Metaalskuim.  

Gesmelte metaal waarop metaalskuim dryf.

Metaalskuim smelt nie.  Dis die harde goed wat op die gesmelte metaal dryf.  Jy skep dit af en gooi dit weg.  Dis vir niks goed nie: dis gemors, afval.

Dis die hele idee van ʼn smeltkroes, juis dat jy die skuim uit die metaal kan uitkry.

Ál die metaal is nutteloos met die onsuiwerhede steeds daarin.  Gesuiwerde metaal is veel sterker.  Daarom, eers as die drek uitgekook en die skuim afgehaal is, is metaal bruikbaar.

Dis ʼn suiweringsproses wat, so sê die Bybel, lyk net soos hoe God ons goed maak.  God haal die sonde uit ons uit.  En soms word ons wêreldjie daarvan witwarm.

Dis warm om die nagmaaltafel.  Hier kook God jou skuim uit.

Jy kan nou saam met Jesus Christus kom aansit en van jou sonde afskeid neem, of wag tot God jou die smeltoond se hitte laat voel.  Laasgenoemde is nie aan te bevele nie. Eersgenoemde verg geloof: die besef dat die Here hier is.

Wanneer sal julle besef dat Ek die Here is?

Die Nagmaal

Esegiël 22 verse 14 tot 22

19 Augustus 2018, NHKA Kampersrus

Heilige Gees.  Nagmaal.


Liedere in hierdie erediens

 

Gesang 519 strofes 1, 2, 3, en 4.

Psalm 135 strofes 2, 6 7 en 8.

Gesang 159 strofes 1, 2 en 3.

Psalm 27 strofes 4 en 6 (Lina Spies se beryming).

Gesang 495 strofe 2.

Gesang 176 twee keer.

Gesang 308 strofes 1 en 4.

Gesang 511 strofes 1 en 2.

Gesang 568 strofes 1, 2 en 3

Gesang 526 een keer.

Gesang 488 strofes 1, 2, 3, 4 en 5.

Gesang 189 twee keer

 


 

 

Skyfie: Metaalskuim  

TOETREDE

Predikant

Skyfie: Sing. Sit. Gesang 519 : 1, 2, 3 en 4

Kom ons begin vandag met ʼn lied, nog voor ons enigiets anders doen.  Bly sit en sing saam.  As ons klaar gesing het, word ons stil voor God.  Gebruik die geleentheid om te bid.  Die lied sê “Kom, bring na My jou kommer en vrees.”  En: “Ek ken jou pyn, jou donkerste nag.”  Die lied sê ook God is by ons. Praat met God.  Kom ons sing

Sing (Sit)

Gesang 519 strofes 1, 2, 3, en 4.  

Skyfie: Stilte. Sit.

Stilte (Sit)

Vir die projeksieleier: Speel asseblief na 30 sekondes se stilte weer die musiek van Gesang 519 saggies in die agtergrond tot aan die einde van die opname.  

 

Skyfie: Sing. Staan op.  Toetredelied. Psalm 135 :  6, 7 en 8

Ons ken Psalm 135 nie baie goed nie.  Maar dis ʼn eenvoudige melodie wat ons na ʼn paar keer se sing maklik sal snap.  Ons sing hom vanoggend omdat die psalm sê hoe God anders is as die afgode wat ons vir onsself uitdink.  Strofe 6 sê

Wat die nasies het, is stom,

Blind en doof en van metaal.

Werk wat uit hul hande kom,

Dit sal nie kan asemhaal.

Hy wat so ʼn afgod vrees,

Hy sal soos sy maaksel wees.

Sing saam

Sing (Staan op)

Psalm 135 strofes 2, 6, 7 en 8.  

TOETREDE

Predikant

Skyfie: Toetrede. Votum. Staan. As God verskyn. . .   

Votum (Staan)

Psalm 67

2        

As God verskyn, spat sy vyande uitmekaar, en dié wat Hom haat, vlug vir Hom.

3        

Soos rook wegwaai, so dryf U hulle weg; soos was in vuur smelt, so gaan die goddeloses tot niet as God verskyn.

Skyfie: Seën. Staan. God laat eensames in ʼn huisgesin woon.

Seëngroet (Bly staan)

Psalm 67

4        

Maar vir die regverdiges sal daar blydskap wees, hulle sal juig voor God, hulle sal vrolik en bly wees.

