“. . . Want as iets jou in sy mag het, is jy sy slaaf.”

Met sonde help spartel en spook om los te kom, ook net mooi niks. Want elke skuif wat jy om selfbehoud maak, is net nog meer sonde.  Haat is wat God ons drang om selfbehoud noem.  Want as selfbehoud en eiebelang inskop, kom God en naaste laaste.  Om jouself te wil red, voel so reg, jy het geen aansporing nodig nie.  Jy doen dit sommer vanself. Maar wat jy geneig is om te dink is goed, is net nog ʼn taai spinnedraad.

Die sonde het ons vas.

Dis die “goeie nuus oor God” wat later nie meer soos goeie nuus klink nie: dat God ons in ʼn web van sonde laat vassit.  As ons uit ons sonde nie kan loskom nie, nie kan ophou om alewig vir God en ons naaste te haat nie, dan is sonde baas, en ons sy slaaf.  Maar dis nie die evangelie nie.

2 Petrus 2

1 Johannes 3: 1 en 2

 

5 Februarie 2017, NHKA Kampersrus

In samewerking met ds. Jacques Pieterse, Laer-Suidkus Gemeente

Die diakens se tema vir 2017

Skyfies: Advertensies vooraf

Vooraf

Skyfies: (Spinnerak sonder teks)

Projeksie: die vlieg in die spinnerak

spinnerakHet julle al gesien wat gebeur met ʼn goggatjie wat hom in ʼn spinnerak vasloop?  Eers sit die dingetjie net hier en daar liggies vas, en dit lyk of hy dalk nog daar sal uitkom.  Maar hoe meer hy spartel, raak nog ʼn deel van sy lyfie aan nog ʼn taai spinnedraadjie, en nog een, en nog een, en hoe vaster draai hy homself totdat hy later nie meer kan roer nie en hulpeloos vasgevang daar sit.

Skyfies: (Sodra die video klaar is, weer die spinnerak sonder teks), Want as iets jou in sy mag het…, en Want as iets jou in sy mag het – Diakens 2017

Dit gaan met ons ook só.  Met sonde help spartel en spook om los te kom, ook net mooi niks. Want elke skuif wat jy om selfbehoud maak, is net nog meer sonde.  Haat is wat God ons drang om selfbehoud noem.  Want as selfbehoud en eiebelang inskop, kom God en naaste laaste.  Om jouself te wil red, voel so reg, jy het geen aansporing nodig nie.  Jy doen dit sommer vanself. Maar wat jy geneig is om te dink is goed, is net nog ʼn taai spinnedraad.

Die sonde het ons vas.

Dis die “goeie nuus oor God” wat later nie meer soos goeie nuus klink nie: dat God ons in ʼn web van sonde laat vassit.  As ons uit ons sonde nie kan loskom nie, nie kan ophou om alewig vir God en ons naaste te haat nie, dan is sonde baas, en ons sy slaaf.  Maar dis nie die evangelie nie.

Kom ons sing as ʼn gebed vir mense wat so vasgeval het dat hulle voel daar is nie meer uitkomkans nie,

Sang (Sit)

Gesang 576 strofes 1 en 2

Ons moet aan verslaafdes die boodskap gaan gee dat hulle op die Here kan steun selfs as ondergang dreig.  Hy maak mense vry.

Sang (Sit)

Gesang 575 strofe 1

TOETREDE

Ouderling

Kom ons soek skuiling by die Here in sy erediens.  Kom ons sing staande saam die gebed dat Hy ons sal bevry deur sy trou.  Laat ons mekaar bemoedig.  God is goed.

Toetredelied (Staan)

Psalm 31 strofes 1 en 9

TOETREDE

Predikant

Votum

Maak Ú my gesond, Here, dan sal ek gesond wees!

Bevry Ú my, dan sal ek vry wees!

Dit is vir U wat ek wil loof.

