Word soos God. Wees heilig!

Voornemens en berou loop en handjies vashou.  Hulle hoort saam. Was jy georganiseerd genoeg om verlede jaar se Nuwejaarsvoornemens neer te skryf en te hou (dis nou te sê as jy nie al heeltemal opgegee het met die goed nie) sou jy heel moontlik kon agterkom dat baie van jou teleurstelling oor wat in 2016 skeefgeloop het, te wyte is daaraan dat jy nie met jou voornemens deurgedruk het nie. Die rede vir ʼn voorneme is dat jy berou kry oor iets en dan besluit op ʼn plan om te keer dit gebeur weer.  Dis wat voornemens is: planne om die gemors wat jy van die verlede gemaak het, te probeer vermy. ʼn Voorneme is dus net soveel terug- as vorentoe kyk.

Levitikus 19,  Lukas 2 verse 22 tot 35

1 Januarie 2017, NHKA Kampersrus

Nuwejaar, Epifanie

TOETREDE

Predikant

Daar is twee goed waaroor ons vandag in ons erediens met God praat.

  • Ons praat oor ons gewaarwording dat God met sy volle wese in Jesus lewe. Dis ʼn ding wat geleidelik gebeur, met ons, presies net soos in die geskiedenis van die kerk.
  • En ons dink oor 2017, die nuwe jaar. Waarheen is God met ons op pad?

In die kerklike jaar, duur Kersfees twaalf dae.  Na Kersdag self, volg Epifanie.  Dis die tyd waarin ons saam met die Bybel se mense geleidelik besef dat hierdie baba wat gebore is, in werklikheid God self is.  Want dit is glad nie so voor die hand liggend nie.  As dit was, sou dit met Hom baie anders gegaan het hier by ons. God is in Jesus so goed gekamoefleer, so eenhonderd persent mens, dat ons nie die God in die mens raaksien nie.  Ons vier dalk feestelik sy verskyning, maar ook net totdat hierdie Kind ons begin ontmasker en voorsê.  Soos om te koer oor klein hondjies,  en ons later vir die brakke te vervies, hou ons vreeslik van babas, maar dis nie meer so lekker as hulle grootmense word en ons begin rondstoot nie.

Sang (Sit)

Gesang 351 strofes 2 en 3

Gesang 571 sê dat jare kom en jare gaan.  Jaar en maand en dag en stonde, elke vlugtige sekonde, het u liefde en u trou, steeds oor my die wag gehou.

Sang (Sit)

Gesang 571 strofes 1 en 3

TOETREDE

Ouderling

Toetredelied (Staan)

Kom ons hou vol met die engelekoor se liedere. Ons toetredelied loof die God van die hemel wat op aarde kom mens word het. kom ons eer Hom saam uit

Gesang 362 strofes 1 en 2

TOETREDE

Predikant

Votum en Seëngroet (Staan)

3

“Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.”

4        

Hulle het so hard geroep dat die deure in hulle kosyne gerammel het en die tempel vol rook geword het.

5        

Toe het ek uitgeroep: “Dit is klaar met my! Ek is verlore! Elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder ‘n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die Koning gesien, die Here die Almagtige.”

6        

Een van die serafs het toe ‘n gloeiende kool met ‘n tang van die altaar af gevat en na my toe gevlieg.

7        

Hy het my mond aangeraak met die kool en gesê: “Noudat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe, jou sonde versoen.”

Jesaja 6 verse 3b tot 7

AANBIDDING EN LOF

Ouderling

Sang (Staan)

Kom ons sing ook saam met hierdie serafs van Jesaja 6. “Heilig, heilig, heilig. . .!”

Gesang 169 verse 1,2 en 3

Die wil van God (Sit)

Toe God aan Israel belowe het Hy sal vir ewig hulle God wees, het Hy gesê hoe Hy wil hê hulle nou uit dank moet lewe. Dit geld nou nog vir ons ook.  Dis tragies dat ons juis hier leer hoe sondig ons is.  Luister hoe ver skiet ons tekort.

