Majesteit!

Ons vier die troonbestyging van ons Here, die Mens Jesus Christus, God die Seun.

Ons word ingenooi in God se troonkamer in.

Ons het hartstilstand oor die stilte toe dit ons beurt word om te praat.

Dan sien ons hoe Jesus Christus doen wat ons moes gedoen het, maar toe nie kon nie.

Ons sien die Koninkryk kom!

Openbaring 4 en 5

25 Mei 2017, NHKA Kampersrus

Kerklike jaar: Hemelvaart 

Heidelbergse Kategismus

Vraag 46: Wat verstaan jy onder: “wat opgevaar het na die hemel”?

Antwoord: Christus is voor die oë van sy dissipels van die aarde af na die hemel opgeneem (a) en Hy is vir ons daar ten goede (b), totdat Hy terugkom om reg te spreek oor die lewendes en die wat alreeds gesterf het (c).

(a) Hand 1:9; Mark 16:19; Luk 24:51. (b) Heb 9:24; 4:4; Rom 8:34; Kol 3:1. (c) Hand 1:11; Matt 24:30.

Vraag 49: Watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons?

Antwoord: Eerstens dat Hy in die hemel ons Voorspraak by die Vader is (a). Tweedens dat ons ons menslike natuur in die hemel as ‘n betroubare waarborg het dat Hy, as die Hoof, ook ons, sy lede, na Hom toe sal neem (b). Derdens dat Hy sy Gees as waarborg na ons toe stuur (c) deur wie se krag ons soek na wat daar bo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit, en nie na wat op die aarde is nie (d).

(a) 1 Joh 2:1; Rom 8:34. (b) Joh 14:2; 17:24; 20:17; Ef 2:6. (c) Joh 14:16; 16:7; Hand 2:33; 2 Kor 1:22; 5:5. (d) Kol 3:1.

Skyfie: Net foto van tornado

TOETREDE

Predikant

Kom ons begin met ʼn lied wat ons ook Sondag in die erediens gesing het.  Dit sê Jesus is die Koning van lewe.  Sy koninkryk het reeds begin.  Sondag het ons gesê: “… maar daar wag nog ʼn bekroning.”  Ons het ook gesê dis waarna ons smag. Vanaand vier ons die bekroning van ons Koning.

Sang (Sit)

Gesang 416 strofe 3.

Skyfie: Majesteit!

Dit waarna ons gesmag het – dat God se heerskappy oor die wêreld,  en oor ons lewens, moet kom – het reeds begin gebeur.  Ons besef dit al.  Ons moet dit nog net sien.  “Bring my na u woning, Here!”

Sang (Sit)

Gesang 158 strofes 1 en 3.

Skyfie: Majesteit! Kry ʼn transkripsie. . .

Ons tree toe tot die ontmoeting met God in die erediens met die belydenis: “God is hier teenwoordig!”

Skyfie: Majesteit! God is hier teenwoordig! Gesang 159. Staan

Toetredelied (Staan)

Gesang 159 strofe 1, 2 en 3

Skyfie: Majesteit! Hier kom die magtige Koning! Votum. Staan

Votum (Staan)

Verbly julle, poorte!

Wees bly, eeue-oue deure!

Want die magtige Koning wil ingaan.

Psalm 24 : 7

Seëngroet (Staan)

Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here!

1 Timoteus 2

Amen.

AANBIDDING EN LOF

Skyfie: Majesteit! Heilig, heilig, heilig! Gesang 169. Staan.

Mense, engele en hemelwesens rondom die troon van God sing almal “Heilig, heilig, heilig!”  Telkens driemaal “heilig”, aan God die Vader, God die Seun en aan God die Heilige Gees.  Ons voeg ons eie stemme tot hierdie hemelkoor.

Sang (Staan)

Gesang 169 strofes 1, 2 en 3.

Skyfie: Majesteit! Aanbid Hom!

Gebed

  • Skuldbelydenis
  • Genadeverkondiging
  • Geloofsbelydenis

Skyfie: Majesteit! Aanbid Hom! Gesang 170. Staan.

Kom ons sing weer: “Heilig, heilig, heilig. . .”

Sang (Staan op)

Gesang 170 x 2

VERKONDIGING

Predikant

Skriflesing

Openbaring 4 en 5.  Nuwe (1983-) Afrikaanse Vertaling bladsy 330 van die Nuwe Testament.

