Gemeente in poging tot moord!

In Lukas, is die preek in Nasaret Jesus se eerste.  Dis sy intreepreek, Jesus se manifes.  Hier verklaar Jesus waaroor Hy dit het: die genadejaar van God.  Hy sê, nes God wat iets sê en dit gebeur, die Bybel gaan vandag in vervulling.  Die koninkryk van God het gekom.

Lukas 4 verse 16 tot 30

29 Januarie 2017, NHKA Kampersrus

Epifanie

Skyfies: Gemeente in poging tot moord! en advertensies

TOETREDE EN AANROEPING

Skyfie: Wat preek Jesus?  Epifanie

PREDIKANT

In Lukas, is die preek in Nasaret Jesus se eerste.  Dis sy intreepreek, Jesus se manifes.  Hier verklaar Jesus waaroor Hy dit het: die genadejaar van God.  Hy sê, nes God wat iets sê en dit gebeur, die Bybel gaan vandag in vervulling.  Die koninkryk van God het gekom.

Liedere

Kom ons sing daarvan dat God ons Koning is en dat dit ons rustig maak dat God orals heerskappy voer.

Sang (Sit)

Gesang 580 strofes 1,2,3 en 4

Skyfie: Wat preek Jesus?  Epifanie

Wanneer die magtigste heerser van almal die bewind oorneem, is daar by Hom geen verwyt of moedswilligheid jeens hulle wat Hom tot nou toe nog nie gesteun het nie.  Hy tart nie sy teenstanders nie.  Hy kyf en kibbel nie oor beuselagtighede nie.  Hy dreig nie, Hy verdruk nie, Hy verwerp nie, Hy verjaag en vervreem niemand nie.  Hy bou nie mure nie, Hy breek hulle af.  Hy kondig juis vir hulle genade aan.  Vir armes, gevangenes, blindes en verdruktes, het Hy deernis. Vreemd nè, dat Hy nie so gewild is soos ander magtige mense nie?  God se koninkryk is van genade aanmekaargesit.  En dit beteken nie dis lendelam nie.  Alles behalwe.

Sang (Sit)

Gesang 190 strofe 1 en 2, en Gesang 191 strofe 1 (die twee liedere het dieselfde melodie)

Skyfie: Gemeente in poging tot moord!

TOETREDE EN AANROEPING

OUDERLING

Toetredelied

Kom ons nader God met vrymoedigheid in ons erediens met

Sang (Staan)

Gesang 428 strofes 2 en 4.

TOETREDE EN AANROEPING

PREDIKANT

Skyfie: Gemeente in poging tot moord!

Votum (Staan)

Lukas 4

Hoor die woorde van God die Seun wat nou, hier, uit ons en met louter genade ʼn gemeente en ʼn erediens skep:

18      

“Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het My gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur,

19      

om die genadejaar van die Here aan te kondig.”

Seën (Staan)

Lukas 11

Die koninkryk van God [het] inderdaad tot by julle gekom.

LOF EN AANBIDDING

OUDERLING

Lofsang

Kom ons laat ook van ons kant af die lied hoor waarop die hele skepping “Amen” in ʼn koor.  Kom ons prys die Hemelvors op sy verhewe troon met

Sang (Staan)

Gesang 202 strofes 1,2 en 3

Skyfie: Die wil van God.  Sit.  Laat ons ons dan beywer. . .

Die Wil van God (Sit)

In God se koninkryk geskied die wil van God.  Uit die Bybel kom ons agter wat die wil van God is, en of ons God se wil uitgevoer het.  Kom ons luister na wat Paulus in Romeine skryf oor hoe ʼn lewe in God se koninkryk behoort te lyk.

Romeine 14

17      

Die koninkryk van God is nie ‘n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde, wat die Heilige Gees ons gee.

18      

Wie op hierdie manier vir Christus dien, geniet die guns van God en die agting van die mense.

19      

Laat ons ons dan beywer vir die dinge wat die onderlinge vrede en opbou bevorder.

Skyfie: Skulderkenning.  Sit.  Almal het afgedwaal. . .

Skuldbelydenis (Sit)

Daar is onder ons min vrede en min tekens van opbou.  Ons dien Christus nie met gehoorsaamheid nie.  Ons staan skuldig teenoor God en medemens.  Ons kan nie reken op die guns van God en die agting van mense nie.  In Romeine 3 staan daar oor ons geskryf:

10      

“Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie,

11      

daar is nie een wat verstandig is nie; daar is nie een wat na die wil van God vra nie.

