Gekamoefleerde koninkryk: ons en God se nuwe wêreld

Die koninkryk kom. Die koninkryk lyk soos God se wil, nie ons s’n nie.  Daarom moet jy dit soek.  Daarom kyk jy dit mis.

Lukas 7 : 1 tot 10 en 18 tot 23

 

12 Februarie 2017, NHKA Kampersrus

Epifanie

Skyfies: Advertensies vooraf

Vooraf

Skyfie: Gekamoefleerde koninkryk 12 Februarie 2017 Epifanie

Toe Andries en Eduard aan die einde van verlede jaar hulle geloof hier bely het, het ons gesê dat as mens begin glo, jy nog nie regtig seker is wat jy glo nie.  Onthou julle?  Die blinde man het, toe hy vir die eerste keer mense sien, gedink hy sien bome loop.   ʼn Mens leer geleidelik glo, nes die blinde man geleidelik moes leer verstaan dat dit mense is wat hy sien.

Maar die teendeel is ook waar.  Jy hou ook geleidelik op met glo.  Want jy kyk uit vir God, jy kyk jou oë seer, en sien niks.  En naderhand oortuig jou sintuie jou daar is in elk geval niks om te sien nie. Jy gee op.

Vir God en sy koninkryk moet jy fyn kyk.  Soek!  Want die koninkryk is gekamoefleer om nes die wêreld te lyk.

Kom ons sing 471.  (Julle sal onthou ek het gesê ons moet ʼn kanon sing?  Wel hier is hy nou.)

Sang (Sit)

Gesang 471 en ons sing hom 2 keer, in ʼn kanon as jy wil.

Skyfie: Gekamoefleerde koninkryk Skrifaanhalings is geneem. . .  

Al ons aanhalings uit die Bybel gaan dalk vandag vir julle effens anders lyk as gewoonlik.  Hulle kom almal uit “Die Boodskap” ʼn kontemporêre vry vertaling van die Skrif.

Skyfie: Gekamoefleerde koninkryk: Die Koninkryk van God is God se mense. . .

Jesus is vreemd.  En sy koninkryk (of, soos “Die Boodskap” dit noem, sy “nuwe wêreld”) is net so vreemd.  Vreemd in die sin dat jy kan sukkel om dit raak te sien.  As jy nie weet waar om te kyk nie, en waarna jy kyk nie, herken jy dit nie. Sy koninkryk is nie ʼn plek of ʼn kerk, of ʼn ding wat jy iewers kan gaan besigtig nie, maar mense: ons!

Dis wat ons sing in

Sang (Sit)

Gesang 202 strofes 1 en 2

Skyfie: Gekamoefleerde koninkryk TOETREDE Die Koninkryk van God. . .

TOETREDE

Ouderling

Kom ons sing staande stukkies van die Onse Vader.  Kom ons sing dat God se koninkryk vandag hier by ons grondvat.

Toetredelied (Staan)

Gesang 267 strofes 2 en 4

Skyfie: Gekamoefleerde koninkryk TOETREDE Laat u koninkryk kom!

TOETREDE

Predikant

Votum

9

Ons Vader in die hemel, laat almal op aarde groot eerbied vir u heilige Naam hê.

10

Laat u nuwe wêreld tog gou aanbreek. Almal in die hemel doen wat U sê. Gee dat almal hier op die aarde ook doen wat U wil hê.

11

Gee ons vandag genoeg om van te leef.

12

Vergeef ons waar ons nie doen wat U van ons vra nie, net soos ons ander mense vergeef wat nie reg teenoor ons optree nie.

13

Help ons om nooit te swig voor versoekings nie, en pas ons op wanneer die duiwel ons wil verlei om verkeerde dinge te doen.

Matteus 6

Seëngroet (Staan)

12

Van die dag dat Johannes begin preek het tot nou toe het die onkeerbare krag van God se nuwe wêreld al keer op keer oor die mense gespoel. Mense wat op en wakker is, gryp elke geleentheid aan om deel te word daarvan.

