wat is dit dan aan dronk wees wat vir ampsdraers probleme skep?   Daar is tog geen verbod op alkohol nie, asof ampsdraers geheelonthouers moet wees nie.

Miskien kan Spreuke lig werp op die kwessie. In Spreuke 31 hoor ons van ʼn koning met die naam Lemuel.

Skyfie: Lemuel “met wie God”  לְמוּאֵל‎ Ləmû’ēl, “die een met wie God (praat).” 

Skriflesing (Sit)

Blaai solank soontoe.  Dis in die Ou Testament, Spreuke 31. Dis op bladsy 721 van die 1983-Afrikaanse vertaling van die Bybel.

Wie koning Lemuel nou eintlik was, bly ʼn raaisel, behalwe dat dit ʼn bynaam vir Salomo kon gewees het.  Die naam beteken letterlik: “met hom, God” en daar word gespekuleer dat dit kan bedoel: “die een met wie God (praat).”

Lemuel sê hierdie wysheid kom van sy ma af.  Dit laat weer die vermoede ontstaan dat Batseba, Dawid se vrou en Salomo se ma, die bron kan wees.

Skyfie: Sit. Spreuke 31 verse 3 tot 9. Bladsy 721 van die Ou Testament, 1983.

Ons lees van vers 3 af tot en met vers 9.  Lemuel se ma begin by hoe gevaarlik vroue kan wees, voor sy hom oor drank waarsku.  Sy sê vir hom:

Spreuke 31. 

3        

moenie jou krag op vrouens vermors nie, moenie jou lewe verspil met hulle nie; hulle bring konings tot ‘n val.

4        

Dit pas konings nie om te drink nie, Lemuel, dit pas hulle nie, dit pas mense met gesag nie om hulle aan drank oor te gee nie.

5        

As hulle drink, vergeet hulle wat die wet bepaal en laat hulle nie reg geskied aan al die minderbevoorregtes nie.

6        

Gee drank aan dié wat besig is om onder te gaan, laat dié wat swaar ly, drink;

7        

as so ‘n mens drink, vergeet hy van sy armoede en dink hy nie meer aan sy moeilikheid nie.

Skyfie: Sit. Spreuke 31 verse 8 en 9.

8        

Praat jý vir dié wat self nie hulle sê mag sê nie, kom op vir die reg van dié wat te gronde gaan;

9        

praat, en lewer regverdige uitsprake, laat reg geskied aan die armes en ellendiges.

Skyfie: Foto.

Dié wat nie ʼn sê het nie, dié wat te gronde gaan: Vir hulle regte moet jy veg. Die armes en die ellendiges:  Laat aan hulle reg geskied. Maar is jy dronk, van wat ookal, jou beneweling laat jou juis van armes en ellendiges se lotgevalle vergeet.

Ek dink dis belangrik om vers 3, die vermaning oor vroue, hier in gedagte te hou.  Nie net drank maak jou dronk nie. Enigiets kan ʼn man se aandag aflei van wat hy eintlik moet doen, ook vroue.  (Dit werk ook andersom, mos?) Ampsdraers moet ligloop vir enigiets wat maak dat hulle nie helder dink nie, want dan verloor jy fokus. As jy in ʼn gesagsposisie is, iemand soos ʼn koning, of ʼn apostel wat die koninkryk van God hier moet bestuur – en daarom geld dit ook vir ʼn ampsdraer van die kerk – moet jy nugter wees.  Sulke soberheid verseker goeie oordeel.  En goeie oordeel beteken in hierdie geval dat jy jou fokus moet kan hou op die doel wat God met jou en jou amp het.

Daar is baie dinge wat ons aandag verg.  Daar is baie dinge wat ons so besig hou dat ons vir kerkwerk min tyd kry.  Daar is baie dinge wat belangriker voel en prioriteit kry.  En hoe belangriker ʼn ding voel, hoe groter is die risiko dat ons daaraan verslaaf kan wees.  Dis tog wat verslawing is:  Dat iets vir jou buitensporig belangrik raak.

 • Ons móét almal geldmaak, werk, verdien. Maar hoef ons meer te hê as om van te leef?
 • Ons moet kan skuiling bied, maar ons hoef nie ook ʼn huisie by die see te hê nie.
 • Ons moet kan eet, maar nie noodwendig kaviaar nie;
 • aantrek, maar nie net Calvin Klein nie.
 • Ons moet by ons gesinne betrokke wees. Trouens, hoe ons ons gesinne bestuur, is ʼn voorvereiste vir die amp. Maar beteken betrokkenheid by ons kinders, om hulle te leer kompeteer teen hulleself, teen mekaar en teen al wat ʼn ander mens is, want om te wen is alles?  Is om ons kinders te leer deelneem, verloor, voel, liefhê en kuier en nie ook belangrik nie?  Is om hulle te leer gemoedelik en sonder veroordeling met ander mense saam te wees en saam te leef, nie selfs beter as om almal as kwaadwillige opponente te sien nie?  En hoe ver strek ons plig regtig jeens hulle skole se roem?
 • Om jou familie se veiligheid te verseker is een ding, maar om slim- of satellietfone met opsporingstoepassings te hê of gewapende lyfwagte te huur om mekaar en geld en goed op te pas, is verregaande.
 • Natuurlik het jy die reg om iets te hê, maar om sommer iemand ander sʼn te vat?
 • Ja, ons moet kan ry, maar is ʼn nuwe vuurwa elke jaar as die nuwe model winkel toe kom, nie dalk oordaad nie?
 • Kan ʼn sakpas kuier by oupa en ouma, en vakansie by niggies en nefies nie ook so vormend wees soos die toer Tibet of Italië toe nie?

