Daar is net een sonde. Net een gebod.

Tina-hulle het gevra ek moet preek oor die Wet, en oor watter verskil Jesus Christus en die Heilige Gees maak aan hoe God sê ons moet lewe.  Dis nou te sê as Christus en die Gees wel ʼn verkil maak. Vandag maak ons so. Ons gaan tot die gevolgtrekking kom daar is net die een sonde, en ook net die een teenvoeter vir daardie sonde.  Die een sonde en die een gebod, is gedurig aan’t kragte meet.  Hierdie gebod en sy sonde het met hoe ons saamleef te doen.

Eers net ek.  Toe ook die Heilige Gees.  En toe jy.  Nou óns. Hoe gaan ons saamgeleef kry?

Romeine 12 verse 1 tot 3, 9 tot 21

25 Junie 2017, NHKA Kampersrus

Werk van die Heilige Gees


 

TOETREDE

Predikant

Tina-hulle het gevra ek moet preek oor die Wet, en oor watter verskil Jesus Christus en die Heilige Gees maak aan hoe God sê ons moet lewe.  Dis nou te sê as Christus en die Gees wel ʼn verkil maak. Vandag maak ons so.

Ons gaan tot die gevolgtrekking kom daar is net die een sonde, en ook net die een teenvoeter vir daardie sonde.  Die een sonde en die een gebod, is gedurig aan’t kragte meet.

Skyfie: Daar is net die een sonde. . .

Kom ons begin by God se Wet en God se wil.  En ons sing om te sê dis hoe ons ook wil hê ons eie lewes moet lyk.

Skyfie: Daar is net die een sonde. Gesang 250:1,2 (Sit)

Ek het met hierdie lied grootgeword.  Ons het hom elke Sondag na die Wet gesing.  Sy woorde is nou net effens anders.

Sang (Sit)

Gesang 250 strofes 1 en 2.

Skyfie: Daar is net die een sonde. Gesang 249:1,8,9 (Sit)

In ons Liedboek is daar toonsettings van die hele Wet, of te wel die Tien Gebooie.  Kom ons sing ʼn deel van een van hulle.  Die laaste strofe sê hoe ons die Wet verstaan, en wat die Wet hier in ons erediens doen.

Sang (Sit)

Gesang 249 strofes 1, 8 en 9.

TOETREDE

 

Skyfie: Liefde is wet! Gesang 183:1,2 (Staan)

Ouderling

Kom ons tree nader aan God.  Kom ons sing dat die Here kom om ons hier te ontmoet.  Hy het ons hier bymekaargemaak.  Erken dat liefde wet is en roep: “Die Here kom!

Toetredelied (Staan)

Gesang 183 strofes 1 en 2.

TOETREDE

 

Skyfie: Votum en Seën.  Wie ken die Here se bedoeling? Ons! (Staan)  

Predikant

Votum en Seëngroet (Staan)

33      

O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë!

34      

“Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee Hom raad?

35      

Wie bewys Hom ‘n guns, sodat Hy verplig is om iets terug te doen?”

36      

Uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Aan Hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid!

Romeine 11

“Wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal Hom raad gee?” Maar ons, ons het die Gees van Christus.

1 Korintiërs 2:16

AANBIDDING EN LOF

Skyfie: Loof God!  Jesus maak ons bly. Gesang 495:1,2 (Staan)  

Ouderling

Kom ons sing dat Jesus ons bly maak.

Sang (Staan)

Gesang 495 strofes 1 en 2

Skyfie: Die wil van God. Eksodus 20.  “Jy” en “jou” (Sit)  

Die wil van God

Riglyne vir die geloofslewe (Sit)

Ons leer ken die Wet van God as Eksodus 20.  Let vandag op na hoedat daar telkens gepraat word van “jy” en “jou”.  Jy moet dit of dat doen of nie doen nieJy moet jou lewe sus of so inrig.  Hierdie Wet geld vir die hele volk, maar dit fokus op my en jou afsonderlik.

1        

Toe het God al hierdie gebooie aangekondig:

2        

“Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het.

3        

Jy mag naas My geen ander gode hê nie.

4        

“Jy mag nie vir jou ‘n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie.

5        

Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want Ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan My. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van dié wat My haat,

6        

maar Ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van dié wat My liefhet en my gebooie gehoorsaam.

7        

“Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie.

8        

“Sorg dat jy die sabbatdag heilig hou.

9        

Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet,

10      

maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie.

11      

Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het Hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig.

12      

“Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee.

13      

“Jy mag nie moord pleeg nie.