Jeremia 17 vers 14

Seëngroet (Staan)

9        

Ek sal juig in die Here, ek sal jubel oor die redding wat Hy bring.

10      

My hele wese sê: “Here, wie is soos U wat die swakke bevry van dié wat sterker is, die swakke en die arme van dié wat hom beroof?”

Psalm 35

AANBIDDING EN LOF

Ouderling

Sang (Staan)

Kom ons sing tot lof van die Here

Gesang 506 strofe 1, 2 en 3      

Die wil van God

Skyfie: Die wil van God (Sit)

1        

“Israeliete, luister na die voorskrifte en die bepalings wat ek vandag hier in julle teenwoordigheid aankondig. Julle moet dit leer, dit gehoorsaam en daarvolgens lewe.

2        

Die Here ons God het by Horeb ‘n verbond met ons gesluit.

3        

Dit is nie ons voorvaders met wie Hy hierdie verbond gesluit het nie, maar ons, ons almal wat hier is en nou lewe.

4        

Ja, met julle persoonlik het die Here op die berg uit die vuur uit gepraat.

5        

Ek het destyds tussen die Here en julle gestaan om die gebod van die Here aan julle deur te gee, want julle was bang vir die vuur en julle het nie teen die berg uitgeklim nie. “Die Here het gesê:

6        

“ ‘Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het.

7        

Jy mag naas My geen ander gode hê nie.

8        

“ ‘Jy mag nie vir jou ‘n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie.

9        

Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want Ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan My. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van dié wat My haat,

10      

maar Ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van dié wat My liefhet en my gebooie gehoorsaam.

11      

“ ‘Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal dié een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie.

12      

“ ‘Jy moet die sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het.

13      

Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet,

14      

maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy.

15      

Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte ‘n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die sabbatdag te onderhou.

16      

“ ‘Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy ‘n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee.

17      

“ ‘Jy mag nie moord pleeg nie.

18      

“ ‘Jy mag nie egbreuk pleeg nie.

19      

“ ‘Jy mag nie steel nie.

20      

“ ‘Jy mag nie vals teen ‘n ander getuig nie.

21      

“ ‘Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie.’

Deuteronomium 5

Skuldbelydenis (Bly sit)

 

Skyfie: Skuldbelydenis (Sit)

Ons bly sit en bely dat ons geneig is om te wil terugkeer na die plek van slawerny toe.  Want ons was al baiekeer aan sonde verslaaf. In Titus 3 staan daar:

3        

Vroeër was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en singenot; ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring; ons was haatlik en het mekaar gehaat.

Genadeverkondiging (Bly sit)

 

Skyfie: Genadeverkondiging (Sit)

4        

Maar toe het die goedheid van God ons Verlosser en sy liefde vir die mens verskyn.

5        

Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het Hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee.

6        

God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons Verlosser.

7        

So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag.

Kom ons staan op en bely ons geloof in die enigste God wat ons van alle magte en kragte bevry en wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie.

Skyfie: Geloofsbelydenis (Staan)

Geloofsbelydenis (Staan op)

Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge;

en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye;

God uit God, Lig uit Lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader;

deur wie alle dinge ontstaan het;

wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gely het en begrawe is;

en op die derde dag opgestaan het volgens die Skrifte;

wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader;

wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het; wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie;

en in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete.

Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels.

Ons bely een doop tot vergifnis van sondes;

ons verwag die opstanding van die ontslapenes, en die lewe van die toekomstige eeu.

Kom ons loof ons God, ons Vader.  Ons mag Hom nou in Christus nader.  Ons manne kan na die lied bly staan vir die gebed.

Sang (Bly staan)

Gesang 186 strofe 1

AANBIDDING EN LOF

Predikant

Gebed (Mans staan)

VERKONDIGING

Predikant

Skriflesing (Sit)

Ons Skriflesing is kort grepe uit 2 Petrus 2

9        

Die Here weet dus om dié wat Hom dien, uit beproewing te red, maar om die goddeloses te straf en vir die oordeelsdag gevange te hou.