12      

“Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie.”

Skyfie: Daar’s genade! Sit.  Dit is ʼn gawe van God. . .

Genadeverkondiging (Sit)

Maar ons sou ook nie die moed kon bymekaarskraap om voor God ons skuld te kom bely as ons nie geweet het dat sy heerskappy met genade werk nie.  Ons leef in die genadejaar van die Here.  Hoor wat sê Efesiërs 2 vers 8:

8

Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof.  Hierdie redding kom nie uit julself nie; dit is ʼn gawe van God.

Skyfie: Geloofsbelydenis. Staan.

Geloofsbelydenis (Staan)

Kom ons staan op en bely ons geloof soos volg:

 • Ek glo in GOD die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.
 • en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
 • wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;
 • wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
 • wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
 • wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van GOD, die almagtige Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel,
 • dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.
 • Ek glo in die Heilige Gees.
 • Ek glo aan ʼn heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges;
 • die vergewing van sondes;
 • die opstanding van die vlees en
 • ʼn ewige lewe.

AMEN

Kom ons loof die God wat oor ons regeer en alles in die skepping beheer. Kom ons sing

Sang (Staan)

Gesang 472 strofes 1,2 en 3      

Skyfie: Gemeente in poging tot moord! Lukas 4. . . Sit.

VERKONDIGING

PREDIKANT

Skriflesing (Sit)

Lukas 4 verse 16 tot 30

(Nuwe Testament, bladsy 83 van die 1983-vertaling in Afrikaans)

Skyfies: Lukas 4. . . Sit.

 

16      

Hy het ook in Nasaret gekom, waar Hy grootgeword het, en soos sy gewoonte was, het Hy op die sabbatdag na die sinagoge toe gegaan. Toe Hy opstaan om uit die Skrif voor te lees,

 

17      

is die boek van die profeet Jesaja vir Hom aangegee, en Hy het dit oopgemaak en die plek gekry waar geskrywe staan:

 

jesaja-manuskrip18      

“Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het My gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur,

 

19      

om die genadejaar van die Here aan te kondig.”

 

 Vgl. Jes. 61:1-2; 58:6.

 

20      

Nadat Hy die boek toegemaak en aan die amptenaar teruggegee het, het Hy gaan sit. Die oë van almal in die sinagoge was op Hom gerig.

 

21      

Toe begin Hy hulle toespreek: “Vandag is hierdie Skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul.”

 

22      

Almal het hulle instemming met Hom betuig en was verwonderd oor die aangename woorde uit sy mond. En hulle sê: “Is hy dan nie die seun van Josef nie?”

 

23      

Toe sê Jesus vir hulle: “Julle sal seker die spreekwoord aan My wil voorhou: ‘Geneesheer, genees jouself’ en vir My sê: ‘Ons het gehoor wat alles in Kapernaum gebeur het. Doen nou dieselfde dinge ook hier waar jy grootgeword het.’

 

24      

Maar dit verseker Ek julle,” sê Hy verder, “geen profeet word in die plek waar hy grootgeword het, aanvaar nie.

 

25      

Ek sê vir julle die waarheid: Daar was baie weduwees in Israel in die tyd van Elia toe die hemel drie jaar en ses maande lank toegesluit was, sodat daar ‘n groot hongersnood in die hele land gekom het.

 

26      

Tog is Elia nie na een van hulle toe gestuur nie, maar wel na ‘n weduwee in Sarfat in die gebied van Sidon.

 

27      

En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van die profeet Elisa. Tog is nie een van hulle genees nie, maar wel Naäman, die Siriër.”

 

28      

Almal in die sinagoge was woedend toe hulle hierdie dinge hoor.

 

29      

Hulle het opgespring, Hom uit die dorp uitgejaag en Hom gebring tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebou was, om Hom van die krans af te gooi.

 

30      

Maar Jesus het tussen hulle deur geloop en weggegaan.

 

Skyfies: Gemeente in poging tot moord!

In Jesus se eie woorde

21      

Toe begin Hy hulle toespreek: “Vandag is hierdie Skrifwoord wat julle nou net gehoor het, vervul.”

Gebed (Mans staan)

Sang (Staan)

Gesang 470 strofe 1. Ons sing dit twee keer, en in ʼn kanon, dié wat wil.    

Skyfie: Gemeente in poging tot moord! 