14      

“Jy mag nie egbreuk pleeg nie.

15      

“Jy mag nie steel nie.

16      

“Jy mag nie vals getuienis teen ‘n ander gee nie.

17      

“Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie ‘n slaaf of slavin, ‘n bees of ‘n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie.”

Skyfie: Bely skuld. Gesang 233 (Bly sit.)  

Uit die Wet leer elkeen van ons: Ek is sondig.  Kom bely jou skuld aan God.  Bly sit en doen dit met

Sang (Sit)

Gesang 233.  

Skyfie: Die Here gee genade. Romeine 11. (Bly sit.)

Genadeverkondiging (Sit)

Die Here gee genade. Dis al hoe jy genade kry: As God dit vir jou gee.  Genade verdien jy nie.  Daarom kan jy nie op jouself staatmaak om dit in die hande te kry nie. Hoor Romeine 11:

2        

God het sy volk, wat Hy lank tevore verkies het, nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die Skrif sê van Elia nie, hoe hy by God oor Israel gekla het:

3        

“Here, hulle het u profete doodgemaak en u altare afgebreek, en net ek het oorgebly, en hulle wil my ook om die lewe bring.”

4        

Maar wat het God hom geantwoord? “Ek het vir My sewe duisend manne laat oorbly wat nie vir Baäl aanbid het nie.”

5        

Net so is dit ook vandag: daar is ‘n oorblyfsel wat uit genade deur God uitverkies is.

6        

En as dit uit genade is, dan is dit nie uit verdienste nie, anders sou die genade nie meer genade wees nie.

Skyfie: Bely dat jy glo. (Bly sit.)  

Geloofsbelydenis (Sit)

Hoe kry jy dan genade?  Jy plaas jou lewe in die hande van hierdie genadige God.  Jy glo Hom, en glo in Hom.  Sit net so en bely jou geloof soos wat die kerk dit nog altyd doen.

Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge;

en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye;

God uit God, Lig uit Lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader;

deur wie alle dinge ontstaan het;

wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gely het en begrawe is;

en op die derde dag opgestaan het volgens die Skrifte;

wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader;

wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het; wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie;

en in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete.

Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels.

Ons bely een doop tot vergifnis van sondes;

ons verwag die opstanding van die ontslapenes, en die lewe van die toekomstige eeu.

Amen.

Skyfie: Loof God! Laat liefde jou beheers. Gesang 155:1,2,3 (Sit)   

As jy glo, loof jy God, en laat jy God se liefde jou lewe regeer. Dis wat ons sing in

Sang (Sit)

Gesang 155 strofes 1, 2 en 3

AANBIDDING EN LOF

Predikant

Gebed (Mans staan)

 • Terreurslagoffers
 • Oorlogslagoffers
 • Misdaadslagoffers
 • Suid- en Wes Kaapse rampslagoffers (droogte en brande)

VERKONDIGING

Predikant

Skyfies: Skriflesing.  Romeine 12.  Nou “ons” en “julle”.   

Skriflesing (Sit)

Uit die Bybel lees ons vandag Romeine 12.  Dis op bladsy 217 van die Nuwe Testament, die 1983-Afrikaanse Vertaling.

Ons kon hierdie verse ook in plaas van die Wet uit Eksodus 20 gelees het, want hier is ook opdragte wat God wil hê ons moet uitvoer.  Kyk bietjie of julle kan sien hoedat hierdie opdragte nie net vir “jou” (enkelvoud) bedoel is nie, en nie net “jy” moet dit doen nie.  Hierdie bevele is gemik op “julle” en op “ons”. Dit lees soos ʼn Eksodus 20 maar vir groepe wat saamlewe in gemeenskappe.

1        

En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.

2        

Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.

3        

Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle: Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. 

Ons slaan ʼn paar verse oor.  In daai verse staan dit uitdruklik:  Só moet julle in die kerk saamleef. Maar dit gaan ook daar om ander goed wat ons aandag kan aflei.  Kom ons begin weer lees by vers 9.

9        

Die liefde moet opreg wees. Verafsku wat sleg is en hou vas aan wat goed is.

10      

Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar; bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld.

11      

Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here.

12      

Verbly julle in die hoop; staan vas in verdrukking; volhard in gebed.

13      

Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid.

14      

Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie.

15      

Wees bly saam met dié wat bly is en treur saam met dié wat treur.

16      

Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eiewys wees nie.

17      

Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense.

18      

As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.

19      

Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe: “Dit is mý reg om te straf; Ék sal vergeld,” sê die Here.

