Luther hervorm die erediens

Gesprekke oor die orde van die erediens hou met twee goed rekening.

  • Aan die een kant moet ons weet hoe die leer in verband staan met wat in die erediens gebeur.
  • Aan die ander kant moet ons ook oplet na die boodskap wat die liturgie self oordra. Hoe die elemente van die erediens met mekaar verbandhou, en hoe en waar ou tekste en nuwe formulerings in die erediens gebruik word, het alles vir lidmate betekenis.

Liturgie gaan dus oor hoe die erediens lyk, maar ook oor wat elke bousteen van die erediens afsonderlik en die erediens as geheel, beteken.

 

Justinus die Martelaar (100 – 165 n.C.) sorg vir ʼn juweeltjie met sy vertelling van wat gelowiges in die jaar 150 in Rome gedoen het om die Sondag te vier.

 

Hy skryf dat, op Sondae, almal wat in Rome of in die omliggende platteland woon, bymekaarkom.  Die erediens begin met Skriflesing. Die een wat leiding neem, preek daaruit en spoor die gemeente aan om wat hulle gehoor het, te gaan uitleef.  Dan staan die gemeente hande omhoog en bid vir hulleself en vir almal orals.  Saam sê hulle “Amen,” en dan groet die lidmate mekaar met soene.

Daarna vier almal die Nagmaal. Die gemeente bring dankoffers na die voorganger toe, onder andere brood, en wyn wat met water gemeng is. Die voorganger neem die gawes in ontvangs en loof God die Vader, Seun en Heilige Gees in ʼn dankgebed. Die gemeente antwoord met “Amen”, en die diakens deel die gawes uit.

 

Teen die Hervorming, lyk die erediens baie anders as in Rome in die jaar 150.

  • Die ampsdraers is koninklik, verhewe.
  • Die gemeente is doodstil. Net die priesters praat en net die koor sing.
  • Van wat gesê word, kon die lidmate niks verstaan nie. Latyn was kerktaal, al kon niemand in die gemeente meer die taal praat nie.
  • Die gebede was nie meer die gemeente s’n nie. Die priesters het formuliergebede onhoorbaar afgerammel.
  • Daar is bitter min met Skrifuitleg gepreek.
  • Lidmate was meestal net toeskouers by elke Sondag se Nagmaal (of misoffer) en die priesters het die tekens van brood en wyn namens die gemeente gebruik, want lidmate sou glo die sakramentstekens nie met die nodige ontsag kon gebruik nie, of dit moontlik stort.  Gegewe dat die brood en wyn die werklike liggaam van Jesus Christus sou wees, was storting daarvan ʼn erge vergryp.  As die brood wel by die lidmate uitgekom het, het die priester dit in die lidmaat se mond gesit.

 

Dis teen hierdie verwronge erediens dat die Hervormers die stryd opneem.

Maar daar was nie onder die Hervormers eenstemmigheid oor presies hoe die erediens moes lyk nie. Die slagspreuk van die Hervorming het bepaal hoe die Hervormers oor die erediens gedink het:

 

Net die Skrif. Net Christus. Net genade. Net geloof.

 

Die Hervormers sou die Bybel fynkam, en by die vroeë kerk gaan kers opsteek vir leiding oor erediens. Die Hervormers kom agter dat die erediens eers twee dele gehad het:

  • die Woordbediening en
  • die Sakramentsviering.

Vir die Hervormers was die Woord- en sakramentsbediening ook ewe belangrik. By Rome was die Woord deesdae net ʼn aanloop tot die sakrament.  En lidmate moes weer voluit kon deelneem aan alles wat in die erediens gebeur.  Tans was dit bloot ʼn vertoning, en die gemeente daarvan toeskouers.

 

Die Hervorming lewer toe wyd uiteenlopende idees op oor hoe die Hervormde erediens kon lyk.  Martin Luther was meer behoudend van die status quo, terwyl Ulrich Zwingli ʼn geheelenal anderse liturgie voorgestaan het.  In Strassburg het Bucer ʼn middeweg probeer vind en sy idees het vir Johannes Calvyn beïnvloed.  Calvyn se ordes het wyd inslag gevind.