5        

Sing ‘n lied tot eer van God, sing tot eer van sy Naam, maak ‘n pad vir Hom wat op die wolke ry, en jubel voor Hom wie se Naam Here is.

6        

‘n Vader vir weeskinders en ‘n beskermer van die reg van weduwees is God in sy heilige woning.

7        

God laat eensames in ‘n huisgesin woon en lei gevangenes uit na vryheid, maar wie teen God in opstand is, woon in ‘n kaal woestyn.

Amen.

AANBIDDING EN LOF

Ouderling

 

Die voorleserouderling lees net gedeeltes wat so lyk. 

U hoef u nie te steur aan enige opskrifte nie, laat net ʼn pouse.

Moet u ook nie steur aan die onderstreepte gedeeltes nie.  Dis bedoel vir die projeksieoperateur en sê net watter skyfie om te vertoon.   

 

Skyfie: Lof. Staan. Gesang 159 : 1, 2 en 3

 

Ons staan in die teenwoordigheid van God.  Kom ons bely saam die Here is hier.  Sing

 

Sang (Staan)

 

Gesang 159 strofes 1, 2 en 3.

 

Skyfie: Die wil van God. Sit. Maleagi 3. Gelouter en gesuiwer, soos goud en silwer.

Die wil van God

Riglyne vir die geloofslewe (Sit)

 

Luister na die wil van God uit  Maleagi 3 verse 1 tot 12

 

1      

Ek gaan nou my boodskapper stuur, Hy sal die pad voor My uit regmaak, en dan sal die Here na wie julle soek, skielik na sy tempel toe kom. Ja, die Verbondsengel na wie julle met soveel vreugde uitsien, gaan nou kom, sê die Here die Almagtige.

2      

Maar wie kan die koms van dié Engel verdra, wie kan standhou wanneer Hy verskyn? Hy is soos die vuur van die smelters en soos die seep van die wassers.

3      

Soos iemand wat silwer smelt en suiwer, so sal Hy as regter gaan sit om die Leviete te suiwer, om hulle te louter soos goud en silwer, sodat hulle aan die Here ‘n offer kan bring wat bestaan uit regdoen.

4      

Dan sal die offer van Juda en Jerusalem weer aanneemlik wees vir die Here soos in die ou tyd, soos in jare lank verby.

5      

Dan sal Ek na julle toe kom as regter: Ek sal sonder versuim regspreek teen dié wat hulle met toordery ophou, teen die egbrekers en dié wat vals ede aflê, teen dié wat die dagloner te kort doen, die weduwee en die weeskind veronreg en die vreemdeling verdring, teen dié wat nie vir My eerbied het nie, sê die Here die Almagtige.

6      

Ek, die Here, het nie verander nie, daarom het julle nie te gronde gegaan nie, nageslag van Jakob.

7      

Van julle voorvaders se tyd af het julle van my voorskrifte afgewyk en nie daarvolgens geleef nie. Bekeer julle tot My, dan sal Ek terugkom na julle toe, sê die Here die Almagtige. Maar julle vra: “Waarom moet ons ons bekeer?”

8      

Sal ‘n mens werklik vir God beroof? Tog beroof julle My. Julle vra: “Waarvan beroof ons U?” Van tiendes en offergawes.

9      

Daar rus alreeds ‘n vloek op julle en tog bly julle My beroof; die hele nasie doen dit.

10    

Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe sodat daar iets te ete in my huis kan wees, en toets My hierin, sê die Here die Almagtige. Toets My of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie.

11    

Ek sal die sprinkane keer dat hulle nie die oes op julle land vernietig nie, en dat julle wingerde nie sonder vrugte is nie, sê die Here die Almagtige.

12    

Dan sal al die nasies julle as gelukkige mense beskou; julle sal in ‘n begeerlike land woon, sê die Here die Almagtige.

 

Dit, sê Maleagi 3, is die Here se wil. Dis wat God verwag ons sal doen. 

 

Skyfie: Sing. Die wil van God. Sit. Psalm 27 : 4, 6 (Lina Spies beryming).

 

Ons kniel nou in die suiwer gloed van God, en neem ons voor om God se gebod te eer, alhoewel ons dit tot dusver nog nie reggekry het nie.  Ons sit en sing.   

 

Sang (Sit)

 

Psalm 27 strofes 4 en 6 (Lina Spies se beryming).

