Glo: in God, en in wat God doen. Sola fide.

 

Romeine 3:21 – 26; 4:5, 13, 18 – 25; 9:15 – 16, 30 – 32; 10:3,4,9-13

30 September 2017, NHKA Kampersrus

Koninkryk / Die Hervorming 500 jaar: die vyf solas van die Hervorming

Luther-hulle het begin sê daar is drie goed en net die drie goed wat ons ernstig moet opneem as ons oor ons en God dink.

Dit het later vyf goed geword, maar Luther het met die eerste drie begin:

 1. Sola scriptura – Net die Bybel (die Skrif is die enigste bron en maatstaf van geloof.)
 2. Sola fide – Net geloof (geloof is die enigste maatstaf van verlossing)
 3. Sola gratia – Net genade ( genade is die enigste grondslag van redding)
 4. Solus Christus – Net Jesus Christus (Christus is die enigste redder)
 5. Soli Deo gloria – Net aan God die eer (alle eer vir ons heil kom alleen aan God toe)

Vandag kyk ons na geloof.  Luther het gesê geloof is genoeg en geloof is al wat ʼn mens nodig het in ons verhouding met God.

Die vraag is dan seker:

 • Wat is geloof?
 • En: wat glo ons?

TOETREDE

Predikant

 

Skyfie: Sing Psalm 116 : 1,4,6,7. Staan.

Kom ons sing oor geloof.  Kom ons sing saam die pragtige Psalm 116 soos wat TT Cloete dit nou berym het.  Ons sing: “Ek het in [God] steeds my geloof behou. Op U alleen, o God, kon ek vertrou.”  Dis ook ons toetredelied, en daarom sing ons dit staande en wag dan vir die Votum en seën.

Sang (Staan)

Psalm 116 strofes 1,4,6 en 7

Skyfie: God gee aan julle die vryspraak.  Want julle glo.

Votum en Seëngroet (Staan)

Na aanleiding van Romeine 4

5        

[Julle is nie hier omdat julle] op wetsonderhouding staatmaak nie, maar [omdat julle] glo in Hom wat die goddelose vryspreek.  [Julle] kry die vryspraak deur [julle] geloof.”

Na aanleiding van Romeine 3

21      

. . . Die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie,

22      

maar deur in Jesus Christus te glo; God gee dit sonder onderskeid aan [julle] almal wat glo.

Na aanleiding van Johannes 14

1

Glo in God; glo ook in [Jesus Christus].

Amen.

AANBIDDING EN LOF

Ouderling

Skyfie: Sing Gesang 157 : 1,2 Staan.

Ons is hier omdat God ons geroep het.  As God ons hierheen gebring het, was dit om ons geloofsvertroue te laat oorgaan in aanskoue.  Kom ons nader die Vader met dank- en smeekgebede.  Kom ons staan en sing

Sang (Staan)

Gesang 157 strofes 1,2

Skyfie: Die wil van God: hou by hoe God jou vryspreek. Glo!

Die Wil van God, Skuldbelydenis en Genadeverkondiging (Sit)

Dit is die wil van God dat ons ons sal steur aan die manier waarop God mense vryspreek. Dis hier, met hoe God mense vryspreek, dat die Hervorming begin.  Luther lees wat Paulus in Romeine 10 sê:

3        

Hulle het hulle nie gesteur aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie; hulle probeer dit op hulle eie manier kry.

4        

Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen wat glo, vrygespreek kan word.

5        

Moses skryf naamlik van die vryspraak op grond van wetsonderhouding dat die mens wat doen wat die wet beveel, daardeur sal lewe.

6        

Maar van die vryspraak deur die geloof sê hy: “Moenie by jouself sê: ‘Wie sal na die hemel toe opklim?’ nie,” dit is, om Christus af te bring,

7        

“of: ‘Wie sal na die onderaardse diepte toe afdaal?’ nie,” dit is, om Christus uit die dood terug te bring.

8        

Nee, die Skrif sê: “Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart.” En hierdie woord is die boodskap van die geloof, en dit is wat ons verkondig:

9        

As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word.

10      

Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek; en met die mond bely ons, en ons word gered.

11      

Die Skrif sê tog: “Niemand wat in Hom glo, sal teleurgestel word nie.”

12      

“Niemand nie!”

Skyfie: Sing Gesang 167 : 1,2. Sit.

