Vlieg!

Van opstanding kom vlerke.

Om in opstanding te glo, beteken ʼn sprong in ewolusie.  Jy kry vlerke by.  En met vlerke vlieg jy, anders is dit op jou gemors.  Daarmeesaam kom op water loop en deur geslote deure klim, soms duiwels die trekpas gee en siekes gesondmaak.  En om, vir eens, die liefde reg te kry, en verhoudings te laat hou.   Geloof gee hoop op goed wat mense voorheen nie kon doen nie.  In vergelyking met hoe jy was, ʼn Marvel Comics karakter.  Dis tyd dat jy besluit jy is nie meer tevrede met middelmatigheid nie.  Sonde gaan jou nie weer pootjie nie.

Matteus 28 : 16 tot 20, Johannes 20 : 19 tot 23

29 April 2018, NHKA Kampersrus

Opstanding


 

Liedere in hierdie erediens

 

Psalm 115 :  2, 3 en 4

Gesang 523 strofes 2 en 3

Gesang 509 strofes 3 en 4

Psalm 84 strofes 2 en 3 

Gesang 490 strofes 2 en 3

Psalm 71 : 3, 6 en 8

Gesang 527 strofes 1 en 2

Psalm 55 : 2 en 6


Elsabe,

Kan jy asseblief die volgende boodskap op die Hartklop sit:

Daar is van ons wat voel dat instruksies oor wanneer om in die erediens te sit en wanneer om op te staan, effens aanstootlik is.  Hulle voel dat dit ʼn mens moet vrystaan om spontaan te besluit watter houding hulle wil inneem. 

Dis glad nie die bedoeling om aan julle ʼn aanbiddingshouding voor te skryf nie. Ek, die voorleserouderling en die projeksie sê bloot wat ons gewoonlik doen, of wat ek gevoel het – toe ek die erediens aanmekaargesit het – ʼn gepaste houding sou kon wees.  Ek doen dit juis omdat ek elke Sondag se erediens anders inrig, binne die raamwerk van wat die Hervormde Kerk oor liturgie sê. Maar ek hou ook besoekers wat hier aandoen in gedagte, sodat niemand verleë raak oor hy/sy nie geweet het wat om wanneer te doen nie. 

Ons hou graag ordelik erediens.  Dit beteken nie enigeen van ons is verplig om  nét so te maak nie. Veral as jy nie kán opstaan nie, moenie.

Voorstelle vir aanbiddingshouding is altyd  ʼn riglyn, en daar is geen verpligting aan nie.  En niemand van ons sal ʼn ander daaroor skeefkyk nie.

Hennie la Grange.


           

Foto

PREDIKANT

Toetrede

Om in opstanding te glo, beteken ʼn sprong in ewolusie.  Jy kry vlerke by.  En met vlerke vlieg jy, anders is dit op jou gemors.  Daarmeesaam kom op water loop en deur geslote deure klim, soms duiwels die trekpas gee en siekes gesondmaak.  En om, vir eens, die liefde reg te kry, en verhoudings te laat hou.   Geloof gee hoop op goed wat mense voorheen nie kon doen nie.  In vergelyking met hoe jy was, ʼn Marvel Comics karakter.  Dis tyd dat jy besluit jy is nie meer tevrede met middelmatigheid nie.  Sonde gaan jou nie weer pootjie nie.

Sing. Sit. Psalm 115 :  2, 3 en 4

Psalm 115 in die Liedboek het ʼn melodie wat ons nie ken nie.  Die woorde  gaan oor wat ʼn afgod is, en oor ʼn mens wat in so ʼn afgod glo.  Die sleutelwoorde staan in die heel laaste twee reëls wat ons gaan sing:  “[Net] soos die [afgods-]beeld . . ., word hy [dis nou die mens] wat dié [af-]god vertrou.”  Natuurlik, dan, is dit ook so dat ons al hoe meer word soos die God waarin ons glo.  Kom ons sit en sing saam     

Sang (Sit)

Psalm 115 strofes 2, 3 en 4

OUDERLING

Toetrede

Sing. Staan op. Gesang 523 strofes 2 en 3

Ons is vandag deel van ʼn skare wat op God se roepstem na Hom toe kom.  Ons kom by ons Vader tuis.  Maar God roep ons nie net hierheen nie, Hy stuur ons ook hiervandaan weg.  Of ons kom of ons gaan, God gaan saam. Staan, dan sing ons saam ons toetredelied

Sang (Staan)

Gesang 523 strofes 2 en 3

PREDIKANT

Toetrede

Votum. Staan. God is soos ʼn arend.