Matteus 11

Amen.

AANBIDDING EN LOF

Ouderling

Kom ons loof die Here dat Hy sy koninkryk by ons kom vestig het, en dat ons nou op kan staan en vrymoedig na die Vader toe gaan.

Sang (Staan)

Gesang 428 strofe 4   

Die wil van God

 

Skyfie: Gekamoefleerde koninkryk: Die wil van God (Sit) “Kom ons hou aan. . .

 

Luister uit Galasiërs 6 na hoe God wil hê dat ons in sy koninkryk moet lewe.

1

My broers en susters, as ander gelowiges aan die een of ander sonde toegee, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, hulle dadelik reghelp. Bring hulle terug op die regte pad sonder om hulle te veroordeel. Tree vol deernis op. Maar pas op sodat julle self nie voor die sonde swig nie.

2

Sien raak wanneer ander gelowiges swaarkry en help hulle. Tel hulle probleme op julle skouers en dra dit vir hulle. So doen julle presies wat Christus van julle verwag. Dit is immers sy wet dat julle mekaar moet liefhê.

3

As julle dink dat julle te belangrik is om vir ander mense om te gee, begryp julle net mooi niks van die evangelie nie.

4

Gaan kyk ’n slag goed na julle eie lewe. Wees tevrede met die goeie dinge wat God in julle lewe tot stand gebring het sonder om julle gedurig met ander gelowiges te vergelyk.

5

Op die ou end sal julle slegs oor julle eie lewe aan God moet rekenskap gee.

6

Julle moenie daardie mense afskeep wat julle leer waaroor dit in God se Woord gaan nie. Nee, wees goed vir hulle en sorg vir hulle.

7

Moenie julleself bedrieg nie. God laat nie toe dat iemand met Hom spot nie. Dit wat jy plant, sal jy ook oes.

8

As jy jou lewe gaan inplant op die terrein van die sonde, sal jy die dood as oes ontvang. Aan die ander kant, as jy jou lewe inplant op die terrein van die Heilige Gees, sal jy die ewige lewe as oes van Hom ontvang.

9

Kom ons hou aan om goed te doen. Dit is presies wat die Here wil hê. Dan sal ons op die regte tyd ons oes van Hom ontvang.

10

Terwyl ons nog tyd oorhet, moet ons elke geleentheid benut om goed te doen aan almal wat op ons pad kom, maar veral aan ons broers en susters in die Here. Hulle is ons bloedfamilie.

Genadeverkondiging (Bly sit)

 

Skyfie: GENADE VIR JULLE! (Sit)

Dis onmoontlik om skuld voor God te bely sonder om vooraf te weet dat as ons eerlik is, ons by Hom genade sal kry.  Net ʼn entjie verder af in Galasiërs 6 staan daar:

14

Ek self sal dit nooit waag om oor iets anders as oor die kruis van ons Here Jesus Christus te spog nie. Ek is saam met Hom gekruisig. Daarom het die wêreld en al sy sondige begeertes geen houvas meer op my lewe nie. Ek is dood vir die mag van die sonde.

15

Wanneer ’n mens glo, maak dit nie meer saak of jy besny is of nie. Al wat nou saak maak, is dat jy ’n splinternuwe mens is; ’n splinternuwe skepping. Almal wat volgens Christus se nuwe reëls leef, is nou deel van die nuwe Israel.

16

God gee aan hulle almal sy vrede en genade.

Skuldbelydenis (Bly sit)

 

Kom ons bely, net so sittend, ons skuld met die woorde van Dawid se Psalm 51:

Skyfie: Skuldbelydenis (Sit) Vandat ʼn mens die dag gebore word. . .

3

God, wees my genadig. U het tog u kinders baie lief.

Vergewe my al my sonde omdat U u kinders oorlaai met arms vol liefde.

Vat my verkeerde dade baie ver van my af weg.

4

Delg die skuld van my sondes uit.

Maak my skoon omdat my sondes my vuilgesmeer het.