Ons gaan sing dat Jesus ons bly maak. Hy is wat ons glo.  Nee, Hy sal ons nie teleurstel nie.  Hy is die pad na die Vader toe.  Kom ons sing, terwyl ons bly sit

Sang (Sit)

Gesang 167 strofes 1 en 2.

AANBIDDING EN LOF

Predikant

Skyfie: Kom ons bid saam.

Gebed (Mans staan)

Onthou om te bid oor

 • die haelskade
 • die kerk van die Hervorming
 • geloof en redding

 

Skyfie: Sing Gesang 190 : 1,2,3. Staan.

Ons bring in ons lied eer aan die groot God wat regeer en niks aan toeval oorlaat nie.  Veral nie ons redding nie.  Hy vat nie daarmee kanse nie. Voordat ek kon kies of vra, het Hy my gekry. Kom ons staan en sing

Sang (Staan)

Gesang 190 strofes 1,2 en 3

VERKONDIGING

Predikant

Skyfie: Skriflesings uit Romeine. Luister: van prediking kom geloof.

Skriflesing (Sit)

In Romeine 10 staan daar

14      

. . . Hoe kan jy in [God] glo as jy nie van Hom gehoor het nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand wat preek?

16      

Die Israeliete het egter nie almal aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja sê immers: “Here, wie het die prediking geglo wat ons gehoor het?”

17      

Die geloof kom dus deur die prediking wat ‘n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus.

Dis hoe ons die Skriflesing moet benader:  Luister na die prediking, hoor vir God en glo in Christus

Skyfie: Romeine 4:5,13,18-25

Romeine 4 vers 5, 13, 18 tot 25

5        

. . . Die mens wat nie op wetsonderhouding staatmaak nie, maar wat glo in Hom wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy geloof.

13      

Dit is trouens nie omdat Abraham die wet van Moses onderhou het dat aan hom en sy nageslag die belofte gegee is dat hy die wêreld as besitting sal ontvang nie, maar omdat hy vrygespreek is deurdat hy geglo het.

18      

Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo, en so die vader van baie nasies geword volgens die belofte: “So sal jou nageslag wees.”

19      

Al was hy sowat honderd jaar en al het hy dus goed besef dat sy liggaam reeds gedaan was en dat Sara te oud was om kinders te hê, het sy geloof nie verswak nie.

20      

Hy het nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee.

21      

Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat Hy beloof het.

22      

Deurdat Abraham geglo het, het God hom dus vrygespreek.

23      

Dat hy vrygespreek is deurdat hy geglo het, is nie net ter wille van hom opgeteken nie,

24      

maar ook ter wille van ons wat vrygespreek sal word, óns wat in God glo wat vir Jesus, ons Here, uit die dood opgewek het.

25      

Hy is vanweë ons oortredings oorgelewer en Hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word.

(Paulus se argument is:  Abraham, bewus daarvan dat sy en Sara se liggame gedaan is – lees: dood is – en by voortplant verby is, bly glo God kan hulle ʼn eie kind gee.  Net so glo ons nou dat God Christus wat dood was, laat opstaan het.  Geloof is oortuig dat God enigiets kan doen.  Daarom is Abraham die eerste gelowige.)

Skyfie: Romeine 9:15-16, 30-32

Romeine 9

15      

Vir Moses het Hy gesê: “Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil wees, en Ek sal My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.”

16      

Dit hang dus nie af van ‘n mens se wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is.

30      

Wat is nou ons gevolgtrekking? Dít: heidene het nie God se vryspraak gesoek nie, maar dit wel gekry – die vryspraak deur die geloof.

31      

Israel, daarenteen, het ‘n wet gesoek waardeur hulle God se vryspraak sou kon kry, maar by so ‘n wet het hulle nie uitgekom nie.

32      

Waarom kon hulle nie die vryspraak kry nie? Omdat hulle nie op die geloof wou bou nie, maar op hulle eie prestasies.

Skyfie: Romeine 10:3,4,9-13

 

Romeine 10 verse 3 en 4, 9 tot 13

3        

Hulle het hulle nie gesteur aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie; hulle probeer dit op hulle eie manier kry.

4        

Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen wat glo, vrygespreek kan word.

9        

As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word.

10      

Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek; en met die mond bely ons, en ons word gered.

11      

Die Skrif sê tog: “Niemand wat in Hom glo, sal teleurgestel word nie.”

12      

“Niemand nie!” Dit maak dus geen verskil of ‘n mens ‘n Jood of ‘n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal, en Hy seën almal wat Hom aanroep, ryklik,

13      

want elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

Hier eindig die Skriflesing.