Votum (Staan)

11      

Soos ‘n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke wat hy oopsprei, soos ‘n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra,

12      

so het die Here, net Hy alleen, sy volk gelei; daar was nie ‘n ander god by Hom nie.

Deuteronomium 32

Seën. Vlieg jy ook, met arendsvlerke.

Seën (Staan)

Jesaja 40

31      

Dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie.

OUDERLING

Lof en Aanbidding

Sing. Staan. Gesang 509 strofes 3 en 4

Kom ons getuig saam met die diere en die visse en die voëls, die blomme, veld en vee, van hoe goed en groot God is. Kom ons sing saam

Lofsang (Staan)

Gesang 509 strofes 3 en 4

Die wil van God. Sit. Psalm 103.

Die Wil van God (Sit)

Luister na die wil van God uit ʼn Psalm wat Dawid daaroor geskryf het.  Psalm 103.

1        

Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof.

2        

Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie.

3        

Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees,

4        

wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon,

5        

wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk.

6        

Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word.

7        

Aan Moses het Hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat Hy van plan was om te doen.

8        

Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde.

9        

Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie.

10      

Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie,

11      

want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir dié wat Hom dien.

12      

So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons af.

13      

Soos ‘n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here Hom oor dié wat Hom dien.

14      

Hy weet waarvan ons gemaak is, Hy hou dit in gedagte dat ons stof is.

15      

Die mens, sy lewensduur is soos dié van gras, soos dié van ‘n veldblom wat oopgaan:

16      

as die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek vir altyd leeg.

17      

Maar onverganklik is die liefde van die Here vir dié wat Hom dien, sy trou vir opeenvolgende geslagte,

18      

vir dié wat getrou bly aan sy verbond en sy voorskrifte nakom.

19      

Die Here het sy troon in die hemel gevestig, sy heerskappy strek oor alles en almal.

20      

Loof die Here, magtige engele wat sy opdragte uitvoer, sy bevele gehoorsaam.

21      

Loof die Here, alle hemelwesens wat Hom dien en sy wil doen!

22      

Almal wat deur Hom geskep is, loof die Here op al die plekke waar Hy heers! Ek wil die Here loof!

Nabetragting oor die wil van God

Sing. Sit. Psalm 84 strofes 2 en 3  

Dis die verstommende ding van God:  God wil vir mense goed wees.  In reaksie daarop, sing ons:  “Ek wil U, God Almagtig, prys wat soveel goeds aan my bewys.” Dit sing ons, terwyl ons bly sit, uit

Sang (Sit)

Psalm 84 strofes 2 en 3

Geloofsbelydenis. Sit. Apostolicum.

Geloofsbelydenis (Sit)

Ons goeie voornemens om vir God te wil prys, hou nie.  Daarom is ons geloofsbelydenis oor God, dat Hy genadig is, en dat Hy ons verlos.  So sê die Twaalf Artikels van die Apostoliese Geloofsbelydenis dit:

 • Ek glo in GOD die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.
 • en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
 • wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;
 • wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
 • wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
 • wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van GOD, die almagtige Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel,
 • dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.
 • Ek glo in die Heilige Gees.
 • Ek glo aan ʼn heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges;
 • die vergewing van sondes;
 • die opstanding van die vlees en
 • ʼn ewige lewe.

AMEN

Sing. Sit. Gesang 490 strofes 2 en 3

Hoe bitter min verstaan ons van God en van wat God doen!  Maar ons weet dit was vir ons, en ons weet dit was liefde. Sit en sing saam

Sang (Sit)

Gesang 490 strofes 2 en 3

PREDIKANT

Verkondiging

Skriflesing

Skriflesing. Sit. Matteus 28 : 16 tot 20 (bl.??)

Ons lees eers uit Matteus 28 verse 16 tot 20.

Matteus is die eerste boek van die Nuwe Testament, en in die Afrikaanse Bybel wat ek gebruik, staan vanmôre se eerste teks op bladsy ??

Matteus 28 : 16 tot 20

16      

Die elf dissipels het na Galilea toe gegaan na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan.

17      

Toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid, hoewel party getwyfel het.

18      

Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde.

19      

Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en

20      

leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

Skriflesing. Sit. Johannes 20 : 19 tot 23 (bl.??)

Kom ons lees nou ʼn soortgelyke teks: Johannes 20 verse 19 tot 23.