5

Ek weet dat ek groot foute in u oë gemaak het.

Ek kan nie ophou om daaraan te dink nie. My gewete pla my aanmekaar.

6

Ek was baie ongehoorsaam aan U, en dit teenoor U alleen.

Maar U sal reg optree as U oor my lewe moet besluit.

U sal nie die verkeerde ding doen nie.

7

Vandat ’n mens die dag gebore word, ja, vandat jou ma begin verwag, is verkeerde dinge deel van jou lewe.

Ek sien dit in my eie lewe.

Kom ons staan nou saam op en bely ons geloof in die God wat sonde vergewe en ʼn nuwe lewe in sy koninkryk skep vir ons wat dit nie verdien nie.

Skyfie: GELOOFSBELYDENIS (Staan) Ons glo in een God,. . .

Geloofsbelydenis (Staan op)

Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge;

en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye;

God uit God, Lig uit Lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader;

deur wie alle dinge ontstaan het;

wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gely het en begrawe is;

en op die derde dag opgestaan het volgens die Skrifte;

wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader;

wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het; wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie;

en in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete.

Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels.

Ons bely een doop tot vergifnis van sondes;

ons verwag die opstanding van die ontslapenes, en die lewe van die toekomstige eeu.

Kom ons loof ons God, want niemand wat glo, sal verlore gaan nie.

Ons manne kan na die lied bly staan vir die gebed.

Sang (Bly staan)

Gesang 205 strofes 1 en 2

AANBIDDING EN LOF

 

Skyfie: AANBIDDING

Predikant

Gebed (Mans staan)

VERKONDIGING

Predikant

Skyfie: SKRIFLESING

Skriflesing (Sit)

Ons Skriflesing is uit Lukas 7.  Eers lees ons verse 1 tot 10.  Daarna verse 18 tot 30.  Die vertaling is dié van “Die Boodskap”.  Dit gaan oor twee mense wat na dieselfde stel feite kyk en tot verskillende gevolgtrekkings wil kom oor Jesus en Jesus se nuwe wêreld, God se koninkryk.  Dit laat jou skrik as jy sien wie die twee ouens is.

Lukas 7 verse 1 tot 10.

Skyfies: Lukas 7:1 tot 10

1

Toe Jesus die mense klaar geleer het, het Hy weer na Kapernaum toe gegaan.

2

Daar was ’n belangrike offisier in die Romeinse leër. Sy werker was baie siek. Almal het verwag dat hy enige oomblik sou doodgaan.

3

Toe die offisier hoor dat Jesus in die dorp is, het hy gou ’n paar van die Joodse leiers in Kapernaum gevra om na Jesus toe te gaan. “Vra Hom om na my huis toe te kom en my werker gesond te maak,” het die offisier gesê.

4

Toe die mans by Jesus kom, het hulle Hom vertel wat aan die gang was en Hom gesmeek om na die Romeinse offisier se huis toe te gaan. “Weet U, hy is ’n wonderlike man. As daar nou een persoon is wat ’n wonderwerk verdien, is dit daardie Romeinse offisier.

5

Hy beteken so baie vir ons mense. Hy het selfs ons sinagoge hier in Kapernaum vir ons gebou,” het hulle vir Jesus gesê.

6

Jesus het ingestem en saam met hulle gegaan. Toe hulle so ’n entjie van die offisier se huis af was, het hy van sy vriende na Jesus toe gestuur om vir Hom te sê: “Here, moet asseblief nie die moeite doen om verder te loop nie.

7

Ek is nie belangrik genoeg dat U na my huis toe moet kom nie. Daarom het ek dit nie gewaag om na U toe te gaan nie. U kan maar net ’n woord sê, dan is my werker gesond.