Prediking (Sit)

ʼn Manifes is ʼn stukkie papier waarop ʼn politieke party voor ʼn verkiesing jou belowe hulle gaan jou ryk maak, en na die verkiesing opfrommel en weggooi om hulle te wy aan die edeler taak om hulleself met jou geld te ryk te kry.  Jou verteenwoordiger word ryk, en, wil hulle jou oortuig, dis net so goed as dat dit met jou beter gaan.

ʼn Intreepreek is ook ʼn manifes: die dominee vertel jou wat hy in sy bediening voorop stel.

Skyfie: Jesus se “manifes” 

As Jesus in die sinagoge van Nasaret gaan sit om te preek, het Hy sy manifes in gedagte.

 • Hieroor gaan Ek, sê Hy.
 • So lyk die koninkryk van God.

Jesus was in Galilea gewild.  En rondom sy tuisdorp, Nasaret.  Hy is op ʼn staptoer van sinagoge tot sinagoge en op die Sabbatte kon jy Hom altyd iewers op ʼn kansel kry.  Hy is nie ʼn dominee wat na een gemeente toe beroep word en daar bly nie.  Sy preke was lekker om na te luister en die mense was vol lof.

Die gemeentes sit rustig agteroor, en is dit met Jesus roerend eens.  Hy preek so mooi. Sy woorde sus.

Maar politieke partye is met propaganda beter as God.  Hulle spandeer miljoene aan fopnuus.  God nie.  God se geld sorg vir armes en gevangenes, vir blindes en verdruktes, vir weduwees in Sarfat en melaatses in Sirië.  Daarmee wen Hy nie stemme nie.

Daar is wel prikkelende gerugte van wonders, hoewel nog nie bevestig nie. . .

Skyfie: Die Heilige Gees is by Hom 

 

Lukas is die enigste van die evangelieskrywers wat weer en weer sê Jesus en die Heilige Gees werk saam.  Lukas sê die Heilige Gees gee gesag aan wat Jesus sê.  Wat Jesus sê, kom van God af.  Die Heilige Gees laat jou glo wat Jesus sê, is waar. En dis ook moontlik dat die Heilige Gees Jesus mag gee om uitsonderlike goed te doen wat bydra tot Jesus se vroeë roem.

Vandag se goeie nuus van God af, is goeie nuus vir armes en gevangenes, vir blindes en onderdruktes:  God gaan hulle almal se lot verander. Dis God se jaar van genade, die lank verwagte jubeljaar!

Sjoe, dis mooi, dink die gemeente.  Om te dink dié kêrel is net Josef, die skrynwerker hier onder in die dorp, se seun.

As Jesus die vrede wou bewaar, sou Hy daar Amen gesê en vir tee verdaag het.  Maar nee. . .

Skyfie: Jesus vervul die Skrif 

“Vandag,” sê Jesus, “is die Skrif vervul.”  Hierdie teksvers, en eintlik die hele res van die Skrif sommer ook. Dis wat Ek hier maak.  Wat Ek sê, is wat God sê. En God praat hier oor My.

Nou is daar die geritsel van ʼn slang in die gras.  Hierdie knaap, hierdie seun van Josef Timmerman, het voor ons grootgeword mos? Hy’s seker nie ernstig nie?  Hy kan tog seker nie bedoel dat met Hóm die Woord van God nou skielik in vervulling gaan nie?

Húlle snap die preek.  Want onverbloemd in Jesus se preek is dit die implikasie:  Ek ís die vervulling van hierdie Skrif.  Daarom gaan dit vandag in vervulling: Ek is hier!

Agter sy mooi woorde sit ʼn angel.

Dalk, as die evangelie jou nog nie kwaad gehad het nie, het jy nog nie mooi verstaan wat dit sê nie.  Want voor dit vir jou goeie nuus word, is dit erg  ongemaklik en ontwrigtend.  Dit vat jou lewe oor. Dit verklaar jy’s verkeerd en sê raak bekeerd. Wanneer laas was sulke kritiek lekker?  Nog nooit!  Ons steek ons kwaad wees vir die evangelie goed weg agter kwaad word vir die een wat dit preek.  Baie mense los die kerk oor woede vir dominees en omdat hulle hulle vir lidmate vererg het. Baie mense soek kerke waar lekker ervarings hulle goed laat voel.  Dalk moet ons meer waardering kry vir die kerke waar die evangelie mens ontstig, ontstel, kwaad maak, want die kanse is beter dat jy daar die waarheid hoor.   Miskien moet ons op die uitkyk wees vir dominees wat kaalvuis die waarheid praat, en nie doekies omdraai nie.  Dalk moet ons gemeentes wat stry, anders opsom: dis dalk daar waar die Gees werk om die evangelie af te lewer en bekering en hervorming begin.  Maar dan moet die konflik gaan nie oor beuselagtighede nie, maar oor Christus  en die implikasies van in Hom te glo.

