Oeps! Foutjie. . .

Waar gaan jy na God op soek?  Waar vind jy vir God?

God gun ons nog tyd.  Die nuwe jaar is in volle swang; 2018 verby.  Maar Kersfees 2018 geld nou nog.  God het gekom om te bly.

Photo by Oliver Sjöström from Pexels

Maar dis tog vreemd dat namate ons van Kersfees af die jaar in vorder, hoe minder, so voel dit, kry ons met God te doen.  Ons gaan doodgewoon aan, soos doodgewone mense maar maak: op ons eie.  Iewers tussen die duiwel en die blou see, is ons skielik alleen.

Gaan ons ooit na God op soek?

Waar gaan soek jy?

Wat verwag jy om te kry?

By wie gaan jy kersopsteek?

En as jy vir God sou vind, wil ek weet, waar het jy Hom toe gekry?

Dis Epifanietyd op ons kerkkalender.  Dis die tyd na Kersfees, die tyd waarin, noudat ons weet God is hier, ʼn mens vir God op die uitkyk is.  Want jy kán vir God agterkom.

 

1 Samuel 28 : 4 tot 25

13 Januarie 2019, NHKA Kampersrus

Epifanie.


Voorleser

 

Die voorleser lees net die gedeeltes in hierdie grys blokkies.   

 

Liedere in hierdie erediens

 

Gesang 346 strofes 1 en 3.  

Gesang 179 strofes 1, 2 en 3.

Gesang 184 strofes 1, 2, 3 en 4.

Gesang 511 strofes 1 en 2. 

Gesang 219 strofes 1, 2 en 3.

Psalm 29 strofes 1, 2, 3 en 5.

Gesang 292 strofes 1 en 2.

Psalm 80 :  1 en 6.

Gesang 362 : 2.

 

 

 

Skyfie: Oeps!  Foutjie. Waar gaan jy na God op soek?  Waar vind jy vir God?             

TOETREDE

Predikant

God gun ons nog tyd.  Die nuwe jaar is in volle swang; 2018 verby.  Maar Kersfees 2018 geld nou nog.  God het gekom om te bly.

Maar dis tog vreemd dat namate ons van Kersfees af die jaar in vorder, hoe minder, so voel dit, kry ons met God te doen.  Ons gaan doodgewoon aan, soos doodgewone mense maar maak: op ons eie.

Gaan ons ooit na God op soek?

Waar gaan soek jy?

Wat verwag jy om te kry?

By wie gaan jy kersopsteek?

En as jy vir God sou vind, wil ek weet, waar het jy Hom toe gekry?

Dis Epifanietyd op ons kerkkalender.  Dis die tyd na Kersfees, die tyd waarin, noudat ons weet God is hier, ʼn mens vir God op die uitkyk is.  Want jy kán vir God agterkom.

Skyfie: Sing. Sit. Gesang 346 : 1 en 3.  Ek kniel voor U, Heer.  

Kom ons begin met ʼn lied wat my diep laat dink.  Sit, en sing saam

Sing (Sit)

Gesang 346 strofes 1, 2 en 3.  

Skyfie: Toetrede. Sing. Staan op. Gesang 179 : 1, 2 en 3.  U beheer ons lewe.  

Kom ons begin ons eerste erediens van die jaar met die gelowige belydenis dat God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons lewe beheer.  Dis ʼn kanon, as daar van julle is wat dit wil waag.

Toetredelied. Sing (Staan)

Gesang 179 strofes 1, 2 en 3.  

 

Skyfie: Toetrede. Votum. Staan. Ek het ʼn growwe fout gemaak.   

Votum (Staan)

1 Samuel 26:21

“Ek het ‘n fout gemaak. . . Ja regtig, ek het dwaas opgetree en ‘n growwe fout gemaak.”

Psalm 53:2

Die dwaas dink daar is geen God nie. Dwase mense vernietig alles; wat hulle doen, is ‘n gruwel vir God. Daar is nie een wat goed doen nie.

Skyfie: Toetrede. Seën. Staan. Selfs dwase kan hoop.  

Seën (Staan)

Spreuke 8:5

[Maar, sê Spreuke 8 : 5] Dié wat ervaring kortkom, kán verstandig word, dié wat dwaas optree, kán insig kry.