10      

Veral húlle sal gestraf word wat toegee aan hulle wellustige vleeslike begeertes en wat die gesag van die Here verag. . .

14      

Hulle oë is die ene wellus, en aan sonde kry hulle net nie genoeg nie. Hulle verlei onstandvastige mense en is bedrewe geldwolwe, die vervloektes!

15      

Hulle het die reguit pad verlaat en verdwaal geraak. . .

17      

Hierdie mense is droë fonteine, miswolke wat deur ‘n stormwind voortgejaag word. Vir hulle word in die diepste duisternis plek gehou.

18      

Hulle is aanmatigend en sê sinlose dinge. Met wellus en losbandigheid verlei hulle die mense wat pas vrygekom het uit die kring van dié wat op dwaalweë verkeer.

19      

Hulle belowe vryheid aan hierdie mense, al is hulle self slawe van die verderf; want as iets jou in sy mag het, is jy sy slaaf.

1 Johannes 3: 1 en 2

1        

Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat dit Hom nie ken nie.

2        

Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos Hy sal wees. Ons sal Hom sien soos Hy werklik is.

Broers en Susters, saam met Romeine 6 vers 18 sê ons ook oor die Woord wat ons pas gelees het:

Ons dank God dat julle van die sonde vrygemaak is en slawe van God geword het wat sy wil doen.

Sang (Sit)

Gesang 258 strofes 1 en 2

Preek (Sit)

Skyfie: Want as iets jou in sy mag het. . . Diakens 2017

 

Daar is baie dinge wat ons in ʼn greep het, en ons van God af weghou. Sulke dinge verslaaf ons, en laai swaar vragte op ons gemoed.

Die Hervormde Kerk se diakens het in 2017 “Verslawing” as werkstema.

Hoor jy “verslawing”, wonder jy dadelik waar is die alkoholiste en die dwelmslawe vandag?  Jammer hulle is alweer nie hier nie.

Maar ons is almal verslaaf, en aan meer as net drank en dwelms.  Verslawing gebeur nie net met ander mense nie.

Skyfie: Want as iets jou in sy mag het. . . 2 Petrus 2 vers 19

 

2 Petrus 2:19 gaan soveel verder as net die sondige verslawings waarvan ons ander mense graag verdink, en so gretig in mekaar veroordeel.  Almal van ons hier, het iets om van vry te kom.  Ons is almal mense in die mag van sonde.  Jy weet dit dalk net nie, want sonde is slinks.    Jy dink waaraan jy verslaaf is, is iets goeds.  Maar verslawing self is sonde, en nie die ding waaraan jy verslaaf is nie.   Want vir solank jy ʼn slaaf is, sal jy nooit die vryheid wat God gee, ken nie.

Petrus sê “ … want as iets jou in sy mag het, is jy sy slaaf.”

Sonde is verslawend.  Verslawing maak jou dood.

Ons is slawe van goeie goed soos werk en waardes en godsdiens en geld, van eet en drink en seks en gesondheid, higiëne en netheid.  Obsessie is verslawing. Ons raak maklik verslaaf aan medisyne, menings en mense, aan  slimfone, facebook en die internet.

Maar ons is ook slawe van slegte goed soos jaloesie, skinder, woede, en  pornografie, rook, dwelms en alkohol en trouens enigiets anders wat op jou  ʼn houvas het.  Ek het iemand geken wat aan kaaskrulle verslaaf was!  Wat obsessief was oor ʼn weggesteekte voorraad in die klerekas en in die parkeerterrein voor Spar eers ʼn pak opgeëet het uit vrees om dit met iemand anders te moet deel.    Dis snaaks, maar dis ook tragies. Dit sê alles van hoe maklik dit is vir iets om jou baas te word.

Maar Jesus is dié Here en sy las is lig, en sy juk altyd sag. Hy het alle verslawing, en die dood en die hel wat dit aanbring, alles oorwin.