Vir Jesus is die Nasaretgemeente daai sabbatdag so briesend kwaad, hulle kom uit die erediens uit om onmiddellik iets te gaan doen oor wat hulle in die erediens gehoor het.  Min gemeentes raak so begeesterd na ʼn preek.  Normaalweg sou mens hulle wou aanprys.

Hulle sien rooi.  Hulle ruik bloed.  Hulle gaan hierdie dominee met hulle kaal hande nekomdraai.  Hulle storm met Hom na die krans toe om Hom daar te gaan afgooi.  Die gemeente gaan moord pleeg.

Hulle dink as hulle die dominee kan stilkry, gaan die waarheid van wat Hy preek, ook weggaan. Daar lê die knoop:  Met die Heilige Gees agter sy preek, kom hierdie verkondiging van God af.  En vir God maak jy nie stil nie.  En Jesus – dit het Jesus in die preek onthul – Jesus is self God!

Die vraag is seker: hoe weet mens dis waar?  Hoe weet mens dit ís wat God sê?  Hoe onderskei jy tussen ʼn dominee wat lieg en die nuwe klank van goeie nuus oor genade wat van God af kom?  Dit lyk of Jesus ons presies dieselfde antwoord gee as wat Hy die duiwel gegee het.  Gaan lees jou Bybel.  Gaan luister na God soos Ek maak: gaan lees sy Woord.

En dit doen Jesus daai dag in Nasaret se kerk.  Hy lees Jesaja 61.

Skyfies: God praat hier oor My: Jesaja 61 

 

1        

Die Gees van die Here my God het oor my gekom; die Here het my gesalf om ‘n blye boodskap te bring aan die mense in nood, Hy het my gestuur om dié wat moedeloos is, op te beur, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir dié wat opgesluit is,

2        

om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon, die dag waarop ons God sy vyande straf maar almal wat treur, vertroos,

Skyfies: God praat hier oor My: Jesaja 58 

En Jesaja 58:

6        

Is die vas wat Ek wil hê, nie dít nie: om dié wat onregverdig gevange gehou word, te bevry, om die juk wat op mense druk, af te haal, om verdruktes vry te maak, om elke juk te breek?

Skyfie: Kwaad? 

Dit staan nie net op papirus nie.  Dis wat nou gaan gebeur, preek Jesus.

Dis wat Ek gaan doen.  Ek en God saam.  Ek mag.  Ek kan. Ek en God is een.

As jy kwaad word oor wat die Woord sê, as ons kwaad word as die Woord waar word, is die woede die probleem, en nie die Woord nie.

Jesus weet wat kom.  Hy weet dit onder die preek al.  Geneesheer, genees jouself, sal julle vir My sê. Julle dink Ek skryf Myself te hoog aan.  Ek hou my groot.  Julle wil hê Ek moet My met wonders bewys, soos in Kapernaum.  Maar julle weet mos hoe dit met profete gaan:  hulle eie mense glo hulle nie.

Jesus van Nasaret, die gevierde prediker en wonderwerker, se goeie reputasie hou nie lank in sy tuisdorp nie.  Hulle is nie vreeslik beïndruk nie. Sommer hier, met die eerste preek al waarvan Lukas ons vertel – maar dalk vertel hy ons van dié geval omdat dit die tipiese reaksie was wat Jesus van nou af orals gekry het – verwerp die gemeente met weersin sy preek en soek hulle die bloed van die astrante klein rammetjie uitnek wat blatant beweer Hy is God wat die Woord laat werklik word.

Hulle neem erg aanstoot, nie aan die blye boodskap nie – want dis mooi – maar aan Jesus en die Jesustoep, oor hoe Jesus die Woord van God toepas. Die onderliggende agterdog is oor wie Hy beweer Hy is.  As Hy dit dan onder hulle neus kom vryf dat hulle voorsate die grootste van die Ou Testament profete, Elia en Elisa, geminag het (Hy stel Hom mos nou gelyk aan die grootstes; lekker verwaand), en dan beweer dis wat hulle nou met Hom ook doen, loop hulle geduld met Hom uit.