Amen.

AANBIDDING EN LOF

Ouderling

Skyfie: Lof. Staan. Sing. Gesang 184 : 1, 2, 3 en 4. Lofsing die Here! 

Kom ons loof die Here wat ons liggame mooi gemaak het en ons kroon met seën.  Hy is die sterke wat altyd by ons bly. Sing uit volle bors

 

Sing (Staan)

Gesang 184 strofes 1, 2, 3 en 4.   

 

Skyfie: Die wil van God. Sit. Julle maak ʼn fout.     

Die wil van God (Sit)

Ons is almal dwaas. Ons lewe is ʼn opeenvolging van growwe foute. Sonde, noem ons dit. In Jeremia 42 staan daar

 

19      

Toe sê Jeremia vir hulle: “Weet vir seker, ek waarsku julle vandag,

 

20      

julle maak ‘n fout! Julle lewe is op die spel. Julle het my na die Here julle God toe gestuur en gevra: ‘Bid vir ons tot die Here ons God, sê vir ons alles wat die Here ons God sê, ons sal dit doen.’

 

21      

Maar noudat ek vandag vir julle gesê het wat Hy sê, is julle ongehoorsaam aan die Here julle God, aan alles wat Hy my opgedra het om vir julle te sê.

 

Skyfie: Skuldbelydenis. Sing. Sit. Gesang 511 : 1 en 2. Ja, ek was dwaas. . .

Noudat ons weet ons is dwaas, ons is sondig, nou vra ons, smeek ons vir God:  “Sal U ons lei?,” met

 

Sing (Sit)

Gesang 511 strofes 1 en 2. 

 

Skyfie: Belydenis van geloof.  Nicea.  

Geloofsbelydenis (Sit)

Kom ons begin 2019 met die belydenis wat die kerk sewentienduisend jaar gelede al by Nicea geskryf het.

 

Geloofsbelydenis van Nicea

Skyfie: Belydenis van geloof.  Nicea. Een God, Vader, Skepper.

Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge;

 

Skyfie: Belydenis van geloof.  Nicea. Een Here, Jesus Christus.

en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye;

 

God uit God, Lig uit Lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader;

 

deur wie alle dinge ontstaan het;

 

wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gely het en begrawe is;

 

en op die derde dag opgestaan het volgens die Skrifte;

 

wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader;

wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het;

 

wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie;

 

Skyfie: Belydenis van geloof.  Nicea. En God die Heilige Gees van die Vader en die Seun.

en in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete.

 

Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels.

 

Ons bely een doop tot vergifnis van sondes;

 

ons verwag die opstanding van die ontslapenes, en die lewe van die toekomstige eeu.

 

Amen.

 

Skyfie: Sing. Sit. Gesang 219 : 1, 2 en 3. Laat ons sing van ons Verlosser. 

Kom, laat ons sing van ons Verlosser uit

 

Sing (Sit)

Gesang 219 strofes 1, 2 en 3. 

Skyfie: Bid saam.  Wie vir God soek, sal vir God kry.

Kom ons bid nou saam.

GEBED

Amen.

Skyfie: Sing. Sit. Psalm 29 : 1,2,3 en 5.  Prys die Here, hemelinge! Hy verskyn!   

Kom ons sing dat die Here aan ons verskyn.

Sing. (Sit.)

Psalm 29 strofes 1, 2, 3 en 5.

VERKONDIGING

Predikant

Skyfie: Skriflesing. I Samuel 28 : 3 tot 25.   

Skriflesing (Sit)

Ons lees uit die Ou Testament, uit I Samuel 28 verse 3 tot 25.

I Samuel 28 : 3 tot 25

3        

Samuel het te sterwe gekom, en die hele Israel het oor hom gerou en hulle het hom in sy stad Rama begrawe. Saul het ook die dodebesweersters en die waarsêers uit die land verban.

4        

Die Filistyne het bymekaargekom en kamp gaan opslaan by Sunem. Saul het die hele Israel bymekaargemaak en kamp opgeslaan by Gilboa.

5        

Saul het die kamp van die Filistyne gesien; hy was bang en sy hart het benoud geklop.

6        

Hy het die Here geraadpleeg, maar die Here het hom nie geantwoord nie, nóg deur drome, nóg deur die urim, nóg deur profete.