 

Skyfie: Genade. Sit. Sagaria 13. Ek sal sê: “Hulle is my volk.” En hulle sal sê: “Die Here is ons God.”

Genadeverkondiging. (Sit)

 

God duld sonde nie.  God reinig ons van sonde en vuilheid.  Dis ʼn loutering en ʼn suiwering.  God doen dit net omdat ons vra, en Hy grensloos genadig is. Hoor hieroor Sagaria 13:   

 

1      

Daardie dag sal daar ‘n fontein oopgemaak word om die koningshuis van Dawid en die inwoners van Jerusalem te reinig van hulle sonde en hulle vuilheid.

 

2      

Daardie dag, sê die Here die Almagtige, laat Ek die gedagtenis aan die afgode verdwyn uit die land. Daar sal nie meer aan hulle gedink word nie. Ek gaan ook die profete en die gees van onreinheid uit die land verwyder.

9      

. . . Ek [sal hulle] met vuur louter soos silwer gelouter word. Ek sal hulle suiwer soos goud gesuiwer word. Hulle sal My aanroep, en Ek sal hulle gebede verhoor. Ek sal sê: “Hulle is my volk.” En hulle sal sê: “Die Here is ons God.”

 

Spreuke 17 : 3 sê

 

Silwer word in ‘n smeltkroes gelouter en goud in ‘n oond, maar dit is die Here wat die gesindheid toets.

 

Skyfie: Apostoliese Geloofsbelydenis. Sit. 

Geloofsbelydenis (Sit.)

 

Kom ons sê wat ons glo:  “Dié Here ís ons God.”

 

 • Ek glo in GOD die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.
 • en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
 • wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;
 • wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
 • wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
 • wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van GOD, die almagtige Vader,
 • van waar Hy sal kom om te oordeel,
 • dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.
 • Ek glo in die Heilige Gees.
 • Ek glo aan ʼn heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges;
 • die vergewing van sondes;
 • die opstanding van die vlees en
 • ʼn ewige lewe.

 

AMEN.

 

Skyfie: Geloof. Sing. Sit. Gesang 495 : 2.

 

Spreuke 27 : 21 sê

Die waarde van silwer word in ‘n smeltkroes getoets, dié van goud in ‘n oond, dié van ‘n mens aan die lof wat hy ontvang.

 

As ons geloof word, laat dit wees oor ons geloof.  Kom ons sing saam ons geloof is vas. Sit en sing dit uit

 

Sang (Sit)

 

Gesang 495 strofe 2.

 

AANBIDDING EN LOF

Predikant

Skyfie: Bid saam.  

Kom ons bid saam.

Gebed

Amen.

Skyfie: Sing. Sit. Gesang 176 twee keer.

Vir die projeksieleier:  Die lied volg onmiddellik na die “Amen” en word nie eers afgekondig nie.   

Sang (Sit)

Gesang 176 twee keer.

VERKONDIGING

Predikant

Skyfie: Skriflesing. Esegiël 22 : 14 tot 22. NAV bl. 918 van die Ou Testament  

Skriflesing (Sit)

Ons lees uit die Ou Testament die profeet Esegiël se boek, Esegiël 22 verse 14 tot 22.  Ek gaan voorlees uit Nuwe Afrikaanse Vertaling (NAV) van 1983, op bladsy 918 van die Ou Testament.

Maar ek gaan ook die Bybel: Direkte Vertaling se proefteks van Esegiël, wat eers in Maart vanjaar op die Bybelgenootskap se webwerf verskyn het, bytrek.  Die  Direkte Vertaling  klaar verwarring op wat in die NAV voorkom.  Ek sal julle daarop wys as ons daarby kom.

Esegiël 22 : 14 tot 22

14      

Sal jy nog selfversekerd wees wanneer jy jou sterk probeer maak vir die tyd wanneer Ek met jou handel? Ek, die Here, het gepraat, en Ek sal dit doen.

15      

Ek sal jou versprei onder die nasies en jou uitmekaarjaag na ander lande toe, Ek gaan ‘n end maak aan die onreinheid in jou.

16      

Jy het jouself onrein gemaak in die oë van die ander nasies. Jy sal besef dat Ek die Here is.”

17      

Die woord van die Here het tot my gekom:

Skyfie: Skriflesing. NAV: “metaal”.  BDV: “metaalskuim”

18      

“Mens, Israel het vir My soos metaal [metaalskuim] geword. Hulle almal is die koper, die tin, die yster, die lood binne-in die smeltoond, die metaal, die silwer.”