Die laaste strooi is sy skaars verskuilde dreigement dat God die goeie nuus elders heen kan vat as net Israel.  God het Elia na ʼn weduwee in Sarfat toe gevat, en Elisa na Naäman toe, ʼn melaatse Siriër, met verbygaan van Israel se baie melaatses en arm weduwees.

Die toepassing is duidelik: aanvaar My of Ek vat God vir die heidene.  Hierdie is julle laaste kans.

Daar is pandemonium in die erediens.

Wie dink Hy is Hy, hierdie snotkop uit die onderdorp?

Skyfie: Gemeente in (tweede) poging tot moord! 

Wat nou volg is die eerste – nee, die tweede – poging tot moord op Jesus van Nasaret.  Onthou die kindermoord toe Jesus twee was!  Hierdie is nie ʼn sluipmoord nie, dié kom later, die derde keer.  Geheimhouding is nie nou nodig nie, want ons is almal saam oortuig Hy moet dood.  ʼn Boendoehof is goed genoeg.  So oortuig is die gemeente hulle het reg, dat dit ʼn openbare teregstelling regverdig.  Hulle voeg die daad by die woord.  En byna-byna oorleef Jesus nie sy eerste erediens nie.  Die kansel is gevaarlik.    Hierdie keer red God Hom van die dood.  Daar gebeur toe wel ʼn wonder in Nasaret, hulle weet dit net nie: God help Jesus ontsnap.

Hy gru hulle.  Hulle gril vir Hom.  Hulle verag Hom. Hy sou, benewens ʼn fopgod, nog van ʼn vraat en ʼn wynsuiper verdink word, iemand wat by straatvroue kuier en by tollenaars oorbly en Fariseërs vloek.  Nie die soort dominee wat hier by ons sou aard nie?

Maar God gril nie vir armes en gevangenes, vir blindes of verdruktes nie, vir gewone mense soos ons wat in sonde geval en bly lê het nie.  Vir hulle is juis die genade van sy koninkryk bedoel.

Skyfies: Waar staan jy met hierdie Jesus? 

Dis Jubeljaar, God se Genadejaar.  Dis hoe genade lyk die dag as God dit kom doen. Israel word vry.  Israel se swakstes en slegstes, die uitvaagsels, die randeiers en die uitgeworpenes, die verwaarloosdes, die patete en die kriminele – kom ons noem dit nou maar op die naam: die sondaars – kom heel in die koninkryk van God aan.  Met eer nogal.  God het hulle raakgesien, en hulle jammer gekry.  God maak plek in sy koninkryk vir die mense wat nie vandag in die kerk sit nie.  Maar Israel is oor die ontwrigting wat hierdie  vryheid bring, en vir die God wat met genade regeer, so die duiwel in dat hulle kan slange vang.

Met dié dat ons vir oulaas praat oor Epifanie, oor hoe God in Jesus van Nasaret verskyn, moet ons vandag hoor:  Hy was nie toe vir die mense aanvaarbaar nie, nie vir die goeies nie, nie na hulle gesnap het waaroor Hy dit het nie.  En moontlik, eintlik waarskynlik, gaan ons ook nie van Hom hou nie.  Daar’s ʼn baie goeie kans ons goeie voornemens met Hom gaan nie hou nie.

 • Nes jy verstaan wat Hy van jou wil hê, gaan jy jou vererg.
 • Nes jy agterkom dat Hy jou oor dieselfde kam skeer as mense wat dit nie verdien nie, gaan jy vra: Nou wat maak ek dan nog hier?

Gelowiges het hulle destyds opgeruk.  Hulle wou moord pleeg.  Trouens, hulle het.  Die derde keer was hulle toe ook suksesvol.

Jesus het die sondaars bly gemaak, nie die goeies nie.

Dis die lastige ding wat Jesus doen: leer ken jy Hom, moet jy vroeër of later besluit waar staan jy met Hom.

Amen.

GEBEDE

Dankgebed (Mans staan)

Sang (Staan)

Gesang 588 strofe 3

WEGSENDING

Seëngroet (Staan)

Skyfies: Lukas 13. . .

Lukas 13

29      

“Daar sal mense uit die ooste en die weste kom, uit die noorde en die suide, en aansit by die feesmaal in die koninkryk van God.

Skyfies: Lukas 17. . .

Lukas 17

21      

Hulle sal nie kan sê: ‘Kyk, hier is dit!’ of: ‘Daar is dit!’ nie, want die koninkryk van God is hier by julle.”

Respons (Staan)

Gesang 301 strofes 3 en 4

PREDIKANT

Afkondigings

DIAKENS

 

Dankoffers

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.