7        

Saul het toe vir sy amptenare gesê: “Soek vir my ‘n dodebesweerster sodat ek haar kan gaan raadpleeg.” Sy amptenare het vir hom gesê: “Daar is ‘n dodebesweerster in En-Dor.”

8        

Saul het hom vermom en ander klere aangetrek, en hy en twee manne het gegaan en in die nag by die vrou aangekom en gesê: “Tree vir my as waarsegster op deur die gees van ‘n afgestorwene, en laat vir my die een opkom wat ek vir jou sê.”

9        

Maar die vrou het vir hom gesê: “Jy weet baie goed wat Saul gedoen het en dat hy die dodebesweersters en waarsêers in die land uitgeroei het. Waarom stel jy vir my ‘n lokval om my dood te maak?”

10      

Maar Saul het vir haar ‘n eed afgelê in die Naam van die Here: “So seker as die Here leef, jy sal nie oor hierdie saak gestraf word nie.”

11      

Toe vra die vrou: “Wie moet ek vir jou laat opkom?” En hy antwoord: “Laat Samuel vir my opkom.”

12      

Toe die vrou vir Samuel sien, het sy hard geskreeu en vir Saul gesê: “Waarom het u my bedrieg? U is dan self Saul.”

13      

Maar die koning het vir haar gesê: “Moenie bang wees nie. Wat sien jy?” en die vrou sê vir Saul: “Ek sien ‘n wese uit ‘n ander wêreld opkom uit die aarde.”

14      

Hy sê toe vir haar: “Hoe lyk hy?” en sy sê: “’n Ou man kom op en hy het ‘n mantel aan.” Saul het toe geweet dat dit Samuel is en Saul het diep gebuig en eer aan hom betoon.

Skyfie: Skriflesing. I Samuel 28 : 15.   

15      

Samuel het vir Saul gevra: “Waarom steur jy my deur my te laat opkom?” En Saul antwoord: “Ek is baie bang, want die Filistyne veg teen my, en God het my verlaat. Hy antwoord my nie meer nie, nie deur profete nie en ook nie deur drome nie. Daarom het ek u opgeroep om my in te lig oor wat ek moet doen.”

16      

Maar Samuel sê: “Waarom raadpleeg jy mý dan as die Here jou verlaat en jou teëstander geword het?

17      

Die Here het gedoen soos Hy deur my gesê het. Die Here het die koningskap van jou afgeskeur en dit aan jou naaste, aan Dawid, gegee,

Skyfie: Skriflesing. I Samuel 28 : 18.   

18      

want jy het nie die bevel van die Here gehoorsaam nie en sy gloeiende toorn nie op Amalek gewreek nie. Daarom het die Here jou nou hierdie ding aangedoen.

19      

Die Here sal Israel saam met jou in die mag van die Filistyne oorgee, en môre sal jy en jou seuns by my wees. Die Here sal ook die leër van Israel oorgee in die mag van die Filistyne.”

20      

Saul het meteens in sy volle lengte op die grond neergeslaan en hy het baie bang geword vanweë die woorde van Samuel. Hy het geen krag gehad nie, want hy het die hele dag en nag nie geëet nie.

21      

Toe het die vrou na Saul toe gekom en gesien dat hy baie bewe en sy het vir hom gesê: “Ek het aan u versoek toegegee en ek het my lewe op die spel geplaas toe ek na u geluister het.

22      

Gee dan tog nou toe aan my versoek, en laat ek vir u ‘n stukkie kos voorsit. Eet dan, sodat daar weer krag in u kom en u verder kan gaan.”

23      

Maar hy het geweier en gesê: “Ek wil nie eet nie.” Sy manne en ook die vrou het by hom aangedring totdat hy hulle hulle sin gegee het. Hy het van die grond af opgestaan en op die bed gaan sit.

24      

Die vrou het ‘n kalf by die huis op stal gehad, en sy het dit gou gaan slag. Sy het ook meel gevat, dit geknie en ongesuurde brood gebak.

25      

Sy het dit vir Saul en sy manne voorgesit en hulle het geëet. Daarna het hulle opgestaan en dieselfde nag nog weggegaan.

Skyfie: Sing. Sit. Gesang 292 : 1 en 2. Niks sal my ooit van Hom kan skei nie.