Eksodus 20, die Wet van God:

1        

Toe het God al hierdie gebooie aangekondig:

2        

“Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het.

3        

Jy mag naas My geen ander gode hê nie.

4        

“Jy mag nie vir jou ‘n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie.

5        

Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want Ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan My. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van dié wat My haat,

6        

maar Ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van dié wat My liefhet en my gebooie gehoorsaam.

7        

“Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie.

8        

“Sorg dat jy die sabbatdag heilig hou.

9        

Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet,

10      

maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie.

11      

Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het Hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig.

12      

“Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee.

13      

“Jy mag nie moord pleeg nie.

14      

“Jy mag nie egbreuk pleeg nie.

15      

“Jy mag nie steel nie.

16      

“Jy mag nie vals getuienis teen ‘n ander gee nie.

17      

“Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie ‘n slaaf of slavin, ‘n bees of ‘n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie.”

Genadeverkondiging (Sit)

Dis met skaamte, dan, dat ons voor God verskyn.  Maar luister nou mooi wat God in Eksodus 29 sê vir mense wat berou kry oor hulle sonde en vas van plan is om te probeer hervorm.  Hy sê Hy sal ons ontmoet, met ons praat, en ons heilig maak.

42      

“. . . By die deur van die tent van ontmoeting. Dit is waar Ek julle sal ontmoet en met jou sal praat.

43      

Dáár sal Ek die Israeliete ontmoet en daar sal hulle geheilig word deur my magtige teenwoordigheid.

44      

Ek sal die tent van ontmoeting en die altaar heilig en ook vir Aäron en sy seuns om My as priesters te dien.

45      

Ek sal tussen die Israeliete woon en hulle God wees.

46      

So sal hulle besef dat Ek, die Here, hulle God is wat hulle uit Egipte bevry het om tussen hulle te woon. Ek is die Here hulle God!”

Sang (Staan)

Ons is skuldig.  Ons is sondig.  Maar ons het ʼn belofte van God waarop ons kan reken:  Hy ontmoet ons hier, en sy magtige teenwoordigheid maak ons heilig.    Kom ons sing

Gesang 601 strofes 1 en 2.

Geloofsbelydenis (Bly staan)

Kom ons bely ons geloof in God wat alles, die jaar en ook vir ons, nuut maak.

Ek glo in GOD die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.

en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;

wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;

wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;

wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;

wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van GOD, die almagtige Vader, van waar Hy sal kom om te oordeel,

dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.

Ek glo in die Heilige Gees.

Ek glo aan ʼn heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges;

die vergewing van sondes;

die opstanding van die vlees en

ʼn ewige lewe.

AMEN

Sang

Kom ons gee uiting aan ons vreugde oor die genade wat God ons met Jesus gee.  Kom ons sing

Gesang 167 strofes 1 en 2

AANBIDDING EN LOF

Predikant

Gebed (Mans staan)

Sluit by die gebed in ʼn minuut se stilte ter nagedagtenis aan en danksegging vir  Ernst Tönsing.

Sang (Staan)

Gesang 601 strofes 4 en 5

VERKONDIGING

Predikant

Skriflesing (Sit)

Ons lees grepe uit

Levitikus 19 (Bladsy 130 van die Ou Testament)

1        

Die Here het vir Moses gesê:

2        

“Praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle: Wees heilig, want Ek die Here julle God is heilig.

3        

Elkeen van julle moet eerbied hê vir sy ma en sy pa. Julle moet my gebooie oor die sabbat gehoorsaam. Ek is die Here julle God.

4        

Julle mag nie afgode dien nie en julle mag nie vir julle afgodsbeelde maak nie. Ek is die Here julle God.

5        

“Wanneer julle ‘n maaltydoffer vir My, die Here, slag, moet julle dit so doen dat julle vir My aanneemlik is. . .

9        

“Wanneer julle julle lande afoes, moet julle nie die wenakkers afoes nie en ook nie die are wat bly lê, agterna optel nie.