Johannes se weergawe van Jesus se laaste opdrag aan sy dissipels is effens anders as hoe Matteus dit het. Die plekke waar dit gebeur en die situasies wat beskryf word, verskil ook.  Maar luister of julle kan agterkom hoe die opdrag wat Jesus sy dissipels gee in die twee tekste van mekaar verskil.

Johannes 20 staan op bladsy ??

Johannes 20 : 19 tot 23

19      

Daardie Sondagaand was die dissipels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: “Vrede vir julle!”

20      

Nadat Hy dit gesê het, wys Hy sy hande en sy sy vir hulle. Die dissipels was baie bly toe hulle die Here sien.

21      

“Vrede vir julle!” sê Hy weer vir hulle. “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.”

22      

Nadat Hy dit gesê het, blaas Hy oor hulle en sê: “Ontvang die Heilige Gees!

23      

As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe; as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie.”

Foto.

Het julle agtergekom wat die verskil is?

Matteus onthou dat Jesus gesê het die dissipels moet na al die nasies toe gaan en dié mense ook Jesus se dissipels gaan maak.  Dit doen jy deur mense te doop en hulle te leer om alles te onderhou wat Jesus beveel het.

Vir Johannes staan voorop dat Jesus sou gesê het die dissipels moet mense gaan vergewe, en mense gaan leer om self te vergewe.

Die twee weergawes is nie so ver uitmekaar nie.  Om te vergewe, is tog ook om te onderhou wat Jesus beveel het.

Van die Bybel wat ons nou net gelees het, sê

Psalm 25

4        

Maak my u wil bekend, Here, leer my u paaie.

5        

Laat u waarheid my lei en onderrig my daarin, want U is God, my redder. In U stel ek elke dag my verwagting.

Sing. Staan. Psalm 71 : 3, 6 en 8

Wat maak ʼn mens met die Woord van God?  Wel, jy sing heeldag sy lof.  Jy praat aanhoudend oor Hom.  Jy vertel voortdurend vir almal God het geen gelyke nie.

Kom ons voeg die daad by die woord.  Staan almal op en dan sing ons dit saam.   Bly daarna staan, dan bid ons ook saam.  Kom ons sing

Sang (Staan)

Psalm 71 strofes 3, 6 en 8

Gebed.

Gebed

Vlieg!  Van opstanding kom vlerke.

Prediking (Sit)

Min teksverse van die Bybel het op hoe ons kerk is die effek gehad van Matteus 28 verse 19 en 20.

19      

Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en

20      

leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

Dis die klassieke sendingteks wat sê die kerk moet nooit na binne gekeer en net om haar eie ontwil lewe nie.  Die kerk is vir die wêreld daar.  Die kerk is in die wêreld omdat Jesus Christus vir die wêreld hier wil wees.

Danksy hierdie teks spoor ons mekaar aan om die wêreld van Jesus te gaan vertel.  Hiervandaan gaan ons dan vort, die hele wye wêreld in, om kruis en dwars oor die skepping te gaan evangelisasie doen.  Ons gaan gee aan ons geloof ʼn openbare been.  So gaan maak ons dissipels van mense, en gemeentes van vreemdelinge, en kerke van sondaars.

Dit hoort ook so.   Dis presies waaroor dit hier gaan: Om vir mense van Jesus te gaan vertel.

Maar hoe dit gebeur dat ons met die kerk na die wêreld toe op dreef kom, is nie altyd ewe duidelik nie.

Onthou nou: Hierdie is die laaste verse van Matteus.  Dis vlak voor Hemelvaart.  Jesus gaan weg.  Dit help nie om hierdie bitter pil te probeer versuiker nie.  Jesus gaan weg, en ons bly alleen agter.  Met Hemelvaart is dit finaal verby, so voel dit, hierdie intieme band met Jesus, sy gemaklike kom en gaan.

Jesus se Hemelvaart sê ook iets van ons grootword. Onthou julle die dae toe pa en ma vir boetie by die armykamp gaan aflaai het?  Nóú gaan hy mán word!  Onthou julle hoedat sussie by die onderwyskollege afgelaai is met die heimlike hoop dat sy tog net ʼn man sou vang?  Die eerste dag skool toe was ook so ʼn dag, en die eerste dag aantrek vir werk.  Soos ʼn ma-mossie eendag haar kuiken uit die nes uitskop en sê:  Ek lepelvoer jou nie meer nie.  Gaan, gebruik jou eie vlerke, vlieg, en loop skrop jou eie nes.