Skyfie: Openbaring 4

Openbaring 4

1        

Hierna het ek, Johannes, in die hemel ‘n deur gesien wat oopgemaak is, en die stem, soos die geluid van ‘n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het, het gesê: “Kom op hierheen, en Ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur.”

2        

Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien daar staan ‘n troon in die hemel en op die troon sit daar Iemand.

3        

Sy voorkoms was soos opaal en karneool. Om die troon was daar ‘n reënboog met die glans van smarag.

4        

Reg rondom die troon was daar vier en twintig ander trone, en op die trone het daar vier en twintig ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad, en op hulle koppe was daar goue krone.

5        

Daar het weerligstrale, dreunings en donderslae van die troon af gekom. Vlak voor die troon het sewe fakkels helder gebrand. Dit is die sewe Geeste van God.

6        

Voor die troon was dit soos ‘n spieëlgladde see, helder soos kristal. Naby, rondom die troon, was daar vier lewende wesens, vol oë van voor en van agter.

7        

Die eerste lewende wese het soos ‘n leeu gelyk en die tweede soos ‘n bul; die derde het ‘n gesig soos dié van ‘n mens gehad en die vierde het gelyk soos ‘n arend wat vlieg.

8        

Elkeen van die vier lewende wesens het ses vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder om te rus, gesê: “Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was en wat is en wat kom.”

9        

Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan Hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe,

10      

kniel die vier en twintig ouderlinge voor Hom wat op die troon sit, en aanbid Hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê:

11      

“Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang omdat U alles geskep het; deur u wil het alles ontstaan en is dit geskep.”

Skyfie: Openbaring 5

Openbaring 5

1        

In die regterhand van Hom wat op die troon sit, het ek ‘n boekrol gesien wat aan die voor- en aan die agterkant vol geskrywe was en wat met sewe seëls goed verseël was.

2        

Toe het ek ‘n sterk engel gesien wat met ‘n harde stem uitroep: “Wie is waardig om die boek oop te maak deur die seëls daarvan te breek?”

3        

Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie.

4        

Ek het baie gehuil omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie.

5        

Toe sê een van die ouderlinge vir my: “Moenie huil nie. Kyk, die Leeu uit die stam van Juda, die Afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seëls oopmaak.”

6        

Toe het ek voor die troon wat omring was deur die vier lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, ‘n Lam sien staan, die Een wat geslag was. Hy het sewe horings en sewe oë gehad. Die sewe oë is die sewe Geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is.

7        

Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van Hom wat op die troon sit.

8        

Net toe die Lam die boek neem, het die vier lewende wesens en die vier en twintig ouderlinge voor Hom gekniel. Elkeen van hulle het ‘n siter gehad en ‘n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges.

9        

Toe sing hulle ‘n nuwe lied: “U is waardig om die boek te neem en die seëls daarvan oop te maak omdat U geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie.

10      

U het hulle ‘n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer.”

11      

Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge ‘n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor

12      

uitroep: “Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang.”

13      

Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: “Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid.”

14      

Die vier lewende wesens het gesê: “Amen!” En die ouderlinge het gekniel en God aanbid.

Skyfie: Net die foto van die tornado.

Daar is geen ander evangelie nie!” So sê Galasiërs 1 vers 7.

Skyfie: Majesteit! Aanbid Hom! Gesang 171. Staan.

En kom ons sing weer “Heilig, heilig, heilig is die Heer.”

Sang

Gesang 171 strofes 1 en 2

Preek

Op ʼn kerk in Kaapstad staan daar die woorde:

Niks sonder ons nie.

Niks sonder mense nie.

Dis ʼn Roomse kerk, ʼn Mariaheiligdom.

Ons sluk dit nie so maklik nie. Ons is skepties oor die hoë dink wat mense van hulleself het, en ʼn afsku aan mense se opgeblasenheid.  Ons moet ons plek ken.

Wel, waar is ons plek?

Johannes sien ʼn deur hemel toe oopgaan en hoor ʼn stem hom innooi. “Kom op hierheen, en Ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur.” Ons is in die hemel welkom. Ons mag tot by God kom.

Die Heilige Gees kom Johannes haal.

Johannes sien vir God.

Hy kry God nie beskryf nie.  Hy kan net oor God se heerlikheid iets sê.  “Soos opaal en karneool.”  Maar hy kan die Drie-Eenheid eien.