8

“U sien, ek is ’n offisier in die leër. Ek weet presies hoe gesag werk. Ek moet heeltyd na my bevelvoerders luister. En my soldate moet weer heeltyd na my luister. As ek vir een sê: ‘Staan op aandag!’ doen hy dit, daar op die plek. En as ek vir ’n ander soldaat sê: ‘Hardloop!’ doen hy dit ook. Dieselfde geld vir my werker. Ek kan maar net vir hom sê: ‘Maak die huis skoon!’ dan doen hy dit. So, sê net een woord. Dit is heeltemal genoeg. U is die Here. As U praat, sal die siekte moet luister!”

9

Jesus was verbaas oor hierdie woorde. “Ongelooflik! Nog nêrens in die hele Israel het Ek iemand met so ’n groot geloof raakgeloop nie,” het Hy vir die skare mense gesê wat saam met Hom gestap het.

10

Terwyl Jesus nog met die mense gestaan en praat het, het die werker skielik gesond geword. Toe die vriende van die offisier by sy huis aankom, was hy al weer vol lewe.

Skyfies: Lukas 7:18 tot 23

Lukas 7 verse 18 tot 23

18

Johannes die Doper het intussen ook gehoor wat Jesus alles doen. Sy volgelinge het hom op hoogte gehou van al Jesus se doen en late.

19

Johannes het toe twee van hulle na die Here toe gestuur om vir Hom te vra: “Is U regtig die Een wat van God af na ons toe gestuur is, of nie? Sê ons asseblief eerlik. Ons wil nie die fout maak om dalk vir die verkeerde een te wag nie.”

20-21

Toe Johannes se volgelinge by Jesus kom, sê hulle: “Johannes die Doper het ons na U toe laat kom. Hy wil weet of U die Een is wat van God af na ons toe gestuur is, of nie. Sê ons asseblief eerlik. Ons wil nie die fout maak om dalk vir die verkeerde een te wag nie.”

Jesus was juis besig om ’n skare mense van allerhande siektes gesond te maak. Hy het mense bevry wat in die mag van bose geeste was en blindes laat sien.

22

Jesus sê toe vir hulle: “Kyk om julle. Kyk na al die wonderwerke wat Ek doen. En luister mooi na wat Ek sê. Gaan vertel dan vir Johannes: mense wat nie kon sien nie, sien nou weer; mense wat glad nie kon loop nie, stap nou weer rond; mense wat eenkant moes bly omdat hulle melaats was, is nou heeltemal gesond; dowes kan weer hoor; mense wat dood was, leef weer, en mense wat niks het nie, hoor nou skielik dat hulle vir God baie spesiaal is.

23

“Gelukkig is elkeen wat nie twyfel of Ek regtig die Een is wat van God af kom nie.”

Psalm 119 vers 140 sê:

140

U Woord is al deur baie mense uitgetoets: dit slaag elke keer!

Daarom het ek u Woord so lief.

Jesus kom met ons voor begin.  Ons lewe kry sin. Ons kry weer lus vir die lewe.  Dis hoe Jesus se nuwe wêreld lyk, dis wat God se koninkryk met ons maak.  Kom ons sing dit saam uit

Sang (Sit)

Gesang 393 strofes 3 en 4

Preek (Sit)

Skyfie: Gekamoefleerde koninkryk

Die Romeinse soldaat praat soos n profeet.

Israel se grootste profeet ooit verloor sy geloof.

“U kan maar net ’n woord sê, dan is my werker gesond. . .  Sê net een woord. Dit is heeltemal genoeg. U is die Here. As U praat, sal die siekte moet luister!”

Dis die Romeinse soldaat wat so sê.  Van die heiden sê Jesus, stomverbaas:

“Ongelooflik! Nog nêrens in die hele Israel het Ek iemand met so ’n groot geloof raakgeloop nie.”

Inderdaad nie. Selfs die groot Joodse profeet se geloof knak.  Johannes die Doper sê:

“Is U regtig die Een wat van God af na ons toe gestuur is, of nie? Sê ons asseblief eerlik. Ons wil nie die fout maak om dalk vir die verkeerde een te wag nie.”

Dis soos kaal naels op n swartbord.