Al hoe meer voel dit vir my die uitdaging van ons tyd is om te weet wanneer om op te hou, wanneer om nee te sê, om te weet wat is goed, wat is genoeg, en wat is goed genoeg. Ons kan nie, want ons is verslaaf, dronk gedrink. Ons het ons oorgegee aan die “drank.”

Skyfie: Verslawing verdoof sensitiwiteit.

7        

As ‘n (arm of ellendige) mens drink, vergeet hy van sy armoede en dink hy nie meer aan sy moeilikheid nie.

Die enigste verskil as mense wat mag het en gesag dra, dronk word, is ons vergeet arm en ellendige mense se lot is ook ons moeilikheid.  Mense wat gesag het, moet fokus op sorg vir armes en ellendiges.  Iemand soos ʼn koning of ʼn ampsdraer in God se koninkryk, vergeet ook van die armoede en ellende, (alhoewel, nooit van hulle eie nie, want niemand voel ooit hulle het genoeg nie, nie eers ons nie), maar hulle vergeet wel van die armoede en ellende van ander.   Ons vergeet ons is hier om te help.  Ons vergeet dat ons juis met gesag beklee is om mense wat te gronde gaan, te versorg, hulle laste te verlig en aan hulle reg te laat geskied.

Verslawing verdoof sensitiwiteit. Verslawing haal die gevoelens uit.

Skyfie: Foto.

8        

Praat jý vir dié wat self nie hulle sê mag sê nie, kom op vir die reg van dié wat te gronde gaan;

9        

praat, en lewer regverdige uitsprake, laat reg geskied aan die armes en ellendiges.

Daarvoor moet jy nugter bly.

Ons in die Hervormde Kerk het met nugterheid nie moeilikheid nie.  Ons roem juis op ons sobere spiritualiteit wat deurdagte gedrag verg.   Dis in lyn met wat die Skrif sê.  Maar ons is, almal van ons, effens onder die invloed; dalk nie stormdronk nie, maar ons drink tog.  Daarom het ons ouderlinge, diakens, manne en vroue in ons gemeente nodig wat kan helder dink.  Mense wat kan nugter dink, kan voel ook.

Die Heilige Gees maak ons nie dom of dronk nie.

Dog, die ironie is, dat as ʼn mens van die groot dade wat God doen, begin praat, as jy sê dat jy in die Goeie Nuus glo, en dan die daad by die woord voeg en vir God gehoorsaam en aan armes en ellendiges gehoor gee en hulle help, juis dit lyk vir die wêreld na volslae besopenheid.  Só ver is wat God wil hê al verwyderd van wat vir die wêreld reg lyk.

Bly nugter.  Kom drink die wyn van die nagmaaltafel en word regtig nugter; kom word wys, Lemuel, sê jou Ma.

Amen.

Wegsending:

Skyfie: Sing (Staan) Gesang 487 : 1, 3 en 4. Laat die helder water vloei, tot die allerverste strand.  

Ryke seën vloei al verder.  Sing saam

Slotsang (Staan)

Projeksie: Begeleiding.

Gesang 487 strofes 1, 3 en 4.

Skyfie: Bly staan. Seën. Die Here is naby die gebrokenes.  Hy help die moedeloses.  Jy ook.    

Seën (Staan)

Psalm 34

18

As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red Hy hulle uit al hulle benoudhede.

19      

Die Here is naby die gebrokenes, Hy help die moedeloses.

Deuteronomium 15

10      

Gee vryelik aan jou broer wat arm is, en moenie sleg voel omdat jy vir hom gegee het nie, want juis omdat jy vir hom gee, sal die Here jou God jou voorspoedig maak in alles wat jy doen en aanpak.

11      

Daar sal altyd armes in jou land wees, en daarom het ek jou beveel om vrygewig te wees teenoor jou mede-Israeliet wat in nood is en arm is.”

Amen.

Skyfie: Sing. Gesang 523 : 3.

Respons (Staan)

Skyfie: Begeleiding.

Gesang 523 strofe 3.

Skyfie: Gedrink. Maar dronk? Nugterheid wat dronk lyk. Transkripsie https://hennielagrange.wordpress.com/

 

Afkondigings

Insameling van die dankoffers/orrelspel

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.