Christus is wat regtig saakmaak

“Gemeentes ervaar dikwels nood en krisis voordat hulle besef dat daar anders en op ’n kreatiewe wyse met kerkwees omgegaan moet word. In talle ringe en in baie gemeentes het daar nuwe energie losgekom, is daar positiewe verandering…”

KerkwapenSo skryf Dr Wim Dreyer in die e-Hervormer.

Wat het positiewe verandering teweeg gebring wanneer gemeentes in krisisse beland?, vra die artikel.

Een van die antwoorde is die besef dat krisis nie die einde is nie, maar die begin van nuwe en uitdagende tye. Dit is ’n geloofsprong wat gemaak word, ’n groter bewussyn dat God se plan anders is as mense se planne, en dat ons meer na die Woord moet luister. Waar die fokus op die werk van die Here geplaas word, is daar groei. Waar mense hul eie mag inboet en op God vertrou, kom daar hoop en verandering. Gemeentes besef toenemend dat hulle besig moet wees met dit wat regtig saak maak, naamlik die evangelie van Jesus Christus.

Daarmee gepaardgaande gaan beter begrip vir eie verantwoordelikheid, se Dreyer.

Daar is ’n al groter bewussyn van eie verantwoordelikheid. Gemeentes beskou hulleself as belangriker as sinodale strukture. Groter afhanklikheid van God dwing mense om uit ’n gemaksone te beweeg. Mense word gedwing om eienaarskap te aanvaar en as die liggaam van Christus te funksioneer. 

Mense is belangriker as strukture, selfs kerklike strukture.

Mense se belewenis dat ’n gemeente ’n plek is waar jy kan tuiskom, het groot verandering gebring. Daar word ruimte gegee vir verskille. Lidmate deel in mekaar se lewens en dien mekaar in liefde. Dit skep groter onderlinge vertroue en bring ’n reuseverandering in gemeentes van die Kerk.

Daar is ook ander faktore genoem wat positiewe verandering in die Kerk stimuleer:

  • Inisiatiewe wat van lidmate kom, waar die lidmate self verantwoordelikheid aanvaar vir bepaalde aksies en dienswerk.
  • Aanvaarding van mense wat nie lidmaat van die Hervormde Kerk is nie, en groter samewerking met ander kerke.
  • Vestiging van kollegiale bande tussen predikante in die ring.
  • Goeie en deeglike pastorale werk. Vestiging van ondersteuningsnetwerke.

Daar is ’n nuwe entoesiasme in die Kerk sigbaar.

Die kerklike afskeiding wat die afgelope tyd plaasgevind het, was pynlik en sal vir altyd ’n letsel laat, maar daar is tans groter kalmte en die besef dat die Kerk nou met die dinge besig kan wees wat werklik saak maak – die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus aan alle mense.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.