Skyfie: Skriflesing. NAV: “metaal”.  BDV: “metaalskuim”

19      

So sê die Here my God: “Omdat julle almal metaal [metaalskuim] geword het, gaan Ek julle in Jerusalem bymekaarbring.

20      

Soos ‘n mens silwer, koper, yster, lood en tin saam in ‘n smeltoond gooi en die vuur aanblaas om die metaal te smelt, so gooi Ek julle in my toorn en my gramskap saam in die smeltoond om julle te smelt.

21      

Ek maak julle bymekaar en blaas die vuur van my toorn aan teen julle om julle in Jerusalem te smelt.

22      

Soos silwer in ‘n oond gesmelt word, so word julle gesmelt in Jerusalem. Wanneer Ek my toorn oor julle laat losbreek, sal julle besef dat Ek die Here is.”

Hier eindig ons Skriflesing ui Esegiël 22.  In Psalm 12 staan

7        

Daar is niks vals in wat die Here sê nie. Sy woorde is soos silwer wat oor en oor in ‘n oond gesuiwer is.

Skyfie: Sing. Sit. Gesang 308 : 1 en 4.

Kom ons wy ons aan God met ʼn lied wat sê, my lewe, en alles wat ek besit, is God sʼn. Sit, en sing

Sang (Sit)

Gesang 308 :  1 en 4.

Skyfie: Preek. Metaalskuim.   

Preek (Sit)

Metaal word eers bruikbaar as jy die onsuiwerhede daar kon uithaal.  Dit doen jy met erge hitte in ʼn oond.  Maak jy metaal warm genoeg, smelt dit; die onsuiwerhede nie.

Dit lyk skouspelagtig mooi, blinker en geler as goud.  Maar ek het daaroor geen twyfel nie dat as metaal kon voel, die smeltkroes nie pret sou wees nie.  Hitte maak wat natuurlik hard moes wees saf sodat jy daaraan kan buig en vorm gee, en nog sagter totdat dit soos gouestroop kan loop.

Die verandering wat die metaal moet deur, is wesenlik.

Skyfie: Preek. Metaalskuim. (Drywende skuim)   

Metaalskuim smelt nie.  Dis die harde goed wat op die gesmelte metaal dryf.  Jy skep dit af en gooi dit weg.  Dis vir niks goed nie: dis gemors, afval.

Dis die hele idee van ʼn smeltkroes, juis dat jy die skuim uit die metaal kan uitkry.

Skyfie: Preek. Metaalskuim. (Verharde skuim na afkoeling)   

Metaalskuim (in hierdie geval aliminiumskuim), afgekoel.

Ál die metaal is nutteloos met die onsuiwerhede steeds daarin.  Gesuiwerde metaal is veel sterker.

Daarom, eers as die drek uitgekook en die skuim afgehaal is, is metaal bruikbaar.

 

Skyfie: Preek. Metaalskuim. (Smeltkroes)   

Dis ʼn suiweringsproses wat, so sê die Bybel, lyk net soos hoe God ons goed maak.  God haal die sonde uit ons uit.  En soms word ons wêreldjie daarvan witwarm.  Lekker is dit nie.  Ons onsuiwerhede is tog deel van hoe ons in die natuur voorkom, nes erts.  Jy moet ondraaglik warm kry voor jy laat los, daarvan afskeid neem en dit soos skuim uitskei, soos om ʼn stuk van jou lyf te laat afsit.

Vreemd aan hoe ons oor God dink, is dat ons vermoed wanneer God met ons werk, dit met ons net goed gaan.  Soos om as ons siek is, te dink:  As God hier was, was ons gesond.  Gód sou ons tog nie laat siek word het nie, of siek laat bly nie?  Marta en Maria, die ontslape Lasarus se susters, verwyt vir Jesus as Hy mosterd na die maal by hulle opdaag, dat as Hy gekom het toe hulle Hom geroep het, Lasarus nog sou gelewe het.  God is tog teen dood en doodmaak, en seker daarom ook teen siekte?  Gesondword is ʼn gegewe!

Metaalskuim vertel ʼn ander storie, een wat ons laat besef ons verstaan vir God nog nie.  God haal die sonde uit ons uit.  Dis om hoe ons vanself is, die stryd aan te sê.  Dit het die metaalsmaak van bloed.  Hierdie is nie gouestroop nie.