Dit laat my wonder:

  • Wat is dit van die koninkryk van God wat dit so moeilik maak om te snap?
  • Of skort daar iets met hierdie twee ouens, en miskien met ons ook, dat ons hierdie nuwe wêreld van God nie kan verstaan nie?

Kom ons dink vandag soos Johannes en die Romeinse soldaat, en veral na die struikelblokke wat Johannes pootjie.  Want die koninkryk van God gaan n leeftyd vat.

Skyfie: Twee stories: geloof en twyfel

Twee stories: geloof en twyfel

Lukas vertel die twee stories só dat ons nie anders kan as om die twee manne met mekaar te vergelyk nie.

  • Die soldaat skreeu Romeinse imperiale mag, vreemde heidense besetting en -onderdrukking, én hy is n slaafeienaar. Van hom kom, verbysterend, n vaste geloof in Jesus wat met God se gesag sommer siektes hiet en gebiet en God se wil laat geskied.
  • En Johannes die Doper, man van God, profeet – trouens die grootste profeet van alle tye, n koninkryksprofeet – van n wonderwerk gebore, raseg Joods, toegewyd aan God, oortuigd en onverskrokke in sy verkondiging, sodat hy nie skroom om selfs die koning aan te vat nie. Van hom kom die beteuterde vraag wat mens laat wonder hoe Johannes dan heeltemal vergeet het van die stem en die duif toe hy Jesus gedoop het:  wie is jy nou weer, Jesus?

Skyfie: Wat maak jou agtergrond met waarna jy uitsien?

Wat maak jou agtergrond met waarna jy uitsien?

uil-gekamoefleer-2Miskien is wie hulle is, juis die twee manne se probleem.  Dalk maak hulle agtergronde dat hulle met Jesus se koninkryksidee sukkel? Hulle twee se agtergronde verskil hemelsbreed.  Hulle omstandighede is wêrelde uiteen.  Hulle huidige moeilikheid verskil van mekaar. Die oplossings vir hulle twee se probleme gaan verskil. Hulle hoop daarom op verskillende uitkomste.  Hulle verwag verskillende goed.

Hulle kyk verskillend na Jesus en na God se koninkryk, deur die brille van hulle eie lewens en idees. Nes ons ook maak.  Daarom sien hulle, nes ons, ook nie vir God so goed nie.

Die Romein is nie in die Joodse geloof gewortel nie.  Hy is hier op buitelandse militêre diens in opdrag van sy keiser.  Hy is n vreemdeling in Jerusalem.  Snaaks genoeg, hy het die Jode liefgekry.  Hy is goed vir hulle.  Hy tree op in hulle belang.  Hy bevorder selfs hulle godsdiens.  Hý kyk na Jesus en sien iemand wat mense gesondmaak en hulle selfrespek herstel.  Hy sien iemand wat goeie bedoelings het met Jode, nes hy.  Hy verstaan nie die beswaar dat Jesus nie lekker inpas by Joodse idees oor hoe die Messias moet lyk en hoe n Joodse volkstoekoms behoort te verloop nie.  Hy is vir die Jode net goed, en dis wat hy ook by Jesus sien.  Daarom dat hy by Jesus gaan aanklop vir hulp.

Die Jode hou so baie van die Romeinse soldaat dat hulle voel as daar nou iemand is wat n wonderwerk verdien, is dit hierdie Romeinse kaptein.

Johannes die Doper bedoel dit ook nie met Israel sleg nie.  En hy het die God van Israel lief.  Predikantseun en profeet, ken hy die Joodse geloof baie goed.  Hy weet wat Jode nog altyd geglo het, en wat hulle geloof hulle laat hoop.  Johannes is vas oortuig dat hierdie Joodse geloof moet eg wees.  Geloof en gedrag moet saampraat, maar in Israel is die twee haaks.  Daarom: bekeer julle, is wat hy preek.  Versoen wat julle doen met wat julle van God glo.  Maak julle lewe reg, want in God se nuwe wêreld leef mens soos wat God wil hê mense in die hemel sou moes leef.