 

Kom ons neem vandag ‘n bietjie inventaris van die goed waaraan ons verslaaf is, hoe hulle dit met ons regkry en hoe God ons laat vrykom.

 

ʼn Goeie plek om te begin is jou gewoontes. Hoe lyk hulle?

 

Skyfie: Hoe lyk jou gewoontes?

 

Jy is aan hulle almal al so gewoond dat jy hulle skaars agterkom.  Daar kom die naam vandaan: jy’s gewoond aan jou gewoontes.  Maar party van hulle is meer as net jou gewoontes; dis eerder ʼn geval van jy is hulle s’n.  Hulle het jou in hulle mag.  Dis die gewoontes wat jy aanhou doen, selfs al doen hulle skade aan jou liggaam en verstand, aan jou emosionele en geestesgesondheid, jou werk en jou menseverhoudings, en aan jou geloof. Of jy kry jouself iets doen wat jy wens jy nie wil doen nie, maar jy doen dit in elk geval.

 

Dis die goed wat, nes daai goggatjie in die spinnerak, jy verbete baklei om van vry te kom, net om algaande al vaster vas te sit.

 

Paulus verstaan dit.  Hy was daar.  Hy sê in Romeine 7:15

Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juis dit doen ek.”

 

Paulus het met die allerbeste bedoelings probeer walgooi, hy het sulke goeie voornemens gehad, en telkens weer en weer geswig.  Goeie mense, die bestes onder ons, is in die greep van sulke gewoontes. Om dit te ontken, help nie as jy daarvan wil vrykom nie. Ontkenning is nie hoe jy so ʼn gewoonte se rug breek nie.

 

Begin hier: Gee die gewoontes wat jy wil uitroei ʼn naam, sodat jy presies weet wat jy die stryd aansê.

 

In ʼn opname wat ʼn Christelike tydskrif onder lesers gemaak het, het die lesers verklaar dat hul grootste geestelike uitdagings kom van:

 

Skyfie: Grootste geestelike uitdagings

 1. Besittings (Materialisme)
  2. Trots (Hoe jy vir ander mense lyk)
  3. Selfgesentreerdheid (Jou eie belang)
  4. Luiheid (Of sommer net traagheid)
  5. Kwaad/Bitterheid (Langtermyn woede, wrokke)
  6. Seks
  7. Jaloesie (Om iemand anders nie n lewe te gun nie)
  8. Skinder (Kwaadpratery)
  9. Leuens (Wittes en sommer blatante liegstories)

Al die ouens het gesê dat versoekings groter was wanneer hulle weerstand laag was. Dis toe hulle fisies moeg was, en tyd met God afgeskeep het.

 

Dis goed waaraan jy iets kan doen: moegheid en tyd met God.  Doen jy niks daaraan nie, gee jy hierdie versoekings vatkans.

 

Onthou:  Jy is net so kwesbaar soos dronkies en junkies, by tye meer as ander. Weet maar by voorbaat jy is vatbaar vir versoeking.  En soms meer as ander tye.

 

Maar daar is ook ʼn ander rede waarom ons swig:  Ons reken op onsself, pleks van om op God ingestel te wees. Dis presies wat jy gedoen het toe jy ter verdediging moes sê dat jy te enigertyd kan ophou.

 

Skyfie: Waar kom die gewoonte aan sy mag?  Dis ʼn stadige binding.

 

Waar kom die gewoonte aan sy mag?

 

Wel, van jou af.

 

Maar jy weet dit nie.  Hy vat sy tyd.  Gewoontes is geduldig.  Gewoonlik besef jy nie eers dat ʼn gewoonte gevorm het nie. Maar ʼn baie goeie aanduiding dat jy met een te doen het, is dat jy al moes sê jy kan enige tyd ophou.  Nes daai goggatjie in die spinnerak wat lossies vas is, en geen rede het vir paniek nie, maar met elke beweging wat hy herhaal, ʼn bietjie vaster vassit, is jy nog houtgerus teen die tyd dat jou gewoonte jou in sy greep het.