Saul beleef dat die Here hom verlaat het.  Teenoor Saul, kom ons bely dat niks ons ooit van God kan skei nie. Sing saam

Sang (Sit)

Gesang 292 strofes 1 en 2.

Skyfie: Oeps!  Foutjie. Waar gaan jy na God op soek?  Waar vind jy vir God?

Preek (Sit)

Saul is die diepkant in, en Saul kan nie swem nie.  Of liewer, Saul voel hom ʼn Olimpiese swemmer, en so groot is sy selfvertroue, hy loop by Clifton die see in en mik vir Ipanema.

Dis nie so vergesog nie.  Ons klim met mening 2019 in sonder om te wonder of ons dit anderkant uit gaan maak.  Ons het selfs voornemens oor die mylpale langs die pad, die merk wat ons gaan maak, en die gedenktekens wat ons vir onsself gaan oprig.

En dan iewers tussen die duiwel en die diep blou see, kom die gewaarwording: Ek is alleen.  Dis net ek hier.  Ek sal moet self sien kom klaar.  Want God is weg.

Toe die Filistyne opruk Sunem toe, het Saul Israel opgeroep vir oorlog en by Gilboa kamp opgeslaan.  Maar toe Saul die Filistyne se kamp sien, kry hy hartkloppings van angs.  Hierdie diepwater is te diep, die kant net te ver. Selfs al kon hy swem, hy gaan dit nie maak nie.

Skyfie: Oeps!  Foutjie. Saul gaan God opsoek. Maar waar kry jy vir God?

Dan doen Saul wat ons almal doen as ons in die moeilikheid is:  Saul raadpleeg vir God.  Maar die stilte is oorverdowend: God antwoord hom nie, nie deur drome nie, nie deur die urim nie (die urim en die tummim was ʼn soort dolosgooiery, dobbelstene wat moes uitsluitsel moes gee oor wat die Here wil hê) en ook nie deur ʼn profeet te stuur nie.

Ek wonder toe nou, as ons sê God het met Kersfees gekom om te bly, waar is Hy?  Waar kry ek Hom?  Waar kan ek Hom gaan soek en raadpleeg oor die jaar se slaggate en struikelblokke?  Waar dink julle?  Hier in die kerk? Miskien.  Waar in die wêreld? In wonderwerke?  In noue ontkomings?  In uitkoms uit krisisse?  As alles volgens plan verloop?  Kry ons vir God waar dit met ons goed gaan en ons gelukkig voel?  Moontlik.  Maar ek is gewoond ons soek meer naarstigtelik na God, juis wanneer die papaja die propeller tref.  Of ons dan vir God in die gemors vind, is ʼn ander vraag.

Ek volg graag die potgooie van ʼn Kanadese sielkundige, Jordan B. Peterson.  Hy sê ons almal sien ʼn dowwe beeld van die werklikheid.  Paulus het ook so iets gesê, onthou julle?  Iets van in ʼn spieël kyk en ʼn raaisel in ʼn dowwe beeld sien. Peterson sê dis soos televisie voor hoë definisie. Om die waarheid te sê, jy sien nie eers regtig die wêreld waarna jy kyk nie.  Wat jy sien, is prentjies wat jou brein jou wys, en jou brein sien net raak wat hy kan onthou hy al tevore teëgekom het.  Jou brein gaan nie elke keer as hy iets sien, ʼn nuwe prentjie in jou kop aanmekaarsit nie.  Jou brein het al klaar iewers so ʼn prentjie gebêre, en hy gaan haal hom gou daar uit en wys hom vir jou, en jy weet sommer dadelik waarmee jy te doen het.  Jy sien alles op die eenvoudigste manier moontlik. Wat jy dan sien, is soos ʼn swart-wit fotostaat in vergelyking met ʼn volkleur foto.  Maar dis gewoonlik ook oorgenoeg:  Jy sien goed genoeg dat jy kan werk met wat jy waarneem.  Jy kry jou wêreld gehanteer.

Skyfie: Oeps!  Foutjie. God boul jou uit.  Dis dan dat jy iets nuuts leer.