Die Vader sit op  ʼn troon.

Om die troon, brand sewe helder vuurfakkels. Sewe van hulle, want sewe beteken een hele.  Dis die hele Heilige Gees.  Hy lyk na vuur, want vuur brand onsuiwerhede uit en maak heilig.  Vuur verhit en vorm die hardste klip.

Voor die troon, ʼn waskom met spieëlgladde kristalhelder water soos wat jy in die Jerusalemtempel ook sou kry.  Dis ʼn doopvont wat sondes afwas, God die Seun.

Ons is in die teenwoordigheid van die Drie-Enige God.

Weerlig flits, donderslae dreun, ʼn reënboog blink.

Ons, mense, die kerk van alle eeue, is ook daar.  Ons het ʼn plek voor God se troon. Die kerkraad van 24 ouderlinge sit self ook op trone, dra wit klere en goue krone, al 24 van hulle: een vir elkeen van die 12 stamme van Israel in die Ou Testament, en een vir elkeen van die 12 dissipels wat later in die Nuwe Testament apostels geword het; die hele kerk.  Tussen die kerk en God staan ʼn reënboog. die teken van die eerste vrede wat God met mense gemaak het. Ons is hier welkom.

Vier vreemde lewende wesens vol oë, wesens wat vaagweg lyk op leeu, ʼn bul, ʼn mens en ʼn arend, maar wesens wat ons nog nie hier by ons teëgekom het nie, bewaak ons almal, en die troon van God. Ons is hier veilig.

Daai vier lewende wesens sê, dag en nag, sonder om te rus:

“Heilig, heilig, heilig is die Here God,

die Almagtige,

Hy wat was en wat is en wat kom.”

Hulle lei die hemelse erediens se liturgie.  Die 24 ouderlinge kniel en aanbid God. Hulle erken dat hulle plek hier aan God te danke is:  hulle sit hulle eie krone voor die troon neer.

“Here, ons God,

U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang omdat U alles geskep het;

deur u wil het alles ontstaan en is dit geskep.”

Dan sien Johannes vir God ʼn boekrol in sy regterhand vashou. Dis die boek waarin God se hele raadsplan vir die ganse skepping opgeskryf staan.  Wie dit lees, leer nie net wat God se wil is nie, maar moet dit ook doen.

ʼn Sterk engel basuin dit uit sodat almal kan hoor, dat enigeen wat kan, nou uitgenooi word om die boekrol te kom vat, sy sewe seëls te breek, en te doen wat daarin staan.

“Wie is waardig?” vra die engel.

Daar’s n dawerende stilte. n Onheilspellende oomblik van afwagting.

Die verskriklike, doodse stilte raak oorverdowend as die skepping tot stilstand kom, asem ophou, soekend rondkyk.  Niemand kom na vore nie. Niemand kan dit doen nie. God se wil bly ongedaan.

En dan afgryse.  Ysingwekkende gewaarwording.

Johannes skeur van binne oop, hy bars in trane uit; die man huil rukkend, bitterlik, onbedaarlik.

Hy snap wat aangaan: dis hier dat ons mense moes opgestaan het.  Dis wat mense moes doen: Ons moes God se wil laat geskied het, namens God geheers het, God se verteenwoordigers gewees het. Ons het nie. Nie een van ons het nie. Nie een van ons is daai boek met God se wil waardig nie.  Van wat daarin staan weet ons minder as ʼn tweejarige van algebra.  Nie een van ons kan voorgee ons het of ons wou die Here se wil laat geskied nie.

Hier stort die volmaakte hemelse troonkamerdrama in duie. Dis ons skuld. Ons sonde keer dat die wil van God gebeur. Ons moet ons koppe in skaamte laat sak. Skande registreer by Johannes, en hy rou.  Hier, voor die magtige verskyning van God, val die gemaak-magtige mens se wiele af.  Die vals bravade is daarmee heen.  Die man ween bitterlik.

Dis heel gepas.  Ons kan ook maar.

Niks sonder ons nie.

Niks sonder mense nie.

Dis ʼn ouderling, ʼn mens, wat na Johannes toe kom en hom troos.  Die ouderling kom van die kerk af.  Hy vertel aan Johannes die Blye Boodskap:

“Moenie huil nie. Kyk, die Leeu uit die stam van Juda, die Afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die sewe seëls oopmaak.”