Daar is ʼn toets wat jy kan gebruik.  As jy wil weet of jy vir God verstaan, gaan meet jou selfversekerdheid.

Skyfie: Preek. Metaalskuim. Selfversekerd.

Esegiël 22 : 14       

Sal jy nog selfversekerd wees wanneer jy jou sterk probeer maak vir die tyd wanneer Ek met jou handel? Ek, die Here, het gepraat, en Ek sal dit doen.

Wat God sê Hy sal doen, is jou sonde kom uithaal, die onsuiwerhede kom uitkook.  Soos in: Die hand wat jou laat struikel, afkap en die oog wat jou laat sondig, uitkrap.  Van God kan jy maar weet, as Hy gesê Hy gaan ʼn ding doen, doen Hy dit.

Israel se kookpot, hulle smeltkroes, die ding waarmee God hulle gaan skoonkry, is:

 • God gaan hulle uitmekaarjaag. Weg is die uitverkore volk.
 • God gaan hulle uit die land uit wegjaag. Weg is die grond.

Verby is die verbond.

15      

Ek sal jou versprei onder die nasies en jou uitmekaarjaag na ander lande toe, Ek gaan ‘n end maak aan die onreinheid in jou.

Selfversekerdheid is van alles wat jy kan voel as jy voor God te staan kom, die domste.  Voor God gebeur met jou die teenoorgestelde van selfvertroue:

16      

Jy sal besef dat Ek die Here is.”

Die Here sê:

18      

“Mens, Israel het vir My soos metaal [metaalskuim] geword. Hulle almal is die koper, die tin, die yster, die lood binne-in die smeltoond, die metaal, die silwer.”

Goeie, bruikbare metale hierdie:  koper, tin, yster, lood, staal en silwer.  En op die oog af lyk dinge goed, want God gaan hulle in Jerusalem bymekaarbring.  Dit lyk na seën.

19      

So sê die Here my God: “Omdat julle almal metaal [metaalskuim] geword het, gaan Ek julle in Jerusalem bymekaarbring.

Tot jy by vers 20 kom.  Dan besef jy hier’s moeilikheid.

20      

Soos ‘n mens silwer, koper, yster, lood en tin saam in ‘n smeltoond gooi en die vuur aanblaas om die metaal te smelt, so gooi Ek julle in my toorn en my gramskap saam in die smeltoond om julle te smelt.

Ons raak so gewoond aan die mooi dinge wat ons van kansels af oor God hoor.  Ons ignoreer woorde soos “toorn” en “gramskap”.  Ons hoor van genade wat jy gratis kry, grenslose liefde waarmee God jou handeviervoet bedien.   Ons staan vandag voor sy tafel en huiwer nie vir ʼn oomblik om te kom aansit nie, so seker is ons van God se vrygewigheid en vergewensgesindheid.  So selfversekerd maak dit ons, dat ons vergeet dat sonde saakmaak, en nie eers oorweeg dat ons onsuiwerheid ons gaan keer nie.

Dit gaan ook nie.  Niks, heeltemal op aarde niks, kan jou van die liefdestafel van God weghou nie.  Dis nie om julle af te skrik dat ek nou die sonde ophaal nie.

Besef jy dat God die Here is?  Dat God nou hier is?  Dat hierdie sy tafel is?  Besef jy wat God hier met jou gaan doen?

Nee, God gaan ons nie hier bykom oor ons sonde nie.  Jesus is klaar deur daardie vuur.  Maar wat jy wel moet sien, is hoe die metaalskuim van ons afkom, die onsuiwerhede opkook en God dit afskep.

Neem solank afskeid van jou sonde. Dis geloof.

Gaan jy gelowig of selfversekerd kom aansit?  Selfvertrouend, of van God afhanklik?

Of gaan jy nie besef jy het met God hier te make nie, nie voordat jy begin sweet van hoe God met sonde se gal werk nie?

God kan dit ook doen, as ons dit so verkies: jou wêreld warm maak.

21      

Ek maak julle bymekaar en blaas die vuur van my toorn aan teen julle om julle in Jerusalem te smelt.

22      

Soos silwer in ‘n oond gesmelt word, so word julle gesmelt in Jerusalem.

Dit kan een en dieselfde effek hê as die Nagmaal.

22

Wanneer Ek my toorn oor julle laat losbreek, sal julle besef dat Ek die Here is.”