20      

“As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet; as hy dors is, gee hom iets om te drink; want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte.”

21      

Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. 

Skyfie: Psalm 119:1,4,18. (Staan)  

Psalm 119 sê die Here se “woord is soet met wysheid, vol liefde peins ek daaroor altyd.” Kom ons sing dit saam.

Sang (Staan)

Psalm 119 strofes 1, 4 en 18

Skyfie: Daar is net die een sonde. . .  

Preek (Sit)

Die Wet, dit wat ons as die Tien Gebooie ken, was nooit net vir een mens bedoel nie, al praat dit van “jy” en “jou” (enkelvoud).  Dit was bedoel vir elke mens wat deel was van God se verbond met Israel. Elkeen afsonderlik dra verantwoordelikheid. Ja, dis die vólk se grondwet, maar die volk is een groot familie, en elke lid van die familie moet hou by die gedrag en waardes wat vir die familie geld. Dis ʼn handves vir indiwidue se menseregte, maar uitgedruk as ʼn lys van persoonlike verantwoordelikhede.

Daar is net twee “moets” in die lys. Wy een dag ʼn week aan God, en hê ontsag vir jou ouers.  Die ander agt is almal “moenies”.  Die idee is dan dat jy die verkeerdhede vermy deur jou aan hulle teenoorgesteldes te wy.

Skyfie: Tien Gebooie.    

Daar is net tien van hierdie gebooie.  God eis nie ʼn “raak-nie-smaak-nie-roer-nie-aan” leefstyl met lang sondelyste nie. Toegegee, elke gebod het verreikende  toepassings.  Maar met net hierdie tien reëls skep God orde wys en syd.

Skyfie: Twee Gebooie.

Later sou iemand vir Jesus vra of daar onder hierdie tien wette dalk een of twee is wat uitstaan.  Ja, sê Jesus, as jy mooi kyk, sal jy sien daar is eintlik maar net twee gebooie: Wees lief vir God.  En hê mekaar lief. Dis ook nie net die Tien Gebooie wat so sê nie.  Die hele Wet en die Profete, die hele Bybel waarmee Jesus werk, gaan net oor hierdie liefde.

Skyfie: Net een gebod: Hê lief!

Net die een gebod, dus, nie eers twee nie: Hê lief!

Teen die tyd dat Paulus hieroor skryf, is daar van hierdie liefde so min te sien dat hy sê: Die boom het uitgeval. Israel se verbond met God het misluk.  Hier moet n kopskuif kom, ʼn hele ander manier van dink.

Skyfie: Die grond onder God se grondwet: die groot ontferming

En Paulus begin van voor af dink oor hoe Jesus sê God oor ons voel. Die grond onder dié grondwet van die Nuwe Verbond wat Jesus kom vestig het, is die groot ontferming van God. God is nie kwaad nie. Hy kry jammer. Hy het lief. Hy is liefde. Hy bly liefhê, selfs vir mense wat haat.  Dis wat genade is. God is genadig.

Op grond van God se groot ontferming, dan, word nou offers aan God. Gedring deur God se ontferming oor julle, gee julleself aan God.  Wees lewende offers, jy hoef nie dood te gaan nie.  Wy jou aan God. Word soos Hy.

In die kern van julle geloof sit die ding dat julle nader aan God staan as aan die sonde in die wêreld.  Sien die sonde net raak.  God sal jou die sonde wys.  Laat God dit toe. Begin dan oor die sonde dink soos God dink. Dan sal julle agterkom wat God dink goed is.

Paulus het pas gevra “Wie ken die bedoeling van die Here?” en antwoord toe mos: niemand nie.  Behalwe natuurlik as God self vir jou wys wat Hy dink.  En nou sê Paulus dis presies wat God doen.  God vernuwe jou denke. Jy kom sy wil agter. Jy weet naderhand wat vir God goed en aanneemlik en volmaak is.

Die Tien Gebooie is vir God goed, aanneemlik en volmaak.  Niks daarvan het verbygegaan of is ongeldig noudat Jesus hier was nie. Jesus sê:

“Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry.” Matteus 5 : 17. 

Skyfie: ʼn “Elfde Gebod”.  Net die een sonde.

Jesus sê saamgevat, is daai tien gebooie net twee, en die twee eintlik maar net een: Hê lief.

Paulus sê daar is dan ook nie tien sondes nie, maar net dié een.  Paulus skryf hom neer soos ʼn elfde gebod van die Wet. Hy klink nes die ander tien:

 • dis nog ʼn “moenie”
 • dis die enigste “moenie” in die hele gedeelte
 • en dis al een wat gerig is aan “jou”, enkelvoud, net die tien gebooie in Eksodus.