Maar dalk gaan God verder as wat selfs Johannes kan kop?  Is God se koninkryk so nuut en  anders dat die ou Joodse idees oor hoe die toekoms moes lyk, nie daarby bykom nie?  Is Johannes se probleem nie dalk dat sy geskoolde Joodse geloof hom nie wil toelaat om toe te gee dat hierdie nuwe werklikheid van Israel se God nie meer in terme van die Joodse geloof verklaar kan word nie?  Lyk Jesus nou vir Johannes ook anders as wat sy Joodse Messiashoop toelaat?

Ek dink nie so nie. . . Ek dink hier is iets anders aan die gang.  Johannes is te gemaklik met eksentrieke andersheid dat hy hom sommer sal versies vir iets wat nie presies inpas in voorafgevormde idees nie.

Skyfie: Wat van die vrylating van gevangenes?

Wat van die vrylating van gevangenes?

Onthou julle Jesus se intreepreek in Nasaret, sy manifes uit Jesaja?

18

“Die Gees van die Here is op my. Hy het my aangestel om goeie nuus te bring vir daardie mense op wie almal neersien; van nou af is hulle vir God baie spesiaal.

19

God het my gestuur om vir die gevangenes te sê dat hulle vonnis vir altyd verby is; en om die blindes weer te laat sien, om almal wat verdruk word te kom bevry, en om aan te kondig: ‘God se bonusjaar is hier, sy groot jaar om stukkende mense se lewe heel te maak.’”

Lukas 4 : 18 en 19

En onthou julle Jesus sê toe:

21

“Vandag het al hierdie woorde uit die Bybel waar geword, reg voor julle oë.”

Vrylating van gevangenes is een van die eerste tekens van God se nuwe wêreld. En hier sit hy wat Johannes die Doper is, nou nog in die tronk.  Hy is n gevangene, onregverdig gevonnis.

Dat Johannes in die tronk sit, beteken nie hy weet nie wat buite aangaan nie.  Johannes is goed op hoogte van wat Jesus alles doen.  Sy dissipels kom vertel hom Jesus doen al die goed wat die Messias moet.  Net een ding doen Hy nie:   Hy kom haal nie vir Johannes uit die gevangenis uit nie.

Hoekom nie?  Hoekom sit Johannes die Doper wat oor die koninkryk van God preek en die pad vir God gelykmaak, in die tronk en Jesus doen daar niks aan nie? O, dis waar dat Johannes daar sit oor die Jode se koning Herodus hom laat vang en opsluit het want Johannes het die koning oor sy sonde aangevat. Sy lot is nie Jesus of God se skuld nie, maar Herodes s’n.  Maar dis tog ook God se verklaarde beleid om gevangenes te bevry.

Die tronk en sy geloofstryd laat Johannes sy dissipels stuur om te gaan vra of Jesus regtig die Messias is.  En as Hy is, wanneer kom jy my hier uithaal, Jesus? Of  het Jesus van Johannes vergeet?  Dis n pynlike ding wat hier in Johannes se sy steek:  hoekom is die koninkryk vir almal voordelig, maar by my gaan dit verby?

In sy antwoord aan Johannes, herhaal Jesus daai einste beleidsmanifes van God se koninkryk waaroor Hy by Nasaret gepreek het.  Vir Johannes se volgelinge sê Hy hulle moet vir Johannes gaan vertel wat hulle hier sien gebeur:

Skyfie: Kyk mooi.

“Kyk om julle. Kyk na al die wonderwerke wat Ek doen.

En luister mooi na wat Ek sê. Gaan vertel dan vir Johannes:

mense wat nie kon sien nie, sien nou weer;

mense wat glad nie kon loop nie, stap nou weer rond;

mense wat eenkant moes bly omdat hulle melaats was, is nou heeltemal gesond;

dowes kan weer hoor;

mense wat dood was, leef weer,

en mense wat niks het nie, hoor nou skielik dat hulle vir God baie spesiaal is.

Maar dis alles goed wat Johannes klaar weet.

Of mis julle ook iets?