Die Bybel praat oor gelowig grootword ook so, dat die tyd vir melk voer verbygaan, en jy moet leer nie net om vaste kos te verteer nie, maar ook werk om dit te kry.

Die dissipels is op daai punt.  Jesus gaan weg; hulle bly agter, en onervare met kerkwees, moet hulle nou met kerk aan die gang kom.

Dit maak nie saak hoe opwindend jy vooraf gedink het dit sou wees om op jou eie te wees nie, daai eerste treë is vreesaanjaend.  Pa’s en ma’s gaan dit nie pront-uit sê nie, maar jy kan jy sien hoe huil ma, en hoe ongemaklik lyk pa.   Hulle ken die risiko’s.

Die mossiemamma voel vere. Sy het instink, nie simpatie nie.  Haar huisskoonmaak beteken jy is jou bed en brekfis kwyt.  Maar die mossiema sou haar kuiken eers leer vlieg het.  Ouers doen dit ook, dis net dat mense hulle nie sommer laat leer nie.

Jesus bestee veertig dae na die graf Hom uitbroei aan sy dissipels, om hulle van God en kerk te leer. Want die dag as Hy in ʼn wolk wegraak, is dit asof die aarde onder jou voete wegval.  Jy val.  Jy val al vinniger.  Waarop val jy terug as jy jou nie wil te pletter val in die harde realiteit daar onder nie?  Jesus weet vooruit, dat nes ons op ons eie is, die oorweldigende uitdagings van gelowige lewe ons hard gaan tref.  Nes volwassenheid, word geloof aangeleer. En dis nou die tyd dat jy sommer baie gou moet leer hoe.

Maar die krisis van geloof is anders as anders as met volwassenheid.  Volwasse word beteken dat jy op eie bene leer staan.  Met geloof voel dit nie of eie bene juis gaan help nie.  Hier is iets soos vlerke gevra.  En vlerke het ons nie, nog nie. Ewolusie, vermoed ek, gaan ons nie vlerke gee nie.  Wie weet of genetiese manipulasie dit dalk nog sal regkry?  Maar vir nou is dit onmoontlik.

Ek val.  Ek gaan hard val.  Waar is God noudat ek val?  Het God my uitgeskop?  Here, vlerke het ek tog nie, vlieg kan ek mos nie, hiervoor is ek net nie aanmekaargesit nie.

Dit gebeur telkens met jou as jy jou alleen voel.  Dit gebeur elke keer as jy voel jy kry die lewe nie onder die knie nie.  Nes jy voel die wêreld is te groot, die druk te erg, die werklas te swaar, jy’s oorweldig.

Gelowiges voel elke dag so.  Geloof laat ons so voel.  Hoekom anders dink julle is daar so min van ons?  Gelowiges weet geen mens gaan op sy eie regkom nie.

Jy voel elke dag jy staar jou dood in die gesig.  (Of die dood van jou reputasie.  Dieselfde ding, amper. . .) Gelowig leef is op die rantjie van die afgrond leef, of oor die rand val, vryval.  Geloof is om heeltyd bewus te wees van die dreigende ramp wat jy nie gaan oorleef nie.  Of die ramp wat hom reeds afspeel en jou doodgaan staan klaar. Dis skrikwekkend genoeg om dit ten alle koste te probeer vermy.  Geloof is nie altyd aangenaam nie.  Maar geloof is ook die oomblik van jou grootste ontdekking ooit.  Jesus se graf word die nes waar God Hom lewe toe terugbring.  Was Hy nie begrawe nie, het ons nie geweet lewe kan uit die dood uit opstaan nie.  Jy vryval jou dood tegemoet.  As jy nie begin val het nie, sou jy ook nooit geweet het jy het vlerke nie.  Jy sou nie besef het jy kan vlieg nie.

Ek dink dat om dissipels van Jesus te wees, en mense dissipels van Jesus te maak, is om die wêreld te leer vlieg. Dat jy jou vlerke leer gebruik.  Dat jy kan dartel en swewe bo rotse en afgronde, tussen skoorstene en wolkekrabbers, hoog bokant roet en vuil.  Dissipelskap is om die onmoontlike van God te leer verwag. Trouens, om die onmoontlike God te leer verwag.

Want, na alles, sê Jesus mos, is alle mag aan Hom gegee, alle mag in die hemel, en alle mag op aarde.  Van daardie mag, sê Jesus, stel Ek tot jou beskikking, want Ek gaan orals met jou saam.