Skyfie: “Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie.”

“Moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie.” 

Dis sonde om van jouself meer te dink as wat jy moet.  Dis sonde want dit keer dat jy God en ander mense liefkry, en liefde vir God en vir ander is die twee groot gebooie in die wet.

Maar wag nou eers.  Is Jesus en Paulus hieroor haaks?  Jesus sê dan die tweede gebod is: “‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself’” . Paulus sê “Moenie van jouself te veel dink nie”.  Die hoë dink wat jy van jouself het, kan in die pad staan van jou liefde vir God en vir ander mense.  Paulus sê ʼn mens kan jouself té liefhê!

Jesus het sy vyande so lief dat Hy sy lewe vir ons aflê.  Hy het Homself nie so lief dat Hy klou aan sy goddelikheid nie.  Paulus skryf juis in Filippense 2:

Skyfie: Hê Jesus se gesindheid. Hê lief soos Hy liefhet.

“Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was:  Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ʼn slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word.”

En dis nie al nie, skryf Paulus. Jesus het nog meer van Homself prysgegee, meer as wat mense normaalweg bereid sal wees om te doen.  Ek bedoel, vir ʼn vriend sal jy dalk nog oorweeg om jou lewe te gee, maar vir ʼn vyand?  Nee, nie sommer nie, nè?

In Romeine 5 skryf hy:

“ ʼn Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir ʼn regverdige nie.  Ja tog, vir ʼn goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe.  Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.”

Net ʼn paar verse later sê Paulus ons is deur die dood van sy Seun met God versoen terwyl ons nog sy vyande was. Vyande wat sy dood soek en Hom doodkry. So lief het God mense dat Hy Homself ernstige skade berokken tot ons voordeel.   Hy kies ons, en ons belang, bo Homself.

So lyk dit, asof God ons liewer het as vir Homself.  Maar nee, dis nie wat Jesus sê nie.  God het juis Homself lief:  God het sy liefde lief. God het sy genade lief. God het sy regverdigheid lief.  God het sy geregtigheid lief.  Ons het n God wat van liefde aanmekaargesit is. En God bly aan Homself getrou.  Dis sy aard. Liefde is wie God is.

Dís die “groot ontferming van God”.  Dís die grond van hierdie grondwet van die Nuwe Verbond tussen ons en God.

Ja, hê gerus jouself lief.  Hê dan, nes God, ander mense ook presies net so lief.   Maar liewer as jou eiebelang. Jesus Christus wat jou liefhet, het sy Goddelike bestaan én sy menslike lewe vir jou afgelê.

Daarmee begin hierdie nuwe “gebooie” van die Nuwe Verbond.  Ek dink wat hier staan kan werk soos nuwe gebooie vir die Nuwe Verbond. Dit berus, soos altyd, op die genade wat God jou gee.  Genadig gered uit die sonde, kan jy anders begin wees.*

Skyfie: Moets en moenies. Doen dit, doen dat. Los daai.  

Nou moet julle mooi kyk na die verskille tussen hierdie nuwe “gebooie” en die Tien van die Ou Testament.  In die Tien Gebooie staan wat jy moet doen of nie moet doen nie.

Skyfie: Die onderstaande verskyn op kliek een na die ander.

 • Dien God, net hierdie Een God, en geen ander god nie.
 • Moet jou nie verbeel jy ken en verstaan vir God nie.
 • Moenie vir God in jou eie belang misbruik nie.
 • Vier Sondae. Onderbreek jou werksweek. Hou by ʼn sewende-dag-rusdag-ritme.
 • Behandel jou ouers met respek.
 • Moenie mense doodmaak nie.
 • Moenie jou huwelik verniel nie.
 • Moenie iemand anders se goed vat nie.
 • Moenie lieg nie.
 • Moenie bitter wees oor jy nie het wat iemand anders het nie.

Alles goed wat jy moet, of liefs nie moet dóén nie.

En onthou nou:  Jesus Christus verander dit nie.  Dis nog net so geldig soos daai dag toe Moses van Sinai af afgekom het met die goed deur God se vinger op ʼn klip gegrif.

Skyfie: Dit gaan nou oor hóé jy dit doen. 