10      

Julle moet ook nie die wingerde ‘n tweede keer oes of die korrels wat val, optel nie. Laat dit alles bly vir die armes en die vreemdelinge. Ek is die Here julle God.

11      

“Julle mag nie steel nie en julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie.

12      

Julle mag nie ‘n vals eed aflê in my Naam en so die Naam van julle God ontheilig nie. Ek is die Here.

13      

“Jy mag nie jou naaste uitbuit of hom beroof nie. Jy mag nie ‘n dagloner se loon terughou tot die volgende dag nie.

14      

Uit eerbied vir jou God mag jy nie ‘n dowe vloek of ‘n hindernis in die pad van ‘n blinde lê nie. Ek is die Here.

15      

“Jy mag nie onregverdig wees in die regspraak nie: jy mag nie partydig wees vir dié wat geen aansien het nie of die vooraanstaande bevoordeel nie. Oordeel regverdig oor jou naaste.

16      

Jy mag nie loop en skinder nie, jy mag nie jou medemens se lewe in gevaar stel nie. Ek is die Here.

17      

“Jy mag nie haatdraend wees teenoor jou volksgenoot nie. Maak die geskil openlik met hom uit, moenie wat hy verkeerd gedoen het, teen hom bly hou nie.

18      

Jy mag nie wraak neem of ‘n grief koester teenoor jou volksgenoot nie, jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Ek is die Here.

19      

“Julle moet my voorskrifte gehoorsaam. Moenie verskillende soorte diere kruis of verskillende soorte saad in een land saai of ‘n kledingstuk van verskillende soorte materiaal dra nie. . .

23      

“Wanneer julle julle in die land vestig en allerhande soorte vrugtebome plant, mag julle drie jaar lank glad nie die vrugte pluk nie. Die vrugte is vir julle verbode. Dit mag nie geëet word nie.

24      

Die vierde jaar moet al die vrugte as ‘n gawe van dankbaarheid aan die Here gewy word.

25      

Van die vyfde jaar af mag julle die vrugte gebruik. Julle sal dan goeie opbrengste hê. Ek is die Here julle God.

26      

“Julle mag nie aan heidense offermaaltye deelneem nie. Julle mag nie waarsêery en towery beoefen nie.

27-28

Julle mag nie heidense rougebruike navolg deur die hare voor die ore en die wangbaard te knip of deur snye en tatoeëermerke op julle liggame te maak nie. Ek is die Here.

29      

“Niemand van julle mag sy dogter die skande aandoen om haar ‘n tempelprostituut te laat word nie. Dit lei tot hoerery en afskuwelike sondes in die land.

30      

Julle moet my gebooie oor die sabbat gehoorsaam en eerbied hê vir my heiligdom. Ek is die Here.

31      

Moenie hulp soek by geeste of waarsêers nie. Dit sal julle onrein maak. Ek is die Here julle God.

32      

“Uit eerbied vir jou God moet jy eerbied bewys aan oumense en hulle met respek behandel. Ek is die Here.

33      

“Wanneer daar ‘n vreemdeling by julle in julle land woon, mag julle hom nie onderdruk nie.

34      

Julle moet hom soos ‘n medeburger behandel en hom liefhê soos julleself. Julle was immers self ook vreemdelinge in Egipte. Ek is die Here julle God.

35      

“Julle mag nie bedrog pleeg wanneer julle meet of weeg of inhoud bepaal nie.

36      

Julle moet ‘n betroubare skaal en die regte gewigte en inhoudsmate gebruik. Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte laat wegtrek het.

37      

Gehoorsaam al my voorskrifte en bepalings en leef daarvolgens. Ek is die Here.”

Sang (Sit)

Gesang 171 strofe 1

Skriflesing (Sit)

Lukas 2 verse 22 tot 35  (Bladsy 83 van die Nuwe Testament)

Nou lees ons wat gebeur het toe Josef en Maria hulle Seun na die tempel in Jerusalem toe gevat het

22

om Hom tot beskikking van die Here te stel.