Soms, net soms, werk dit nie.  Net soms klop wat jy sien, met niks wat jou brein alreeds weet nie.  Nou het jy moeilikheid.  Met jou brein uitgeboul, het jy geen idee van wat om jou aangaan nie. Dis nou dat jy die nuwe ding wat jy sien, moet probeer verstaan.  Nou moet jy noodgedwonge begin leer, iets heeltemal  nuuts leer.  Jou brein het die gereedskap om jou te laat leer; dit gaan net langer vat voor jy gaan agterkom hoe die vurk in die hef steek.  Of jy gaan ʼn gruwelike fout maak.  Maar dalk gaan jy juis uit jou fout kan leer.

Ek het hierdie ding vir Kersfees gekry.

Vyf gegradueerdes en ʼn gesoute ambagsman, ʼn slangvanger, een onthaal- en kookkunstenaar (my vrou wat oor kos meer as Google weet!) en my ma (ma’s weet selfs beter as skoondogters!) kon nie die ding uitmaak nie.  Ek was te skaam om die gewer te bel om uit te vind wat dit is, en daarom net so bang om te bel en dankie te sê.  En toe, net voor ete, bring Roleen die ysbak vir die wyn tafel toe, en siedaar!

Só leer mens.  So leer jy ook oor God.

Dog soms leer jy op die harde manier.

Die Filistyne stel hulle slagordes op, en Saul se broek bewe, so bang is hy.  Want God luister nie.  God antwoord nie.  God is so stil soos die graf.  So voel Saul. Saul is desperaat, maar God bly stom.

Skyfie: Oeps!  Foutjie. Nes met die meeste tienerseuns, is om te leer nie die gunsteling tydverdryf nie. 

Saul leer nie – nog nie.  Saul vra nie hoekom God stilbly nie, hoekom die gewone maniere waarop God praat, nie meer werk nie.  Saul dink: dalk kabeldiefstal, miskien stormskade aan die selfoontorings, swak sein.  Dat God weier om sy mond oop te maak, kom nie eers by hom op nie.  Dat God dalk klaar gepraat het, oorweeg hy nie eers nie.  Want dis mos nie hoe hy wat Saul is, vir God ken nie?  God praat gewoonlik.  God praat normaalweg so baie, dis lastig.  Maar nou hoor Saul Hom glad nie.  Die wêreld kan nie só werk nie.  Hoe moet Saul weet wat hy moet doen?

Saul se probleem is nie om God aan die praat te kry nie, maar hoe gaan hy wat Saul is, die Here weer hoor?

Jy’s in diepwater, ʼn hele Atlantiese Oseaan lê tussen jou en Brasilië: 2019 het nog 337 dae voor Kersfees weer kom. Is jy dan heeltemal alleen hier, deur God aan jou lot oorgelaat?

Samuel was Saul se direkte lyn, maar dié is dood en begrawe.

“Soek vir my iemand met ʼn waarsêersput,” beveel Saul sy staatsdiens.  Dié waarsêers sit by putte waaruit hulle afgestorwenes uit die onderwêreld oproep en hulle raad te vra.  Saul het waarsêers uit die land verban.  Maar daar het tóg een oorgebly, heel gerieflik net ʼn entjie vanwaar die twee weermagte opgestel staan, by Endor.  Vermom, want Saul wou nie hê die vrou moet vir hom skrik nie, gaan soek Saul sommer self die vrou op.

“Nommer asseblief?” vra die tannie.  Hy wil met Samuel praat, sê Saul.  En hier kom hy.  Die vrou skrik vir haar boeglam, vir die spook en sommer vir Saul ook, want nou weet sy wie hý is. Saul stel haar gerus. Hy maak eers seker dis regtig Samuel wat sy sien, en buig dan in eerbetoon.

Maar Samuel het hom vererg.  Hoekom pla jy my?, wil hy weet.

Saul sê: “Ek is baie bang, want die Filistyne veg teen my, en God het my verlaat.  Hy antwoord my nie meer nie.”

Skyfie: Oeps!  Foutjie. As jy met God moeilikheid het, moet jy vir God in jou sonde loop soek. 