Skyfie: Sing Gesang 513:2,3. Sit

Kom ons staan en sing Gesang 513.  Dis ʼn bekende lied in die Engelse kerkewêreld: “Onward Christian soldiers.” Ons sing dit om te sê die Woord wat ons nou net gehoor het, is die waarheid.  Ons glo net die Skrif. God spreek ons vry.  Dié geloof is ons skild. En ons sal altyd gelowig bly.

Sang (Sit)

Gesang 513 strofe 2 en 3 

Skyfie: Sola fide. Glo in God, en in wat God doen.

Preek (Sit)

Martin Luther, einste hy wat sê daar is geen ander manier om by God uit te kom nie, anders as net deur te glo nie, hý skryf:

Ek glo dat ek nie uit eie krag of verstand in Jesus Christus kán glo nie. 

Skyfie: Sola fide. Ek kan nie glo nie!

Hy bedoel: Ek glo dat ek nie kán glo nie.

Is geloof dan net nóg ʼn hekkie waar ons nie kan oor nie?  ʼn Struikelblok wat ons pootjie en ʼn muur waarteen ons ons te pletter loop?

Skyfie: Sola fide. Ek kan nie glo nie! Geloof is nie ʼn goeie werk nie.

Nee.  Hy bedoel geloof ís wat jý doen as jy met God bande smee.  En dit kán.  Maar geloof is geen goeie werk nie.  As ons soos Rome maak en doen-dit-self preke afsteek, en jy Sondae ʼn doenlys goeie goed kry wat jou dié week en elke week hierna gaan besighou, gaan jy gaandeweg leer om met vreeslike goeie maniere hel toe te gaan.

Geloof weet goeie werke kry net mooi niks reg nie.  En geloof weet ook dat geloof self geen prysenswaardige prestasie is nie.  Want niks wat jý doen, is goed nie.

Geloof reken op wat Gód doen, op wat nét God kan regkry.  Geloof maak staat daarop, nie net dat God kán nie, maar dat God wíl.  God kan doen net wat God wil.  God kan red wie God wil.  Vir wie wil God red?  Die goddeloses, dis wat daar staan; nie die goeies nie.  God gee om wat van goddeloses word.  Goddeloosheid is die siekte waarvan Jesus praat as Hy sê Hy het vir die siekes gekom, want gesonde mense het nie ʼn dokter nodig nie.

Goddeloses glo in geen god nie, en steur hulle daarom ook aan niemand anders nie.  Goddeloos is wat ons is voor God by ons aanklop.

Skyfie: Sola fide. Geloof begin as God kom klop

As ons algaande al hoe meer bewus word van die geklop aan die deur, is dit God wat ons Hom laat hoor.  Hy laat ons al hoe meer agterkom Hy’s daar.  Hy stel ons op Hom in, en ons raak van sy teenwoordigheid bewus.  God wys Homself aan ons.

Geloof maak dat jy uit jou gewaarwording van God, Hom leer ken.  Jy leer ken vir God nooit so goed dat jy Hom in ʼn blik kan druk nie, maar bietjies-bietjies, en stuk-stuk, met flitse van begrip, oomblikke van insig en vlugtige verwondering, telkens verras en stomgeslaan. Nie eers gelowiges het vir God in die sak nie.

Maar daar kom later in geloof een durende besef.  Ons glo nie in iets nie.  Ons glo in Iemand. Daardie Iemand word geken aan wat net iemand kan gee: genade.  God het ʼn besorgdheid oor ons, ʼn deernis met ons, liefde vir ons. God voel. God is Iemand met ʼn hart. So eie aan God is liefde, dis sy handelsmerk, dis kenmerkend, ikonies, uniek en onmiddellik herkenbaar.  Liefde is hoe jy God uitken.  Waar daar liefde is, en deernis, daar het ons met God te make.

Dit besef jy, jy aanvaar dit nie.  Of jy dit aanvaar, maak dit nie waar nie. Jy word ook nie eers gevra om dit te aanvaar nie, want God weet jy sal nie.  Ek en jy is haatgedrewe. Ons kan liefde nie verstaan nie.

