Onderdanig?  Ja, maar aan mekaar!

Ek het altyd moeilikheid met die bruide oor die een:  dat die vrou onderdanig moet wees aan haar man.  Kyk, as jy nou huismoles wil hê nog voor jy ʼn huis het, sê dan vir die bruid sy moet haar plek ken, en haar plek is iewers benede jou in nederige eerbiedigheid.  Jy sal sukkel.  Glo my, jy sal weet dat jy sukkel.

Maar ek weet ook julle meisies word liederlik mislei.  Want die helfte word julle nie vertel nie.

Efesiërs 5 : 21 tot 33

22 April 2017.

Huweliksbevestiging.  JP en Blanche Strydom

Die egpaar het besluit dat geen liedere gesing word nie.

TOETREDE

Votum en Seëngroet (Staan)

“Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief.”

“Dit sê Ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees.”

(Johannes 15 vers 9, 11 en 12)

AANBIDDING EN LOF

Gebed (Mans staan)

VERKONDIGING

Skriflesing

21      

Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig.

22      

Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is.

23      

Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die Verlosser van die liggaam, sy kerk.

24      

Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees.

25      

Mans, julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het.

26      

Dit het Hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat Hy dit met die water en die woord gereinig het,

27      

sodat Hy die kerk in volle heerlikheid by Hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik.

28      

Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou liefhet, het homself lief,

29      

want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen

30      

omdat dit sy liggaam is, waarvan ons lede is.

31      

Daar staan in die Skrif: “Daarom sal ‘n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees.”

32      

Hierin lê daar ‘n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk.

33      

Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself liefhet, en ‘n vrou moet aan haar man eerbied betoon.

Preek

Ek het altyd moeilikheid met die bruide oor die een:  dat die vrou onderdanig moet wees aan haar man.  Kyk, as jy nou huismoles wil hê nog voor jy ʼn huis het, sê dan vir die bruid sy moet haar plek ken, en haar plek is iewers benede jou in nederige eerbiedigheid.  Jy sal sukkel.  Glo my, jy sal weet dat jy sukkel.

Maar ek weet ook julle meisies word liederlik mislei.  Want die helfte word julle nie vertel nie. Om die waarheid te sê, dit word van julle weggehou.  Oor heeltemal verstaanbare redes, natuurlik. . . Ek is ook ʼn man, sien, en ek weet ook al uit dure ondervinding hoekoms ons manne dit doen. . .  Dit werk vir ʼn rukkie.  ʼn Baie kort rukkie.  Maar die wittebrood is lekker!

Dis nou die ongemaklike ding van God en sy dominees.  Hy, en hulle, kan ʼn man se pret erg bederf.  God sê wat ons liefs ongesê sou wou los.   God kap ʼn blik met wurms oop en ons sit met die gebakte pere. Maar sê gaan hy dit sê. En nou het ek die moeilike werk om dit vir julle ook te sê.  ‘Skuus JP.

Jy kan dit eintlik nie miskyk nie, Blanche.  Dit maak nou nie meer saak hoeveel moeilikheid dit gaan maak nie, manne, hulle het dit klaar gesien. Daar staan dit:

21      

Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig.

Wees aan mekaar onderdanig.  Dit staan regtig daar. Daar staan baie duidelik: Vroue, wees aan julle mans onderdanig.  Maar as ek Afrikaans reg verstaan – en die Grieks waarin dit oorspronklik geskryf is – staan daar ook: Mans, wees aan julle vroue onderdanig.

Die Here het geweet ons gaan dit nie vir soetkoek opeet nie.  Hy het geweet ons gaan grootoog maak en verskonings soek.   Maar Hy laat ons nie daarmee wegkom nie.   Hy vryf dit in.

Eers praat God met vroue op die trant van: Ja, jy het reg gehoor.  Wees onderdanig aan jou man.