 

Jy kom eers nie agter hoe sterk jou gewoonte se houvas op jou is nie.  Gewoontes se fyn spinnedraadjies vleg, soos die drade in ʼn kabel. Jy vleg een dag op ʼn slag net een draadjie by.  Jy werk elke dag net met vandag se draadjie, te klein om jou te laat kommer.  Maar elke nuwe draadjie maak die kabel sterker. En na ʼn hele klomp draadjies saamgevleg is, ontdek jy dat ʼn taai kabel gevorm het.

 

Gewoontes word boeie.  Elke dag doen jy iets op dieselfde patroon, en wat jy elke dag wou doen, word wat jy nou elke dag moet doen, al wil jy nie meer nie.

 

Hierin sit ʼn paradoks:  Ons doen dit opsetlik, selfs al wil ons nie.

 

Skyfie: Waar kom gewoonte aan sy mag?  Dit breek jou wilskrag. Jou weerstand faal.

 

Dit bind jou nie net stadig nie,  dit breek jou wilskrag; jou weerstand faal.

 

Gewoontes sal jou wilskrag breek. Daar kom ʼn punt wanneer die gewoonte met jou begin armdruk, kragte meet.  En as jy daai eerste keer die gewoonte sy sin gegee het, sy gang laat gaan en jou laat wen het, is dit neusie verby. Jy het hom nou eenmaal toegelaat om jou te beheer, jy is nou “in sy mag.” Want nou het jy jou eerste eerstehandse ondervinding daarvan dat jou gewoonte sterker is as jy.

 

Daar gaan ʼn tyd kom dat jy nie eers meer gaan probeer om die gewoonte die stryd aan te sê nie.  Jy gaan begin glo jy kan nie meer wen nie. Jy gee op. Hoekom nog probeer om my te verset?  Verset is ʼn onaangename gewroeg wat tog net weer op mislukking sal uitloop. Ek weet mos nou hoe hard ek ookal veg, ek doen dit in elk geval weer. Ek slaan nou sommer die stryd oor, en gee doodgewoon dadelik  toe.

 

Die gewoonte sal jou wil om te veg breek.

 

Soos ‘n makgemaakte voël in ‘n hok: Al staan die deur oop, hy wil naderhand nie meer wegvlieg nie. Te gewoond aan die toe hok, is hy nou te bang om by die oop deur uit te gaan.

 

Die verskil met ons mense is:  jy het jou eie hok gebou.  Jy het jou baas aangestel, vir jou jou eie godjie geskep.  By implikasie: as daar iemand is wat hierdie afgod die trekpas kan gee, is dit jy.  Maar ons mense laat toe dat ons oorheers word deur iets wat in werklikheid nie die krag het om ons te beheer nie.

 

Jou kop is jou god.

 

Maar moenie dat enigiemand jou wysmaak dis maklik om van jou kop ontslae te raak nie.

 

Sê jy jou afgod die stryd aan, kom daar oorlog in jou kop.  Afgode gee nie hulle mag maklik weg nie. Jy gaan ʼn god nodig hê om ʼn god die stryd aan te sê.

 

Skyfie:  Galasiërs 5 : 1

 

Paulus skryf in Galasiërs 5:1,

“Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees.

Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder ʼn slawejuk laat indwing nie.”

 

Kom ons los vir eers die tweede sin in daai vers, want dit kan jou laat voel dis alweer jy wat misluk.

 

Sien net eers raak: Christus het ons vrygemaak.  Regtig en werklik vry.  Van alles en van almal.  Van elke moontlike sonde of mag of boosheid.  En kyk mooi: daai sin is in die verlede tyd geskryf.  Dit is kláár gedoen.