Kyk mooi:  Jesus laat die vrylating van gevangenes hierdie keer uit. Jesus weet wat Johannes pla en wat hy eintlik vra. En sy antwoord is: Ek kom jou nie haal nie, Johannes.  Jy gaan nie vrykom nie.   Johannes gaan in die tronk omkom, en nie uitkom nie.

Dit sou maklik wees om hier te volstaan en te sê dis net die twee manne se agtergronde wat hulle so anders oor Jesus en oor God se nuwe wêreld laat dink.  Hulle omstandighede maak hulle of gelowig of twyfelend.  Hulle wêreld laat hulle of vir Jesus as die Messias sien, of hulle is vir die koninkryk van God heeltemal blind.  By implikasie is Johannes die Doper dan die blinde een van die twee.  Dis ʼn wrede oordeel om oor Johannes die Doper uit te spreek.

Weerhou jy jou van oordeel, besef jy dis tragies dat juis Johannes die een is wat struikel, en die een is wat verwaarloos word.  Waarom geld die voordele van die koninkryk vir ander mense en net vir my nie?, is wat Johannes met reg wil weet.  Johannes wankel, en ek sou ook.  Kan jy hom verkwalik?

Veroordeel Jesus vir Johannes?  Is hierdie ʼn verskuilde verwyt, ʼn skuldigbevinding van Johannes die Doper dat sy geloof nooit die asem van al sy belydenisse werd was nie?  Kyk hoe maklik glo die heiden!  Hoekom kan Johannes nie?

Ek het bewondering vir die Romein, maar ek voel innig jammer vir Johannes.

Nee, Jesus verwyt Johannes nie oor hy twyfel nie.  Inteendeel. Net na ons Skriflesing, net toe Johannes se dissipels daar weg is, lewer Jesus ʼn huldeblyk aan Johannes.

Skyfie: Wat het julle verwag om te sien?

24

“Wat het julle verwag om te sien toe julle agter Johannes die woestyn in is? Die een of ander kansvatter wat niks beteken nie? Natuurlik nie!

25

Of dalk ’n ryk man wat mooi klere dra? Nee. Julle weet mos dat ryk mense nie in die woestyn bly nie. Hulle sit heeldag in groot, gerieflike huise, omring met alles wat hulle begeer.

26

Ek vra weer ’n keer, wat het julle verwag om te sien? ’n Boodskapper van God? Wel, dan is julle heeltemal reg. Johannes is regtig ’n profeet.

27

Om die waarheid te sê, hy is die heel belangrikste profeet wat nog ooit geleef het. Wat Maleagi geskryf het, is van hom waar:

‘Ek, God, stuur iemand voor jou uit om vir almal te vertel dat jy kom. Hy sal sorg dat die mense van jou weet sodat jy jou werk makliker kan doen.’

28

“Daar was nog nooit in die geskiedenis so ’n belangrike man soos Johannes nie. En tog is almal in God se nuwe wêreld waarvoor hy julle wou voorberei belangriker as hy, selfs die heel onbelangrikste persoon.”

As jy soos ek wil weet wat is dit wat vir Johannes verkeerdloop, moet ons hiervan aflei dat daar met Johannes niks skort nie.  Jesus is trots op hom.  Dis nie Johannes wat die probleem is nie.

Hier is iets anders wat nie rym nie, wat vir Johannes onderkry.  As dit vir Johannes dronkslaan, gaan dit ons ook laat kopkrap.

Nie Johannes nie, die koninkryk van God is die probleem.  God se nuwe wêreld wil nie werk nie. Wel, beslis nie soos wat ons dit sou verwag om te werk nie.  Ons sien nie wat ons verwag om te sien nie.  So nie, sien ons nie raak wat vlak voor ons staan nie.  Die koninkryk is dalk so anders as wat ons verwag, dat ons dit nie herken nie al gebeur dit hier vlak voor ons oë.

Ek vra weer ’n keer, wat het julle verwag om te sien?