23      

In die wet van die Here staan immers geskrywe: “Elke eersteling van die manlike geslag moet vir die Here afgesonder word.”

24      

Hulle het ook die reinigingsoffer gebring volgens die voorskrif in die wet van die Here, naamlik “’n paar tortelduiwe of twee jong duiwe.” vir die gebruiklike besnydenis. Jesus was toe agt dae oud.

25      

Daar het destyds ‘n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom, en het uitgesien na die koms van die Verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon

26      

en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die Gesalfde van die Here gesien het nie.

27      

Deur die Gees gelei, het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die Kindjie Jesus bring om vir Hom die gebruiklike bepaling van die wet na te kom,

28      

het Simeon Hom in sy arms geneem en God geprys en gesê:

29      

“Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord,

30      

omdat my oë u verlossing gesien het

31      

wat U gereed gemaak het voor die oë van al die volke:

32      

‘n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel.”

33      

Sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van Hom gesê is.

34      

Simeon het hulle geseën en vir Maria, sy moeder, gesê: “Kyk, hierdie Kindjie is bestem tot ‘n val en ‘n opstanding van baie in Israel en tot ‘n teken wat weerspreek sal word.

35      

So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom. En wat jou betref, ‘n swaard sal deur jou siel gaan.”

Oor die Woord van God wat ons nou weer gelees het, skryf 1 Johannes 1

Van die begin af was Hy daar. Ons het Hom self gehoor; ons het Hom met ons eie oë gesien; ja, ons het Hom gesien en met ons hande aan Hom geraak. Hy is die Woord, die Lewe.

Sang (Sit)

Kom ons sê Simeon se woorde agterna.  Nou kan ek sterf in vrede.  Ek het my Heer gesien.  Kom ons sing

Gesang 354 strofe 4

Preek (Sit)

Voornemens en berou loop en handjies vashou.  Hulle hoort saam.

Was jy georganiseerd genoeg om verlede jaar se Nuwejaarsvoornemens neer te skryf en te hou (dis nou te sê as jy nie al heeltemal opgegee het met die goed nie) sou jy heel moontlik kon agterkom dat baie van jou teleurstelling oor wat in 2016 skeefgeloop het, te wyte is daaraan dat jy nie met jou voornemens deurgedruk het nie.

Die rede vir ʼn voorneme is dat jy berou kry oor iets en dan besluit op ʼn plan om te keer dit gebeur weer.  Dis wat voornemens is: planne om die gemors wat jy van die verlede gemaak het, te probeer vermy.

ʼn Voorneme is dus net soveel terug- as vorentoe kyk.

Daar is ʼn voorneme wat ons nie dikwels dink om te maak nie.  Enersyds seker oor ons so min dink van voornemens in die algemeen, maar andersyds ook oor ons voel dié een is nie juis haalbaar nie.   Daarom pak jy hom nie eers aan nie.

explosion-firework-new-year-s-eve-december-31Wees heilig, want Ek, die Here julle God, is heilig.  Anders gesê: Word vanjaar soos God.

Ons weet by voorbaat, God gaan jy nooit word nie.  Nie met ʼn leeftyd se goeie bedoelings nie. Tot in ewigheid toe nooit nie!  Met jou beste nuwejaarsvoornemens gaan jy nie eers tot engel vorder nie.

Maar tensy God in Levitikus met ons draak steek – ek dink Hy is ernstig – sê Hy duidelik: Wees soos Ek is. En dit lyk my God bedoel: In hierdie enkele opsig kan jy, móét jy wees soos Ek is. Wees heilig.

Dan kom Levitikus met ʼn hele boel reëls vertel hoe heiligheid lyk.  En jou moed sak in jou skoene, nes in daai eerste week op universiteit as jy jou jaar se leeslys kry.