Maar in hierdie nuwe “gebooie” dit gaan nou om meer as wat jy doen of nie doen nie.  Hier gaan dit nou oor hóé jy dit doen.  Oor jou houding en gesindheid.  Julle moet Christus se gesindheid hê. En al die werkwoorde is in die meervoud, nie soos die Ten Gebooie in die enkelvoud nie.  Meervoud, dus gemeenskap, samelewing.  Dis ons almal se werk.  So bou ons aan die gemeenskap van gelowiges.  So kry ons met mekaar saamgeleef in ʼn geloofsgemeenskap.

Skyfies: Die onderstaande verskyn op kliek, een na die ander.

 • Liefde moet opreg
 • Verafsku wat sleg is.
 • Betoon hartlike broederliefde aan mekaar
 • Bewys aan mekaar eerbied. (Nie net jou ouers nie!)
 • Wees Hou uit. Hou vol.
 • Wees geesdriftig. Hou aan daarmee.
 • Dien die Here. Basta met hierdie eisestelling en ultimatums.
 • Wees bly oor hoop.
 • Staan vas as dit sleg gaan.
 • Wys met gebede jy is aan God ondergeskik en van God afhanklik. Moenie ophou nie.
 • Hê medelye met gelowiges in nood. Help!
 • Wees met oorgawe gasvry.
 • Seën julle vyande. Moet hulle nie vloek nie.
 • Wees bly saam met mense wat bly is. Treur saam met mense wat treur. Identifiseer met mense.
 • Vereenselwig julle met hulle. Voel wat hulle voel.
 • Moenie hooghartig wees nie.

Skyfie: Gesindheid. Houding. Ingesteldheid.

Hoor julle?  Dit gaan elke keer oor houding en gesindheid.  Nie soseer oor wat ons doen nie, maar oor hoe ons dit doen, almal van ons saam.

 • Skaar julle aan die kant van nederiges.
 • Moenie eiewys wees nie. Volg raad.
 • Moenie wraakgierig wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie.
 • Wees goedgesind teenoor alle mense.
 • Maak vrede. Leef in vrede met alle mense.
 • Laat God toe om God te wees. Net God het die reg om te oordeel. Voer jy maar jou vyand, les jy sy dors.
 • Moenie dat die kwaad jou onderkry nie of op sleeptou neem nie. Kom jy die kwaad te bowe deur self goed te wees.

Jy kan maar elkeen van hierdie stellings op sy eie gaan bekyk en jy sal agterkom hulle beskryf ʼn ingesteldheid waarmee ons almal moet leef.  Dis nie ʼn doenlys of ʼn bly-weg-dis-sonde-lys nie.  Dis die houding waarmee ons na mense toe aankom en ons by gemeenskappe aansluit.  Dis hoe ons alle gemeenskap en saamleef benader.  Dis hoe ons met ander mense saamleef.

Dis hoe die lewe saam met ander mense lyk as ons die dag ophou om van onsself meer te dink as wat ons moet, die dag as ons die sonde stop.  Dis die lewenstyl wat beskeidenheid bring.

Skyfie: Die een sonde: Moenie jouself oorskat nie.  Die een gebod: Hê lief. Hoe? Opreg!

Hoor vandag net dit:  Daai een sonde, die een wat maak dat ons meer van onsself dink as wat behoorlik is, verwoes alle saamleef.  Moet jouself nie te liefhê nie, behalwe as jy God is.

Wees intussen soos God.  Kry Jesus se gesindheid.  Laat sy groot ontferming jou oortuig.  Dink nuut.  Dink God se wil.

Skyfie: Die een gebod: Hê lief. Hoe? Opreg!

Hê dan lief.  Vir almal hier en vir almal wat daar ver is.  Onthou net:  liefde soek gemeenskap.  Liefde beken op sy eie nog niks nie.  Liefde moet opreg wees.  Wees opreg lief vir mekaar.

Amen.

WEGSENDING

Skyfie: Gesang 523:1,3,4.  (Staan)

Predikant

Slotsang (Staan)

Gesang 523 strofes 1, 3 en 4

Skyfie: Seën.  Die liefde bereik sy doel volkome as ons opreg liefhet. (Staan)

Seën (Staan)

Ontvang die seën van die Here uit 1 Johannes 4.

7        

Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is ‘n kind van God en ken God.

8        

Wie nie liefhet nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde.

16      

Ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom.

17      

Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus.

Skyfie: Gesang 526 x 2.  (Staan)

Respons (Staan)

Gesang 526

Skyfie: Kry ʼn transkripsie. . .

WEGSENDING

Afkondigings

Insameling van die dankoffers

*Dis terloops nie so anders as Eksodus 20 se Tien Gebooie nie.  Daar staan ook die gebooie berus op God wat genadig was en redding gegee het, destyds uit Egipte se slawerny.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.