 

Hierdie ding wat jou in sy greep het, gee ten alle koste voor dat dit nog nie gebeur het nie en dat jy ook nie moet hoop dat jy ooit gaan vrykom nie.  Wel, dis regtig net voorgee: die doodskoot is klaar toegedien.  Maar daai “ten alle koste” waarmee hy gaan maak asof hy nog jou baas is, moet jy nie onderskat nie. Dis in jou afgod se belang dat jy moet voel daar is nie meer salf aan jou te smeer nie, en vryheid is nie ʼn opsie nie.  Jy stry nou teen die satan in jou siel. Sterkte daarmee!

 

Maar jy moet vir God hoor:  Hy sê jy is klaar vrygemaak, en jy gaan daarom werklik vry wees.  Jesus Christus het dit gedoen, nie jy nie.

 

Maar nou kom die tweede sin van daai vers.  En dis die moeilike deel:  Staan jy nou net vas.  Moet jou nie in ʼn slawejuk laat indwing nie.  Hoe op aarde doen mens dit?

 

Herken die skade wat hierdie gewoontes al aangerig het, in jou lewe of in ander s’n:

 • Hoe lyk jou huwelik? Gaan julle saam die jaar uitsien?
 • Hoe gaan dit met jou kinders? Wanneer laas het jy hulle gesien?
 • Hoeveel waarskuwings het jy by die werk al agter die blad?
 • Hoeveel vriende het jy oor? Wie is hulle?
 • En as jou geheim nog nie uitgekom het nie: hoe bang is jy vir die dag as dit gebeur?
 • Wat kon jy nie al met al hierdie energie en breinkrag vermag het as jy nie teen jou gewoontes moes oorlog maak nie?
 • Hoe voel jou gesondheid? Wat sê die dokter?

 

Hoor die evangelie:  Jy kan al hierdie goed omdraai.  Jy kan hieruit kom.  Jy is klaar vry.  Kom word nou wat jy reeds is.  God gaan jou help. Dis sonder enige  verwyt dat God in 1 Korintiërs 10:13 sê

 

“Geen versoeking wat meer is as wat ʼn mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. . .”

 

As God nie sal toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie, hoekom sit jy hier vas?  Is dit God se manier om sy hande aan my te was?  Is dit sy beskuldigende vinger wat sê: Dis net jou eie skuld, sodat ek net nog magteloser moet voel nie?  Hoe weet ek Hy hou dit nie teen my nie?  Want Hy sê in dieselfde asem

“. . . As die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan”.

 

As die mag wat jou oorgevat het, jou kragte oorskry – dis hoe dit voel, ek weet – sal God uitkoms gee.  So sê die Here.

Maar daar is eers ʼn harde les te leer.  Die uitkoms wat God gaan gee, sal nie lyk of voel soos ʼn wonderwerk nie.  Die uitkoms wat God gee, is nie eensklaps nie.  Jy gaan swaarkry.  Jy gaan baie swaarkry.  Dit gaan vir jou voel jy’s op jou eie.  En dan, stadigaan, gaan dit voel of jy dit self regkry. Jy gaan voel jy gaan self hierdie ding wen.

Hoekom moet dit so werk?  Dis te moeilik!

Die wete van jou eie oorwinning, gaan jou staande hou as hierdie eerste veldslag van die oorlog eers verby is.  Jy gaan hierdie ondervinding nodigkry.  Want die stryd gaan nie hier eindig nie: jy gaan vir ewig moet weerstand bied teen verslawing.  Daarom is dit goed om te beleef en te onthou: jy kan dit self doen. Jy het al.  Want God was toe en is nou nog by jou.

Met verslawing, sê die wat weet, is daar ʼn oorlogstrategie, ʼn resep.

Stap 1 is: erken jy het ʼn probleem.

1 Johannes 1:9 sê

Maar as ons ons sondes bely-Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.”

Stap 2: Maak op God staat.  Jy hoef die ding nie alleen te pak nie.