Dis dan dat jy dink:  God is beslis nie ernstig nie.  Dis goeie aansporing om beter te word, maar heilig?  Nee wat.  Sak Sarel!.  Wel, daar is baie mense wat hulle danig heilig hou.  Maar ons weet van beter.  Geen mens is heilig nie.  God weet dit ook.  Psalm 14 sê God kyk van die hemel af om te sien of daar dalk net een mens is wat regtig die wil van God doen, en Hy kry nie eers een nie.  Dis ʼn soberende gedagte vir ons wat gedink het ons kry dit darem effens beter reg as ander.  Nee, niemand kom mooi silwerskoon uit hierdie toets nie.

Noudat ons vryspraak en genade beter verstaan, maak heiligheid ook nie meer so vreeslik baie saak nie. Ons vermoed ook God is al gemaklik daarmee dat ons nie die pyp rook nie.

Daar is in Engeland op BBC ʼn TV-program genaamd “Four in a bed”.  Dis realiteits-TV.  Vier gastehuise se eienaars ding mee.  Hulle eienaars slaap om die beurt by mekaar se gastehuise oor.  Hulle bepunt mekaar oor alles van die stof op die prentelyste en die hare in die wasbak tot die spinnerak agter die kas, en of die ontbyteiers gekom het soos hulle bestel is, en die koffie kits- of vars gemaal was.  As dit is hoe God ons lewes fynkam vir heiligheid, gaan ons dit nie maak nie.  Maar ons is nie te besorg nie.  God is met ʼn stal tevrede, nè? Twintig persent vir Wiskunde is goed genoeg.

Is God se plan vir ons heiligheid dan dood gebore?

Kyk mooi na Levitikus 19.  Lees letterlik tussen die reëls.  Met gereelde reëlmaat kom ʼn refrein deur:  Ek is die Here.  Ek is die Here julle God.

As die Here na elke reëling wat Hy in Levitikus 19 met ons tref om ons heilig te kry, sê:  “Ek is die Here” en “Ek is die Here julle God,” sê Hy by implikasie ook: Dis Ek, julle Here, julle God, wat julle heilig gaan maak. Ek gaan dit op hierdie maniere doen. Heilig is en word julle nie vanself nie, al is dit julle opdrag.  Maar julle word heilig, julle wat uit julle eie tot geen heiligheid in staat is nie, want die Here julle God is heilig.    Sy heiligheid maak julle heilig.  Sy magtige teenwoordigheid veroorsaak dat ons  heilig word. Sy heiligheid vryf aan jou af.

Jesus is Immanuel.  Hy is die magtige teenwoordigheid van God hier by ons.  Net al sy nabýheid jaag rillings teen jou ruggraat af.  Simeon is die dag by die Jerusalemtempel want die Heilige Gees het hom laat gaan, om Jesus te ontmoet.  Simeon is niemand belangriks nie, behalwe dat hy aanhoudend gebid het God moet ʼn verlosser stuur.  Simeon het die Kind in sy arms geneem en vir God begin prys.  Ek kan nou maar doodgaan, Here, sê Simeon.  Nie net doodgaan nie, in vréde doodgaan.  Want hy het nou so na aan God gekom dat hy met sy eie oë God se verlossing gesien het.  Mense wat weens ons sondigheid vir God nie kan sien en bly leef nie, sien die verlossing wat God voor ons oë vir ons bewerk. En elke keer as dit gebeur, breek vrede deur, bars ons oop van vreugde, sien ons die hoop op ʼn langtermyntoekoms saam met God vorm aanneem.  Uit hierdie Kind skyn die lig van verligting vir die nasies, vir ons ook, ons wat ver weg gestaan het.  Sy heiligheid gebeur met ons. Jesus se heiligheid vryf aan ons af.  God se heiligheid kry in ons nuwe gestalte.

Jy sien, ons is klaar heilig.  Nes Simeon.  Ons sou nou al kon sterf in vrede.  Daarom is die sukses van ons Nuwejaarsvoorneme om heilig te wees,  gewaarborg.  Die sonde wat gekeer het dat ons heilig is en na aan God kon kom, is weggevat, oorweldig deur die magtige teenwoordigheid van God in die Seun wat ons in die Here se tempel ontmoet. God self maak ons heilig.  Heilig soos Hy.