 

Luther en die liturgie van die Wittenberg Hervorming

 

Terwyl Luther in  die Wartburg Kasteel geskuil het, het Andreas Bodenstein von Karlstadt (1486–1541) een Oukersaand in Wittenberg die mis én nagmaal in Duits bedien, weggedoen met die seremoniële togas en afgeskop met ʼn veldtog teen Roomse gebruike.  Die sakrament van die skuldbelydenis, die eis om voor die mis boete te doen, laat hy uit.  Maar Karlstadt gaan, vir Luther se gevoel, te ver.

 

Met sy terugkeer uit Wartburg, preek Luther toe agt preke op agt agtereenvolgende dae om die orde te herstel.  Want Luther het bly glo dat die bestaande erediens uit die Bybel kom, en met die vroeë kerk ooreenstem.  Nie die erediens moes vervang word met iets nuuts  nie, maar die inhoud daarvan moes hervorm word.

 

Luther begin by die idee dat Christelike aanbidding bestaan uit God se Woord en ons gebede.

 

Luther was gesteld op hoe geloof, en daarom ook liturgie, die gelowiges raak.

 

Omdat die Woordverkondiging in die Roomse erediens geminag en verdraai is, besluit Luther dat geen erediens meer sonder prediking sou wees nie. Prediking is uitleg van die Skrif, nie die Apokriewe, en is ook nie legendes oor heiliges nie.  Twee eredienste is elke Sondag gehou, en telkens bedoel vir die hele gemeente, en nie net vir klein uitgesoekte groepies wat privaat bedien wou word nie.  Hy was nie voorskriftelik oor watter Skrifgedeeltes gepreek moes word nie.

 

Nagmaal sou weekliks in Sondae se eredienste gevier word.  Die daaglikse mis, weer eens dikwels gemik op geslote kleingroepies, is afgelas: die Woorddiens aan almal is veel belangriker.

 

Vir Luther is die Nagmaal ʼn genadegawe van God aan die hele gemeente, en nie ʼn offer van die gemeente aan God nie.  Almal sou ten volle deelneem, en lidmate wat Nagmaal gebruik, sou dit voor in die kerk doen, sodat almal kon sien.  Almal in die erediens moes die evangelieverkondiging kon verstaan. Daarom dat die Nagmaalsformulier in Latyn of Duits kon wees, afhangende van wie en waar die gemeente was.

 

Lidmate sou voortaan beide die brood en die wyn as sakramentstekens kon ontvang.  Die brood kon hulle met die hand vat.  Luther wou nog nie beide die brood en die wyn afdwing nie, want gelowiges was nie daaraan gewoond en dalk ook nog nie daarvoor gereed nie.

 

luther_im_kreise_seiner_familie_musizierendLuther vra musikante om nuwe geestelike liedere vir gebruik in die erediens te komponeer, en self komponeer hy etlike van die gesange in ons Liedboek: 27 (46, 476, 477), 28 (64, 252, 558), 69 (80, 267), 104 (336, 360, 405), 322 en 430.   Ons sing dus nou nog liedere in ons erediens wat klink nes Luther hulle destyds geskryf het.  Luther het geglo dat die hele gemeente aan die samesang in die erediens moes kon deelneem.

 

Luther skryf vir die doopformulier die gebed wat die Noagvloed en die Farao se ondergang in die Rooisee onthou as voortekens van die doop.

 

Martin Luther het geglo dat Maria eervol herdenk moes word, maar beslis nie aanbid kon word nie. Hy het die eerste helfte van die Heil Maria-gebed in die Hervormde erediens ingesluit.

 

Luther wou gestalte gee aan die Hervormde teologie daar waar dit saakmaak:  waar die gemeente vir God in die erediens ontmoet. Hy kom nie  met nuwighede nie, maar keer terug na die verwaarloosde gebruike en beginsels van die vroeë Christelike kerk, met die Bybel as grondslag.

 

Aanbidding in die erediens word opnuut verstaan as ʼn ontmoeting van God met sy gemeente.  In die ontmoeting tree beide God en ons op: God praat, ons antwoord.  God doen, ons reageer.  Ons almal neem deel.

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.