 

Jesaja 41:10 sê God is by jou, en Hy is jou bondgenoot as dit by oorlogmaak teen sonde kom:

Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou.”

Filippense 4:13 sê as jy die sonde in jou visier het, gaan jy wen.

Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.”

 

Stap 3: Begin daai slegte gewoontes met goeies vervang.

 

In Kolossense 3 moedig Paulus ons aan: gooi weg die ou sondige mens en sy gewoontes; leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van die Skepper.

 

Stap 4: Kry hulp. Kry ondersteuning van mekaar.

 

God se Woord sê in Jakobus 5:16,

Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van ʼn gelowige het ʼn kragtige uitwerking.”

 

Hoekom moet ons ander mense betrek en ons foute aan mekaar bely? Kan ek nie maar net by God bely en gesond word nie?  Wat het ander mense daarmee te doen?

 

Jy moet besef jou sonde het jou mense verniel en vervreem.  Jou verhoudings het skade.  Ons lieg en mislei mekaar. Oor skaamte dalk.  Ons gee voor dat ons alles onder beheer het. Maar ons het nie.  Ons bedrieg mekaar alweer.  Skaamte laat jou twyfel of ander jou glo. As hulle die waarheid oor my moet weet, sal hulle my nie liefhê nie.

 

Die Here sê dat wanneer jy die mense wat jy seergemaak het, help herstel, jy begin gesondword.

 

Stap 5: Vat nou een dag op ʼn slag
Matteus. 6:11

“Gee ons VANDAG ons daaglikse.”

 

Hoekom? Want God wil jou genoeg krag gee vir vandag, soos manna in die woestyn vir net een dag gehou het.  Net dat jy vandag nuut kan lewe, nie vir ʼn week, ʼn maand of die res van jou lewe nie. Hy wil dit een dag op ʼn slag vat.  Vertrou Hom. Dank God vir elke kleinste oorwinninkie.  Hanteer een nederlaag op ʼn slag.

 

Stadig, geduldig, een draadjie op ʼn slag ontrafel jy die kabel en breek jy sy greep.
Stap 6.  Vergewe jouself.  God het alreeds, al het niemand anders nie. Maar jy mag maar.  Die Here sê so.

 

Wat jy verkeerd doen kan nie meer verdoemend teen jou tel nie, jou naam, sê Openbaring 21, staan nou opgeteken in die Boek van die Lewe. Jy is nou Kind van God, weergebore, nuutgemaak, vry van vrees, en in jou bly die Gees van die Waarheid. En dit is nou Jy!  Jy mag hoop dat, omdat jy in God woon, jy kan ophou sondig. Jy kan vrykom uit hierdie slawerny.

 

In God se boeke staan nie skuld opgeteken nie.  Daar is net ‘n kwitansie ingeplak met die woorde daarop:   Dit is volbring.  Jy is vrygekoop.  Hierdie rekening is ten volle vereffen deur my Seun. Vir elkeen, vir al my kinders in hierdie plek: Kom wees weer verwonderd soos oor ‘n nuwe ding, en wees bly omdat jy mag. Vier  fees oor die vergiffenis en verlossing van die verlawing wat sonde is. Als is klaar betaal.

Amen.

Dankgebed, Voorbedes

Wegsending:

Slotsang (Staan)

Gesang 505 strofes 1, 2 en 3

Seën (Bly staan)

II Samuel 22

17      

Van bo af het Hy sy hand uitgestrek en my gegryp, my uit geweldige waters uitgelig.

18      

Hy het my gered van my vyand wat sterk was, van my haters toe hulle vir my te magtig was.

19      

Die dag toe hulle my aangeval het, was my ondergang naby, maar die Here het my daarvan bewaar.

20      

Hy het my in vryheid laat uitgaan, my gered omdat Hy my liefhet.

Respons (Bly staan)

Gesang 505 strofe 4

Insameling van die dankoffers/orrelspel

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.