Ons sal beslis besef dat God die Here is.  Een of ander tyd gáán ons dit agterkom, teen wil en dank.

Vandag is God nog net nie kwaad nie.  Vandag onthaal Hy ons om ʼn tafel en gee Hy alles wat Jesus Christus vermag het, verniet weg.  Kom haal dit net.

As jy gaan wag tot God warm word om die boordjie, gaan daar dalk niks van jou oorbly wat redding werd is nie.

*

Dit herinner my aan twee stories uit die Ou Testament.  In die een smelt Israel al hulle goud en maak ʼn bulkalfbeeld om te aanbid.  As Moses terugkom, verpoeier hy die gedrog, gooi dit in die water en dwing die volk om hulle godjie te drink.  Hulle is op ʼn streep daarvan dood.  Ons skrik dalk nie vir koue pampoen nie, maar koue goud is duidelik dodelik. Jy kan of wurg aan jou goue afgod, of Jesus Christus se liggaam en bloed kom eet en drink.

Die ander is die verhaal van die drie Jode, Gananja (Sadrag), Misael (Mesag) en Asarja (Abednego) wat verseg het om koning Nebukadneser se dertig meter hoë goue beeld in Babel te aanbid. Nebukadneser, wit van woede, het hulle in ʼn vuuroond wat metaal smelt, laat gooi. Só warm was die oond, dat die mense wat die drie in die vuur gegooi het, self doodgebrand het.  Maar nie húlle nie.  Hulle kom nie net ongedeerd daaruit nie, Nebukadneser tel en tel weer, want hy sien dan vier in die vuur. Hy vra:  “Het ons dan nie drié manne vasgebind in die oond gegooi nie? Ek sien dan vier manne wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur, en die vierde lyk soos ‘n hemelwese!”

Jesus is in ons vuur.

Dis so warm hier voor, jou sonde sal soos metaalskuim in ʼn smeltoond afkom.  Jy sal niks voel nie.  Jy sal gelouterd hiervandaan teruggaan.

Jesus is aan ons tafel.

God voer ons nie vandag die gif van koue goud nie.  Jy sal hiervandaan na ʼn nuwe lewe toe terugstap, een wat nie van straf brand of met sonde heul nie.

Suiwer mens, word jy.  Egte beeld van God, dis jy.  En veel, veel kosbaarder as goud.  Dis wat God vandag hier aan jou doen.

Amen

Skyfie: Sing. Gesang 511 : 1 en 2.

Kom ons berei onsself voor om saam met die Here te kom aansit.  Ons bely sonde en vra genade.  En moenie twyfel nie: dis presies wat ons hier aan tafel gaan kry.  Kom ons sing weer ʼn gebed, en jy kan ook weer besluit of jy vir hierdie lied kan en wil opstaan.  Die diakens bring intussen vir ons die tafel in gereedheid.  Sing

Sang (Sit)

Gesang 511 :  1 en 2.

Skyfie: Sakrament. Wisselformulier vir die bediening van die Nagmaal.   

SAKRAMENT

Heilige Nagmaal

Wisselformulier

Geliefdes in ons Here Jesus Christus!

Die Here Jesus het voor sy dood saam met sy dissipels brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die Nagmaal.

Die Nagmaal is een van die Kerk se twee sakramente wat ons geloof versterk. Met die brood en wyn verseker Jesus Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met God en met mekaar. By die tafel van die Here verheerlik ons God saam.

Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en wyn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en opstanding van Jesus Christus.  Geloof in Jesus Christus laat ons saam met Hom sterf en saam met Hom opstaan.

Die Nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. Ons sien uit na die hemelse feesmaal saam met God en al die gelowiges.

Ons behoort vir ewig aan God. Daarom vrees ons niks nie. Christus was, is en kom.  Jesus is die Here.

Sien rondom die tafel die gemeenskap van gelowiges raak. Ons het almal deel aan hiérdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Voor ons by die tafel aansit, moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om self hierdie band van liefde onder ons te versterk.

Ons weet van ons sonde.  Ons het daaroor berou. Omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons by sy tafel aansit. Die deelname aan die Nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker. Neem jy nie deel nie, weier jy God se genade en twyfel jy aan God se krag.

Wanneer ons van die tafel af opstaan, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy versoening, sorg en liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg uit dankbaarheid ander ook só.

Skyfie: Sing. Tafelgebed.  Gesang 568 : 1, 2 en 3.