Wat verwag ons as ons bid: “Laat u koninkryk kom?”

Wat dink julle het gebeur as Jesus sê die koninkryk van God het gekom?

Sien julle al iets wat naastenby lyk soos God se koninkryk?

Skyfie: Jou voorspoed of jou opdrag?

Wel, hoe lyk God se koninkryk regtig?

Is dit jou voorspoed?

Of is dit jou opdrag?

Opdrag soos in: “Laat u koninkryk kom.  Laat u wil geskied.” Laat u wil hier gebeur, hier met my, hier by my, nes daar in die hemel.

Wie gaan dit doen?  God?  God het klaar sy koninkryk laat kom.  Jesus heers reeds oor ons en oor die ganse skepping.

Heers God ook oor my?  Luister ek na Hom?  Steur ek my aan wat ek hoor?  Doen ek wat ek gehoor het?  Voer ek God se wil uit?  Of sit ek handjies vroom gevou en wag dat God sy koninkryk in my skoot moet laat val, want ek het mos nou daarvoor gebid?

Bid ek dat God self sy wil sal doen, of moet ek? Wel, beide.

Johannes het.  Hy het God se wil gedoen.  Met onderskeiding het hy die pad vir Jesus gelykgemaak.  Die bitter pil wat die arme man se geloof verongeluk, is dat God se wil wel is wat Johannes al’s gedoen het, maar ook meer is as wat ons gedoen kry.  Sy wil gebeur ook met ons en soms is dit nie ooglopend tot ons voordeel nie.

God se koninkryk is

  • Wat God doen
  • Wat ons saam met God gedoen kan kry

Jesus ís God. Maar op die oomblik ook net ʼn man.  En ten spyte van al die wonders wat Jesus doen, durf Hy Johannes nie nou help nie.  Hoekom nie?  Want dit gaan verg dat Hy Herodes aanvat. En dit gaan Hy nie nou doen nie.  Nie nou terwyl die koninkryk nog nie vasstaan nie.  Hy gaan Hom nie nou met politiek kan bemoei nie.  Dit sal net God se koninkryk na ʼn bietjie partybeleid en ʼn gestoei oor menseregte laat lyk.  Pure bevrydingsideologie.  Jesus het ʼn ander opdrag: vestig eers die koninkryk van God.

Dis tragies dan, dat Johannes sy dood in die tronk tegemoetgaan.  As Jesus aan Johannes hulde bring en sê Johannes is groter as enige profeet wat nog ooit geleef het, maar ʼn slagoffer is van sy tyd, maak Jesus van Johannes ʼn tweede Moses: ʼn profeet wat nooit die beloofde land sien nie.

Die koninkryk moet eers kom.  Dis die man Jesus uit Nasaret se opdrag.  Johannes se lot is ʼn gevaarlike versoeking wat die koninkryk kan laat kantel.

Die koninkryk kom. Die koninkryk lyk soos God se wil, nie ons s’n nie.  Daarom moet jy dit soek.  Daarom kyk jy dit mis.

Skyfie: Die koninkryk: gekamoefleer, verskuil

Die koninkryk van God is verskuil, gekamoefleer om nes die omgewing te lyk.  Maar dis daar.

Skyfies: Uil

Amen.

Dankgebed, Voorbedes

Wegsending:

Slotsang (Staan)

Gesang 524 strofes 1, 2 en 3

Seën (Bly staan)

Die seën kom uit Hebreërs 2

5

Jesus wat ons red, gee vir ons ’n nuwe bestaan in ’n nuwe wêreld. Dit is waaroor ons praat. God het egter nie die hemelse wesens baas oor die nuwe wêreld gemaak nie.

7

U het. . . vir die mens die eer gegee wat net konings het.

8

U het alles vir hom gegee om oor te regeer.”

As die Skrif sê dat God alles aan die mens gegee het om oor te regeer, beteken dit álles, sonder enige uitsondering.

Amen.

Respons (Bly staan)

Gesang 390 strofe 4

Insameling van die dankoffers/orrelspel

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.