En dan, as Hy met die vroue klaarhet, sê Hy: Manne, dis geen Freudiaanse glipsie of vertaalfout nie. Ek het My nie net verspreek nie, of vir ʼn oomblik die kluts kwytgeraak nie. Wees aan julle vroue onderdanig.

En dan verduidelik God wat Hy met die onderdanigheid in gedagte het.  Maar moet nou nie ʼn fout maak nie: in God se verduideliking van onderdanigheid, hou onderdanigheid nooit op om onderdanig te wees nie.  Hy water dit nie af nie.  Jy gaan dit nie weggepraat kry nie.

Twee goed moet jy van God se soort onderdanigheid weet:

  • Dis onderdanigheid aan mekaar.
  • Dis onderdanigheid uit eerbied vir Christus.

Moet die twee nie van mekaar wil lostorring nie. Hulle hoort saam. En saam maak hulle aan onderdanigheid nogal ʼn verskil.

Vroue, wees aan julle mans onderdanig nes julle aan die Here onderdanig is.  Hoekom?  Want die man se plek in jou huis lyk soos die werk van Jesus Christus in sy huis, die kerk.  In die kerk is Christus die hoof van sy huis.  In jou huis is jou man dit.  Om hoof te wees in sy huis beteken vir Christus Hy is sy huis se Verlosser.  Net Christus is jou Verlosser, ons mans is dit beslis nie. Maar daar moet die een of ander ooreenkoms wees tussen mans in hulle huise en Christus in syne wat op verlossing lyk, anders sou God die twee nie vergelyk nie. Hoe dit werk, word ons nie nou al gesê nie.  Wat jy nou hier aan die begin moet weet, is dat jou man hoof van jou huis is, nes Christus dit is.  Wees aan jou man onderdanig nes en asof jy aan Christus onderdanig is.

Mans, sê Efesiërs, en mens verwag Hy gaan weer sê, soos Hy met die vroue gemaak het, wees aan julle vroue onderdanig.  Nou gebruik God ʼn ander woord, een wat selfs swaarder weeg as onderdanigheid.  Hy sê:

Hê julle vrouens lief. Hê julle vrouens lief soos wat Jesus Christus sy kerk liefhet.

Christus het sy kerk so liefgehad, dat Hy sy lewe vir haar afgelê het.  So lief het Hy die kerk dat Hy van mense die nederigste was.  Hy het haar voete gewas.  Hy het haar vergewe toe sy Hom tart en spot en vloek. Hy is vir haar kruis en hel toe.  So, manne, moet julle julle vroue liefhê.

Hierdie liefde wat Christus vir mense het, het in die verbond tussen ons en God ons ingrypend verander.  Ons het opgehou om God se vyande te wees, en sy vriende geword. Ons is nie meer slawe nie, maar God se kinders.  Ons is ook nie meer Jode of Grieke, ook nie eers meer man of vrou nie. Want elkeen van hierdie etikette stel jou of bo of benede iemand anders.     By Christus is daar vir niemand ʼn vernederende posisie gereserveer nie.

Daarom kan “wees onderdanig aan mekaar” geen versteekte rangorde bedoel nie.

Geen ondergeskiktheid of tweederangsheid nie, geen diskriminasie of vernedering van watter aard ookal nie.  Die vrou is weer soos Eva destyds net na die skepping, haar man se gelyke.  Sy deel weer met haar man, op gelyke voet, in die lewe as genadegawe.  So moet haar man haar behandel.

Wat is onderdanigheid dan?  Onderdanigheid is om in diens van mekaar te staan, om in diens te staan van mekaar se selfontplooiing en –vervulling.

Dis om jou man of jou vrou toe te laat, nee meer, aan te spoor en te help om met oorgawe en vreesloos, hom- of haarself te wees.  Dis om mekaar te help groei , tot in die blom, en dan self te oes van die heerlike vrug van iemand se lewe wat in vervulling gegaan het.

Wees onderdanig aan mekaar.  Gun mekaar die vryheid om te wees.  Dis wat Christus vir ons doen.

Amen.