Moenie huil nie, want daar is tog ʼn mens onder ons wat kan. Jesus uit die Judastam, nasaat van Dawid, Hy kan dit vir ons doen.

Wie kan meer geloofwaardig van Jesus getuig as ʼn mens wat aan eie lyf gevoel het wat Jesus vir hom doen?  Wie het dit ondervind soos die kerk dit beleef het?

Hier in die hemel waar dit tot Johannes deurdring ons het klaaglik met ons skeppingsopdrag misluk, besef hy wat Johannes is ons het nou ʼn nuwe taak: In die Christusbedeling waarin ons nou lewe, is ons werk om aan die wêreld se mense te vertel dat Jesus ons uit sonde en sonde se gevolge red.

So kry ons eindelik ook die skeppingsopdrag reg, maar nie oor ons dit self kon vermag nie.  Ons reken net op die Een wat het.  Hy is een van ons, en Hy maak of ons soos Hy is.

Nou besef Johannes hoekom die kerk se 24 ouderlinge hulle goue krone van hulle koppe afhaal en voor God se troon neersit. Die kerk se oorwinnaarskrone is ons aan God die Seun te danke.  Die oorwinning wat ons smaak, is syne.

Dan sien Johannes Hom.

Toe het ek voor die troon wat omring was deur die vier lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge, ‘n Lam sien staan, die Een wat geslag was. Hy het sewe horings en sewe oë gehad. Die sewe oë is die sewe Geeste van God. . .,

Met ander woorde, die hele Heilige Gees is in Hom.

Die sewe oë is die sewe Geeste van God, wat oor die hele aarde uitgestuur is.

Jesus is waar die Heilige Gees vandaankom.  Jesus stuur die Heilige Gees na ons toe uit, die hele aarde vol.

Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van Hom wat op die troon sit.

Jesus vat die boekrol by God. Jesus het en Jesus gaan alles wat God gedoen wil hê, afhandel.

Die wil van God berus in die hande van ʼn Mens wat vir mense begrip en medelye het, Iemand wat mense met sy lewe liefhet, Een wat vir ons alles veil het, vir niks sal stuit nie, en van wie niks ons kan skei nie.

Hy is Jesus Christus, die Koning van alle mense, God se Seun in wie die Vader ʼn welbehae het.

Johannes hoor ʼn lied: Daar sing ʼn koor. Die vier vreemde lewende wesens. Die vier en twintig ouderlinge. En saam met hulle hier in die hemel, ook die gebede van al die gelowiges. Ons sing ʼn nuwe lied saam:

“U is waardig om die boek te neem en die seëls daarvan oop te maak omdat U geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie.

U het hulle ‘n koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer.”

Toe kom die engele ook by:  ʼn Oorverdowende geluid van miljoene der miljoene engele.  Johannes hoor hulle hard uitroep:

“Die Lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang.”

Dan bulder dit.  Alles en almal in die ganse skepping, alles in die hemel, alles op en alles onder en alles in die see op en onder die aarde sê saam:

“Aan Hom wat op die troon sit, en aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid.”

Die vier lewende wesens het gesê: “Amen!”

En die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Ons ook.  Ons is nou daar.

Amen.

Skyfie: Majesteit! Aanbid Hom!

Dankgebed, Voorbedes

Kom ons sit doodstil en bid.  Aanbid vir Jesus Christus.  Sien Hom in julle geestesoog as Koning gekroon.  Hy regeer die skepping.  Laat Hom ook Here van jou lewe wees.

Sluit af met die Onse Vader.

Skyfies: Onse Vader

Ek gaan eers stilbly sodat elkeen in stilte op sy/haar eie kan bid. Daarna gaan ek begin om die Onse Vader te bid, maar ek gaan elkeen van die bedes met lang tussenposes bid. Ek het pouses tussen die skyfies ingebou.  Hulle sal vanself aanbeweeg. 

Amen.

WEGSENDING

Skyfie: Majesteit! Gesang 175, twee keer. Staan.

Slotsang

Gesang 175 x 2

Skyfie: Net die foto van die tornado

11      

. . . “Waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.”

Skyfie: Majesteit!

Seën

Die Here sal julle seën en julle beskerm;

Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees;

Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.

Amen.

Skyfie: Majesteit! Respons. Gesang 170, twee keer. Staan.

Respons

Gesang 170 x 2        

Skyfie: Majesteit!

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.