Geloof berus in wat hierdie liefde God laat doen. Jy gee toe dis nie in jou hande nie.  Jy fokus op wat God doen.  Jy laat God toe om God te wees; jy weerhou jou van weerstand bied. Jy maak vrede dat sy wil geskied. Dis al geloof: die besef dat God dit met jou goed bedoel, erkenning dat God vir jou goed wil wees, en God se water oor God se akker te laat loop. Geloof, anders as harde doodwerk, het die uitwerking dat jy verlig sug, ʼn blaaskans vat, rus.

Maar daarvan kan tog net God jou oortuig, met ondervinding.  En dis presies hoe jy geloof beleef:  dit voel vir jou jy leer vertrou.

Skyfie: Sola fide. Dit voel vir jou jy leer vertrou

Maar dis God wat jou oorrompel het.  God vat nie kanse nie, God ken sonde se bedrog, daarom maak God doodseker jy kry geloof.  Geloof is die chemiese reaksie wat gebeur as jy God en mens deurmekaar roer.  Geloof is wat jy die gevolge noem van ontmoeting met God.  God is van jou geloof die oorsaak want Hy plant Homself in jou in.

Self het jy niks daarmee uit te waai nie.  Maar dit voel nie so nie. Jy voel jy glo.  En dit is ook so.  Jy staan  verslae, jy kry vrede. Maar dis God wat jou so laat voel. God gee jou wat vir jou laat voel na jóú geloof. Wel, dit ís ook joune.  Dis niemand anders s’n nie.  Dit sit iewers hierbinne. Maar dis oor God by jou ore ingeklim het. Dis God wat jou in beroering bring.

Jy dink jy glo want God het jou denke verander.

Hoor weer die refrein van Romeine, die temalied van die Hervorming:

Skyfie: Romeine 4:3

Romeine 4:3          

Hulle het hulle nie gesteur aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie; hulle probeer dit op hulle eie manier kry.

Om self by God te wil uitkom, is die teenpool van hoe God met ons werk.   Steur jou aan God se manier van doen, en basta met hierdie selfdoenleefstyl. Geen wonder ons is so siek nie. Wetsonderhouding maak ons klaar.

Skyfies: Romeine 4:5

Romeine 4:5          

5

Maar die mens wat nie op wetsonderhouding staatmaak nie, maar wat glo in Hom wat die goddelose vryspreek, hy kry die vryspraak deur sy geloof.

As om te glo dan die teendeel is van staatmaak op wetsonderhouding, waarop steun geloof?  Geloof glo in Jesus Christus. Jesus Christus is die een manier wat ons weet God met mense werk.

Skyfies: Romeine 3:21 – 26

Romeine 3 vers 21 tot 26

21      

Maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie,

22      

maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo.

23      

Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie,

24      

maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus.

25-26

Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir dié wat glo..     

Glo in Christus. Glo in hoe God besluit het om met ons te werk.  God wat mens geword het.  God wat jou uitnooi om soos Christus te word.  Nie dat jy kan nie, maar as jy in Jesus Christus glo, in wie Hy was en is, en wat Hy gedoen het en nog steeds doen, lyk jy soos Hy, is jy soos Hy voor jy nog ʼn vinger verroer het.  Want jy het sy Gees.  Jy is in Christus, sy Heilige Gees in jou.  Sy lewe en dood is joune ook.  Wat Hy vermag het, is jou geskiedenis en jou werklikheid, so goed as self gedoen.

Maar daar’s ʼn vangplek.  Jy het geweet dit kom, nè?  Jy het gedink dit klink veels te maklik.  Die Roomses het Luther-hulle daarvan beskuldig dat die Hervorming dit vir mense gans te maklik maak, en ʼn geloofsgemeenskap tot stand gaan bring wat onverskillig leef.  Ons gaan die genadekarretjie bloots ry en maak net wat ons wil.  O, en hulle was reg, ook, die Roomses.

Daar staan in al hierdie Skriflesings een woord, by herhaling, wat jy nie sommer in goedvoel-, selfhelp-, menslike ontwikkelingsgodsdienste hoor nie. Want dis ʼn aanstootlike konsep, een wat al die lewensfiksheidsoefeninge verongeluk, en die goedvoelgimnasiums se goedgevoelens sou beduiwel as hulle dit ernstig opvat.  En hierdie een ding is so deel van geloof soos hartklop van lewe.  Die oomblik as hulle by jou aankom met die Ariaanse dwaling dat jy jou lewe vir die Here moet gee, moet jy raaksien hoe hulle daai een woord uitgehaal het uit wat hulle geloof noem.  Dan het wat hulle geloof noem, opgehou om geloof te wees.  Geloof is immers om te reken op wat God gedoen het, nie op hoe jy jou hartjie vir die Here gee nie, maar God syne vir jou.  Daai een woord waarvan charismate nie hou nie, wat soos die duiwel uitgedryf is uit wat glo geloof sou wees?  Vryspraak.