Huweliksbevestiging

Wisselformulier vir die bevestiging van die huwelik (Versorgingskarakter van die huwelik)

Geliefdes van ons Here, Jesus Christus!

God het mense geskep om in verhouding met mekaar te leef. God se sorg kom in die besonder daarin na vore dat man en vrou as hulp vir mekaar bestem is. Die geestelike en liggaamlike eenheid tussen man en vrou vind vervulling in die intieme ruimte van die huwelik.

Ons is as getuies in die naam van God bymekaar om Blanche en JP in die huwelik te bevestig en God se seën daarop te vra.

Egpare se sorg vir mekaar word sigbaar daarin dat hulle in gehoorsaamheid aan die evangelie van Jesus Christus mekaar geestelik versorg. So leer ons om mekaar waarlik lief te hê en te dien. In die gebroke wêreld waarin ons leef kan daar konflik in die huwelik wees. Die liefde tussen julle twee moet God se liefde weerspieël. Geloof, gebed en gehoorsaamheid aan God kan verhoudings herstel.

Getroudes moet mekaar emosioneel ondersteun en beskerm. Dra mekaar se laste.

Bly in alle omstandighede getrou. Bou mekaar op in wat edel en mooi is. Só kan ons vrede en vreugde ervaar.

Julle moet saam verantwoordelikheid aanvaar vir die pligte van julle huishouding. Leef sober. Waak teen uitspattigheid en materialisme. Betoon barmhartigheid teenoor ander.

God skep ook ruimte vir julle in sy kerk. Skakel in, werk saam en dra by tot die instandhouding van die gemeente waar julle ‘n geestelike tuiste vind. Deelname aan die gemeente bou die huwelik en die geloofsgemeenskap op. Betrokkenheid na buite dra die lig van die evangelie verder uit en verheerlik God in die wêreld.

Getroudes wat van die Here kinders ontvang, ontvang ‘n kosbare geskenk. Ouers moet hulle geloof só uitleef dat hulle vir hulle kinders ‘n voorbeeld is. Daardeur leer kinders God ken en vertrou.

Vrae:

Noudat u dit alles gehoor het, is u bereid om u huwelik in te rig volgens die riglyne van God se Woord en wil u voortgaan met die huweliksbevestiging?

Huwelikspaar antwoord:

Ja.

Om u huwelik volgens die vereistes van die landswet te bevestig, moet u op die volgende vrae antwoord:

Aan die bruidegom:

Verklaar jy, JP, dat sover jy weet daar regtens geen beletsel is nie teen jou voorgenome huwelik met Blanche hier teenwoordig, en dat jy almal hier teenwoordig roep om getuie te wees dat jy Blanche tot jou wettige vrou neem?

Bruidegom antwoord:

Ja.

Aan die bruid:

Verklaar jy, Blanche, dat sover jy weet daar regtens geen beletsel is nie teen jou voorgenome huwelik met JP hier teenwoordig, en dat jy almal hier teenwoordig roep om getuie te wees dat jy JP tot jou wettige man neem?

Bruid antwoord:

Ja.

Liturg:

Gee mekaar die regterhand (die ringe word nie hier aangesteek nie).

Broers en susters, ek verklaar dat Blanche en JP, albei hier teenwoordig, regtens getroud is.

Hou mekaar se hande vas as simbool van wedersydse trou terwyl julle nou die huweliksbelofte aflê.

JP, belowe u voor God en die teenwoordige getuies dat u Blanche, in gehoorsaamheid aan God sal liefhê, beskerm, versorg en bystaan? Belowe u om haar geborgenheid te bied deur getrou aan haar te wees; heilig met haar te lewe en haar geestelik te versorg totdat die dood u skei? Wat is hierop u antwoord?

Bruidegom antwoord:

Ja.

Blanche, belowe u voor God en die teenwoordige getuies dat u JP, in gehoorsaamheid aan God sal liefhê, beskerm, versorg en bystaan? Belowe u om hom geborgenheid te bied deur getrou aan hom te wees; heilig met hom te lewe en hom geestelik te versorg totdat die dood u skei? Wat is hierop u antwoord?