Maar as ons dan reeds heilig is, waarom Levitikus 19 vandag lees?  Want heiligheid is jou geskenk.  En heilig wees is jou taak.  Heiligheid is wat jy oorkom as jy God in sy magtige teenwoordigheid teëkom.  Louter genade.  En heilig wees is wat jy word as jy jou deur God se magtige teenwoordigheid laat aangryp en beweeg om te word soos God jou sien: heilig, nes Hy.

Ek en jy moet gaan word wat ons al klaar is.  Ons moet gaan uiting gee aan wat God ons nou gemaak het.

Daar is iets hier wat jy nie moet miskyk nie.  Ons het nog nie met heiligheid hond haar-af gemaak nie, maar God sê alreeds “Ek is die Here jóú God.”  So begín die kerklike jaar. Hierdie is nie ʼn beloning na laas jaar se prestasies nie.  Nog voor jy in 2017 nog ʼn vinger verroer het, het God Hom al aan jou verbind, het Hy jóú God geword.  Jy is klaar Myne, sê God, en Ek joune, nes jy nou nog is.  Voor jy nog geprobeer beter word het.

Maar kom Ek help jou heilig wees, sê God.  Jy verwag Hy gaan sê kom Sondae kerk toe, lees en bid, gee geld en werk vir die kerk, nè?  Nee.  God sê:

Moenie ʼn blinde pootjie nie.

Moenie ʼn dowe vloek nie.

Moenie steel nie, of bedrieg nie, of vals sweer nie.

Moenie jou dagloners laat swaarkry nie.

Wees goed vir jou pa en ma.

Werk mooi met jou kinders.

Doen op Sondae waarvan God hou.

Eet gesond.

Voer armes en vreemdelinge.

Moenie iemand agter sy rug slegmaak nie.

Moet jou nie verlekker in iemand se val nie.

Wees regverdig, en nie partydig nie.

Moenie diskrimineer nie.

Moenie iemand anders se lewe in gevaar stel nie.

Praat geskille uit, moenie haatdraend wees of griewe koester nie.

En as iemand iets verkeerds gedoen het, moet dit nie meer teen hom hou nie.

En so gaan die lys aan. . .

Kom ons maak dit ons almal se 2017-voorneme: dat ons heilig gaan wees, dat ons gaan word soos God ons in Jesus nuut geskep het.  Laat daar in ons eie menslike lewens weer iets teregkom van die beeld van God in ons, ʼn gelykvormigheid aan die God-mens Jesus Christus, ons Here.  Laat jy God dit toe, doen sy Gees dit self.  Sy magtige teenwoordigheid maak jou heilig.

ʼn Woord van waarskuwing:  nes alle ander voornemens, gaan hierdie een ook lyk of hy misluk. Ons gaan die sonde nie kan keer nie. Maar onthou nou: die sonde kan nie God se heiligheid laat verweer nie. Niks kan ons skei van die liefde wat God laat besluit het Hy gaan ons heilig maak nie.  Hierdie is die een voorneme wat nie by voorbaat al ʼn verlore saak is nie.  Dis hier, in Januarie al, ʼn voldonge feit.  Want God staan borg.

Jy is heilig. Jy is dit klaar.  Wees dit dan.  Word dit. Word vanjaar heilig, soos God.

Amen.

WEGSENDING

Dankgebed, Voorbedes (Staan)

Slotsang (Staan)

Ons sing “Heilige Jesus”.  Ons weet reeds Hy is die Here. Ons aanbid Hom.

Gesang 168 verse 1, 2 en 3

Seën (Staan)

Ontvang die seën van die Here uit 1 Tessalonisense 3.

12      

. . . Mag die Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle.

13      

So sal Hy julle innerlik sterk maak dat julle onberispelik en heilig voor God ons Vader sal staan wanneer ons Here Jesus kom saam met al sy heilige engele. Amen.

Respons (Staan)

Gesang 601 strofe 3

Insameling van die dankoffers/orrelspel

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.