Skyfies: Romeine 3:25 – 26

Romeine 3 vers 25 tot 26

25-26

Hom [Jesus Christus] het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir dié wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels: Hy het die sondes wat Hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar Hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels: Hy oordeel regverdig deurdat Hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo.     

Vryspraak, en wat God se vryspraak behels. Dat daar met jou sonde afgereken moet word.

God spreek jou vry.  Jy was dus skuldig.  En om dit te glo, maak korte mette van jou heiligwording en goeddoenagenda.  Vryspraak beteken juis jy kan nie, al wil jy, goed wees nie. Glo jy in Christus, bely jy sonde. Glo jy in Christus smag jy na verlossing. Glo jy, is dit God wat jou genadig is.  Genade laat jou glo, in genade glo, dat God verlossing vryelik en sonder onderskeid genade gee aan sondaars en goddeloses wat hulle tot Hom wend en weet, dis wie Christus is.  God is Christus.  Christus is God geoffer, God gekruisigd.

Alles, alles is God se werk.  Daai is geen ander manier nie.

Alles wentel om Christus gekruisigd, dis hoe God mense nadertrek. Deur vryspraak van skuld, deur wegvat van sonde.

Net geloof.  Glo net. Glo in Christus, en julle sal lewe.

Amen.

    

Skyfie: Sing Gesang 496:1,2 Staan.

Ons antwoord op die prediking met ʼn belydenis van ons geloof in Jesus.  Ons staan om te sing en bly daarna staan vir die Apostoliese Geloofsbelydenis.

Sang (Staan)

Gesang 496 strofes 1 en 2

Skyfie: Glo: in God, en in wat God doen. Sola fide. Dit gaan oor in wie ons glo.

 

Kom ons bely ons geloof almal saam, hardop, as julle wil.  En kyk nou mooi na die Apostolicum: Dit gaan oor in wie ons glo.

Geloofsbelydenis (Staan, almal saam, hardop)

 

Skyfies: Ek glo in God die Vader.

Ek glo in God, die Vader

 • Ek glo in GOD die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.

 

Skyfies: Ek glo in Jesus Christus.

Ek glo in God die Seun Jesus Christus

 • en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
 • wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;
 • wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
 • wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
 • wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van GOD, die almagtige Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel,
 • dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.

 

Skyfies: Ek glo in God die Heilige Gees.

Ek glo in God die Heilige Gees

 • Ek glo in die Heilige Gees.

 

Skyfies: Ek glo aan gelowige mense.

Ek glo aan gelowige mense

 • Ek glo aan ʼn heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges;
 • die vergewing van sondes;
 • die opstanding van die vlees en
 • ʼn ewige lewe.

AMEN

Wegsending:

 

Skyfies: Sing Gesang 207 : 1,3. Staan.

Ons slotlied vra vir geloof.  Ons wil gehoorsame kinders van God wees.  Dit beteken ons wil glo wat God wil hê ons moet glo.  Ons wil ons steur aan hoe God ons vryspreek. Ons glo in Jesus Christus. Ons glo Jesus het alles klaar gedoen wat vir ons verlossing nodig was.  Hy is die Waarheid, die Weg en die Lewe.

 

Slotsang (Staan)

Gesang 207 strofes 1 en 3

Skyfies: Julle het lewe want julle is vrygespreek. Geloof het julle gered. Staan

Seën (Staan)

Ontvang die Here se seën uit Romeine 8

 

1        

Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie.

 

10      

Omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe op grond van God se vryspraak, hoewel die liggaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde.

 

11      

Omdat die Gees van Hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal Hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.

 

Amen.

 

Skyfies: Sing Gesang 529:1,2,4. Staan.

 

Respons (Staan)

Gesang 529 strofe 1,2 en 4

Skyfie: Glo: in God, en in wat God doen. Sola fide.

Skyfie: Glo: in God, en in wat God doen. Sola fide. Kry ʼn transkripsie van vandag se erediens by https://hennielagrange.wordpress.com/

Afkondigings

Insameling van die dankoffers/orrelspel

 

3 thoughts on “Glo: in God, en in wat God doen. Sola fide.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.