Voordat ons aan die tafel van die Here aansit, laat ons ʼn gebed sing.  Omdat dit ʼn gebed is wat ons sing, gaan u dalk verkies om op te staan.  Besluit self.

Gebed deur Sang

Gesang 568 strofes 1, 2 en 3

Skyfie: Spreuke 27 : 21 sê: Die waarde van silwer word in ‘n smeltkroes getoets, dié van goud in ‘n oond, dié van ‘n mens aan die lof wat hy ontvang. As ons geloof word, laat dit wees oor ons geloof.

Nota aan die projeksieleier:  Gebruik hierdie skyfie by die bediening van al die tafels.

Uitnodiging aan persone buite die gemeente

Broers en susters in die Here, u word hartlik uitgenooi om te kom aansit aan die tafel van die Here! Belydende lidmate van gemeentes van ons Kerk en van ander kerke met dieselfde belydenis is welkom, mits u in u eie gemeente ook die voorreg geniet.

Oproep tot gelowige deelname (tafelformule)

Broers en susters, laat ons nie ons gedagtes rig op die uiterlike tekens van brood en wyn nie, maar op die betekenis daarvan, naamlik die versoening in Jesus Christus, ons Here.

Uitnodiging na die Nagmaal se eerste tafel

Gemeente, alles is gereed; kom na die tafel van die Here. Kom, en word versterk in die geloof. (Matt 22: 4)

Bediening van die tafels

Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus.

Die beker wat ons drink, is die gemeenskap met die bloed van Christus.

Eet en drink, doen dit tot sy gedagtenis. Jesus Christus is die Een wat was, wat is en wat kom.

Skyfie: Sing na elke tafel.  Gesang 526

Nota aan die projeksieleier:  Die musiek herhaal die lied vier keer.  Draai dit sagter na die lied gesing is, maar speel dit tot almal van die tafel af opgestaan en na hulle sitplekke toe terug is.  Doen dit na elke tafel.

Sing

Gesang 526 een keer.

Uitnodigings na die Nagmaal

By die tweede en daaropvolgende tafels kan een van die volgende of soortgelyke Skrifgedeeltes gebruik word:

Gemeente, alles is gereed; kom na die tafel van die Here. Kom, en word versterk in die geloof. (Matt 22: 4)

Gemeente, kom; die maaltyd staan klaar. (Luk 14: 17)

Kom, gemeente, ons is almal van die Here afhanklik. Hy voed ons op sy tyd! (Ps 104: 27)

Gemeente, kom dan; want die Here maak sy hand oop en ons kry meer as genoeg! (Ps 104: 28)

Kom, gemeente, laat ons ons oë op die Here rig; want Hy voed ons op ons tyd! (Ps 145: 15)

Kom, gemeente, eet! Anders sal die pad vir u te lank word. (1 Kon 19: 7)

Kom, laat ons feesvier. Hierdie kind van My was dood, en hy lewe weer; was verlore en Ek het hom teruggekry. (Luk 15: 32)

WEGSENDING

Skyfie: Slotlied. Sing. Staan. Gesang 488 : 1, 2, 3, 4 en 5.

Mag u lig, Heer, deur ons skyn. Mag u lof, Heer, deur ons klink. Mag U troos, Heer, deur ons bied. Mag U hoop, Heer, deur ons gee. Laat u ryk, Heer, deur ons kom!  Dit sing ons alles staande uit

Sang (Staan)

Gesang 488 strofes 1, 2, 3, 4 en 5.

Skyfie: Seën. Staan. Kosbaarder as goud.     

Seën (Staan)

1 Petrus 1

7

Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus.

Jesaja 43

1        

Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne.

2        

. . . As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie,

3        

want Ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder. . .

4        

Omdat jy vir My kosbaar is, omdat Ek jou hoog ag en jou liefhet, gee Ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe.

Christus, in ruil vir jou.

Amen.

Skyfie: Respons. Sing. Staan. Gesang 189 twee keer

Respons (Staan)

Gesang 189 twee keer

Insameling van die dankoffers/orrelspel

Skyfie: Metaalskuim.

 

Skyfie: Transkripsie.  https://hennielagrange.wordpress.com/

 

Skyfie: Metaalskuim.

Nota aan die projeksieleier:  Speel agtergrondmusiek.

 

 

 

 

One thought on “Metaalskuim.  

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.