Samuel se logika is pynlik presies:  “Nou hoekom vir my vra as die Here jou verlaat en jou teenstander geword het?” Hoekom vir mý vra, as Gód jou probleem is?  Jou moeilikheid met God moet jou na Gód laat soek, nie na my nie.  Daar skort net mooi niks met jou verbinding na Hom toe nie.  Laat spuit jou ore uit. Gryp ʼn vergrootglas en gaan kyk bietjie hoe jy hier beland het.  Hier’s vir jou ʼn leidraad:  Begin by jou sonde.  Gaan soek vir God in jou sonde:   selfondersoek is wat ʼn mens dit noem.

Daar is goeie rede voor dat jy voel God hou Hom stom.  Jou sonde is die oorsaak.

Maar eintlik is God tog ook glad nie so stil as wat jy wil uitmaak nie.  Jy hoor net nie meer vir God sê wat jy gewoond is Hy sê nie, en wat jy Hom graag wil hoor sê, sê Hy nie.  Jy kan nie meer glo wat God sê nie, want jy weet mos van beter, jy hou vir jou gans te slim.  Dink bietjie:  Jy het drooggemaak, Saul. Onthou jy God het vir jou en jou weermag gestuur om die Amalekiete te gaan uitroei, mens en dier?  Jy doen dit toe ook – soort van. . .  Die swak en waardelose goed hét julle alles doodgemaak.  Maar jy en jou manskappe vat toe vir julle alles wat mooi is – met net die beste bedoelings, natuurlik – kwansuis om dit vir die Here te kom offer.  Daai gebulk en die geblêr van die vee, en Koning Agag van die Amalekiete in lewende lywe, ʼn trofee van jou oorwinning, was jou einde,  Saul.  God het gesê: “Ek het spyt Ek vir Saul koning gemaak.”  God laat nou net gebeur presies wat Hy voorheen al gesê het Hy sal doen.  Hierdie is jou einde.

Hoor jy?  God is glad nie stil nie, jý hou jou doof.

Ek het slegte nuus vir jou Saul:  Die Filistyne gaan hierdie ronde wen, God gaan hulle toelaat.  Jy en jou seuns trek môre hier by my in die doderyk in.

Skyfie: Oeps!  Foutjie. Waar gaan soek ons na God?  Waar kry ons vir God? Foutloos of feilbaar? 

Waar gaan soek ons na God?  Waar kry ons Hom?

Ons vind vir God nie in die triomf van groot prestasie nie.  Want dan bly ons oortuig ons het alles so goed onder beheer dat ons al wat ʼn ding is self kan stuur en bestuur.

Ons kry met God te doen daar waar ons foute maak, misluk en in duie stort.  Daar waar ons sonde ons inhaal, daar is God. Daar kom jy agter jy is feilbaar, jy ken die wêreld nog nie goed genoeg nie, en vir God eintlik nog glad nie.  Daar waar jou denke nie meer verder kan nie, jou vermoëns te kort skiet, jou kop jou in die steek laat, jy stomgeslaan staan, jy uitgevang word, wanneer jy beslissend verloor, jou sonde jou pootjie, dáár is God.

Want dis eers as jy struikel en jy nie meer raad het nie, as jy nie meer verstaan nie, daar op die randjie van begrip, op die mespunt tussen weet en waansin, dat God jou kom kielie.  Eers wanneer ons snap dat ons nie verder kan weet nie, vat-vat ons aan God. Dit gebeur wanneer jou brein jou laat weet:  Nee, ek weet hier niks van af nie, boeta, jy’s op jou eie.  En nou besef jy jy kan nie meer op die ou gebaande weë gaan antwoorde soek nie.  Hierdie Groot Onbekende bestaan, hy’s daar, maar jy kan hom nie eien nie.  Die Groot Onbekende is groter as wat jy jou kon verbeel.  Die Groot Onbekende het ʼn Naam, is Iemand.  Jy kry met God te doen.

Skyfie: Oeps!  Foutjie. Soek God in jou sonde. Buig voor God met jou liefde.

God duik op wanneer jy in jou sonde wil versuip, en jy weet jy met jou swemmery skaars  Robbeneiland gaan haal, wat nog Rio de Janiero.  Jy moet jou swakheid leer ken, want daar gaan jy God jou voel help.  Paulus roem hom nie verniet op sy swakheid nie, want dis daar dat hy met God se krag te doen kry.  Vreemd genoeg, jy moet op jou foute let, want dis daar waar jy leer. Jy moet jou sonde dophou, want daar kom jy tasbaar na aan God, na genoeg om te kan seermaak.  Neem jou sonde ernstig op, want daaruit leer jy meer van die God wat jy nie kan sien nie as van die wêreld wat jy dink jy klaar onder die knie het.  Jou sonde is die voorportaal van waar God orals uithang.  As jy dit weet, kry jy vir God omtrent oral.