Voordat Orville en Wilbur Wright besef het hoe vlerke werk, het almal geglo die geheim sit in die geklap.  Hulle het hard aarde toe gekom. Dis nie die gevlap van ʼn vlerk wat jou laat styg nie, dis die wind wat dit doen, wind wat jy nie kan sien nie. Sonder dat jy Hom sien, sonder dat jy dit besef, is Jesus hier onder ons, die wind onder ons vlerke.  Hy hou ons bo. Op sy asem sweef ons.  Hy dra ons, sonder dat ons ons veel inspan.  Heelvlerk, seervlerk, ons vlieg.  God leer ons vlieg.

Dis nie dat dissipelskap jou uit die wêreld se gemors uitlig en daarbo verhewe laat sweef, al neersiende en arms gevou daar niks aan te doen nie. Van bo af lyk al’s anders.  Kleiner.  Jou nuwe perspektief wys jou hoe die lewe lyk uit die hoek van die Een aan wie alle mag gegee is om dit te kan verander. Sonde kan te bowe gekom word.

Om te vlieg beteken om self te kan uitstyg uit die wêreld se drek, en ander met jou saam te vat.

Om te vlieg is altyd ʼn wonder, vir mense onmoontlik om te doen.  Want ons weeg swaarder as wat lug kan dra.  Die las moet ligter gemaak word.

Johannes onthou ook dat Jesus gesê het die dissipels moet die wêreld in en mense gaan help.  Hy stuur hulle, nes die Vader Hom na hulle toe gestuur het.  Hulle moet gaan doen wat Hy ook gedoen het.  Hy blaas sy eie asem onder hulle vlerke in en vertel hulle in een sinnetjie hoe word jy lig genoeg om op sy Gees te kom sweef:  haal die sonde uit.  Haal die sonde uit jou uit.  Glo dat Ek jou vergewe het.  Gaan haal nou die sonde uit die wêreld ook uit.  Gaan vertel hulle jy en Ek het hulle alles vergewe.

Ek dink nie Matteus en Johannes laat vir Jesus verskillende goed sê nie.  Matteus sê gaan maak dissipels.  Julle het die mag wat Ek gee tot julle beskikking. Johannes sê gaan vergewe mense, en wys hulle hoe Ek vergewe. Julle het my Gees, my asem, tot julle beskikking.

Ek hoor: Van vergifnis word ʼn mens ʼn dissipel.

Van vergifnis het ons dissipels geword.  Van vergifnis sal ons die wêreld Jesus se dissipels maak.  Gaan, vergewe die wêreld.

Dis so goed as om te sê: Nou ja, gaan vlieg dan!  Selfs met die beste bedoelings, ons gaan nie lig genoeg raak om op lug te dryf nie.  Vlieg is nie wat mense normaalweg gedoen kry sonder vaartbelynde masjiene nie.  Geen groei gaan vlerke op jou rug laat uitkom nie.  Om te vlieg is om meer te kan regkry as waarvoor jy gebou is.  Om meer te kan doen met wat jy klaar het as wat moontlik lyk.

Jy kan: Jy kan vergewe.  En as jy vergewe, kom God in beweging, en ry jy op die vlerke van die Arend.   Jy vlieg.

Amen.

Sing. Staan. Gesang 527 strofes 1 en 2

Ons weet nou wat ons moet gaan doen.  Dis God se werk, maar dis in ons hande. Kom ons sing dat die Here ons in sy koninkryk maar mag en moet gebruik, en dat Hy ons al hoe meer aan Christus gelyk moet maak. Sing staande saam ons slotlied,

Sang (Staan)

Gesang 527 strofes 1 en 2

Seën. Staan. Christus is opgewek.

Seën (Bly staan)

Ontvang nou die seën van die Here uit II Samuel 22.

7        

Ek roep na God om hulp, en Hy luister na my.

10      

Hy het die hemel afgebuig en afgekom. . .

11      

Hy het op ‘n gerub geklim en gevlieg; op die vleuels van die wind het Hy verskyn.

20      

Hy het my in vryheid laat uitgaan, my gered omdat Hy my liefhet.

25      

Die Here het aan my reg laat geskied want ek was onskuldig in sy oë.

47      

Die Here leef! Ek loof Hom wat my rots is. Ek prys my God wat my verlos het.

Amen.

Respons. Sing. Staan. Psalm 55 : 2 en 6

Respons. Sing. (Staan)

Psalm 55 strofes 2 en 6

Foto

Vlieg!  Van opstanding kom vlerke.  

Transkripsie

DIAKENS

Dankoffers

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.