Bruid antwoord:

Ja.

2de moontlikheid: Indien die egpaar besluit om die bewoording self op te sê/lees moet dit vooraf op skrif aan hulle verskaf word.

NN (man) sê:

Ek, NN, belowe voor God en die teenwoordige getuies dat ek jou NN in gehoorsaamheid aan God sal liefhê, beskerm, versorg en bystaan. Ek beloof om jou geborgenheid te bied deur getrou aan jou te wees; heilig met jou te lewe en geestelik te versorg, totdat die dood ons skei.

NN (vrou) sê:

Ek, NN, belowe voor God en die teenwoordige getuies dat ek jou NN in gehoorsaamheid aan God sal liefhê, beskerm, versorg en bystaan. Ek beloof om jou geborgenheid te bied deur getrou aan jou te wees: heilig met jou te lewe en geestelik te versorg, totdat die dood ons skei.

Liturg:

Mag God wat U tot hierdie huwelik geroep en gelei het, u saambind, elke dag bewaar en met liefde omvou. Mag God u seën al die dae van u lewe.

Amen

Ringe (en kerse, op versoek van die egpaar)

Wanneer Blanche en JP die kers aansteek simboliseer dit

  • Dat hulle een word
  • Dat ʼn nuwe huishouding en tradisie tot stand kom
  • Dat die Here in hulle huwelik teenwoordig is

Hulle bid daarmee

  • Dat hulle liefde vir mekaar sal aanhou brand, nes die Here se genade nooit ophou lig gee nie
  • Dat hulle met elke herdenking van vandag met ʼn kers hulle durende liefde sal kan vier
  • Hulle bid vir wysheid wat lig laat skyn op hulle pad, sodat hulle sinvol en gelukkig kan saamleef
  • Dat hulle lig sal oorwin teen die donker en bedreigings waarteen hulle huwelik te staan sal kom.
  • Hulle bid dat die Lig vir die wêreld, Jesus Christus, die Lig van hulle lewe saam sal wees, en sy Gees die vlam wat in hulle huwelik sal brand.

Gebed

Genadige en barmhartige God, Vader, Seun en Heilige Gees.

Ons loof U vir die voorreg dat gelowiges in u teenwoordigheid aan mekaar trou kan beloof.

Dankie dat U, die Skepper en Onderhouer van alles wat bestaan, man en vrou by mekaar bring.

Ons dank U dat ons die getuies mag wees van die eerste oomblikke van ‘n nuwe huwelik.

Ons bid dat U aan hulle geloof en deursettingsvermoë sal gee – geloof om elke dag in verhouding met U te lewe en deursettingsvermoë om ten spyte van wat ook al gebeur, aan U en mekaar verbind te bly.

Skenk hulle die geloof om mekaar lief te hê soos U ons liefhet; om mekaar te vergewe soos U ons vergewe en om mekaar te ondersteun soos U dit wil hê.

Gee aan hulle die voorreg dat u bedoeling met die huwelik vir hulle waar sal word.

Maak dit vir hulle moontlik om ook hulle huislike lewe in gehoorsaamheid aan U te orden, sodat hierdie huwelik vir hulle, hulle ouers, hulle vriende en die kerk tot vreugde en seën sal wees.

Seën steeds alle getroudes. Gee aan alle mense die wysheid om hulle lewens aan U te wy en vervulling te vind in gehoorsame diens aan U.

Ons bid dit in die Naam van Jesus Christus.

Amen

Seëngroet:

6        

Bid dat Jerusalem vrede mag hê, dat hulle wat hom liefhet, rustig mag woon.

7        

Mag daar vrede wees binne jou mure, rus in jou wonings.

8        

Ter wille van my broers en my vriende wens ek jou vrede toe.

9        

Ter wille van die huis van die Here ons God bid ek dat dit met jou goed sal gaan.

Psalm 122

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.