Daar is, benewens by jou sonde, ʼn ander plek waar jy God ook kry. Waar daar liefde is.  Sonde is steeds die eerste plek waar jy moet soek, want liefde is skaars, sonde is volop.  Die liefde is iets wat jy baie minder regkry as wat jy met sonde slaag.  Maar waar liefde is, daar raak jy ook aan God.

Jordan Peterson sê: Vind eers jou liefde voor jy gaan soek na wat jy wil haat.  Dit kom na aan te sê soek eers God se koninkryk.  Maar ons almal weet dit gebeur nie baie nie.

Kom staan by die gat wat jou sonde gegrawe het, die put doderyk toe, daar waar jou sonde se slagoffers dood lê.  Kom gebroke na God toe.  Nie met bravade nie, nie met trots nie.   Kom stukkend.  Kom broos.  Kom gerus maar hoed in die hand. Kom sondig. Kom soos jy is.

Saul sak daar by die waarsêer inmekaar.  Die eens magtige koning lê vollengte op die grond neergeslaan, bewend bang, of net sy bloedsuiker het geval.  Ek vermoed die toortannie besef dit red haar lewe.  Sy sê: “Ek het my lewe op die spel geplaas. . .”  Want ja, ons lewe ís op die spel wanneer ons God en ons sonde op een en dieselfde plek ontdek.

Hierdie is Saul se laaste nag.  Sy wil vir Saul sy laaste maaltyd voorsit, ʼn stukkie van sy lewe vir hom teruggee, hom hierdie nag gun, al is dit net vir vanaand, want môre is sy dood.  Sy betoon aan die man wie se sonde hom ingehaal het ʼn tikkie barmhartigheid, ʼn bietjie liefde, ʼn bord kos, sy waardigheid. Sy het ʼn kalf gaan slag en ongesuurde brood geknie en gebak.  Hulle het aan haar tafel geëet, en toe is hulle daar weg, Saul en sy manne.  Om te gaan oorlog maak, en te sterf onder die oordeel van God.

Gee aan selfs sondaars net ʼn tikkie waardigheid.

Dis nog maar die begin van 2019.  Ons lewes is op die spel.  Maar moenie ʼn fout maak nie, dis nie jou sonde wat jou gaan doodmaak nie, maar al die dooie goed waarop jy staatmaak om aan die lewe te probeer bly, en jou van sonde te laat vergeet.  As jou sonde jou eindelik in ʼn strik vang, en die dood is jou voorland, leer dan daar hoe goed God is.

Jy vind God daar waar jy met jou liefde en jou sonde erns maak.  In jou foute, en jou liefhê, daar is God.  Op jou hoogste berge en in jou dale van doodskaduwee.

Ontmoet die Lewende God.

Amen.

WEGSENDING

Skyfie: Sing. Staan op. Psalm 80 : 1 en 6. Kom toon u mag!   

God openbaar Hom aan mense wat op Hom ingestel is.  Kom ons sing dat God sy mag aan ons sal openbaar. Staan op en sing

Sang (Staan op.)

Psalm 80 :  1 en 6.

Skyfie: Seën. Staan. God sal Hom aan julle openbaar.       

Seën (Staan)

Efesiërs 1

16      

Wanneer ek in my gebede aan julle dink,

17      

bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik kan ken.

Soek Hom, en jy sal vir God kry.

Amen.

Skyfie: Respons. Sing. Staan. Gesang 362 : 2. God se liefde is geopenbaar.  

Respons (Staan)

Gesang 362 : 2.

Insameling van die dankoffers/orrelspel

Skyfie: Oeps!  Foutjie. Waar gaan jy na God op soek?  Waar vind jy vir God?               

Skyfie: Transkripsie.  https://hennielagrange.wordpress.com/

Skyfie: Speel agtergrondmusiek.

 

 

One thought on “Oeps! Foutjie. . .

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.